Optionsprogram TO 5, 2021/2023

Varje teckningsoption serie 2021/2023 medför rätt att teckna 1,03 ny aktie i WntResearch till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market.

Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023
Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie
För varje en (1) teckningsoption av serie TO5 kan innehavaren teckna
en komma noll tre (1,03) nya aktier i WntResearch AB
Exempel:
Du har tusen (1 000) teckningsoptioner av serie TO5
Genom att erlägga 164,8 SEK (1 030 x 0,16 SEK) erhåller du 1 030 nya aktier.

Emissionsvolym: 69 624 070 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt nyttjande emitteras 71 712 792 aktier och Bolaget tillförs cirka 11,7 MSEK, före emissionskostnader
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 3 april 2023
Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 6 454 151,28 SEK, från 21 465 692,28 SEK, till 27 919 843,56 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 71 712 792 aktier, från 238 507 692 aktier till 310 220 484 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 23,12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Notera att de teckningsoptioner av serie TO5 som inte nyttjas senast den 5 april 2023, alternativt avyttras senast den 3 april 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 5 april 2023.

Länk till pressmeddelande om utfallet

Motiv till optionsprogrammet TO5: Målet med teckningsoptionerna TO5 är ytterligare finansiering av den pågående fas 2-studien, fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, intensifierad affärsutveckling och fortsatt arbete med att positionera Foxy-5 på marknaden (s.k. Market Access). 

För fullständiga villkor vänligen klicka här

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Wntresearch AB:s (”WntResearch”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av WntResearch:s webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende units, uniträtter, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av WntResearch (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.