Optionsprogram 2021/2023

Varje teckningsoption serie 2021/2023 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i WntResearch till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 mars 2023 till och med den 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie 2021/2023, erhållna vid företrädesemissionen i april 2021, utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i WntResearch kommer antalet öka med ytterligare högst 69 624 070 aktier, från 132 285 737 aktier till 201 909 807 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 6 266 166,30 SEK, från 11 905 716,33 SEK till 18 171 882,63 SEK.