Homepage-1

Foxy-5 motverkar metastaser

Syftet med WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är att motverka metastaser, dvs. att en tumör sprids till andra delar av kroppen. Foxy-5 utvärderas för närvarande i den kliniska fas 2-studien NeoFox.

”Det är inte primärtumören som i första hand dödar den cancerdrabbade, det är metastaser”

Professor Tommy Andersson, vetenskaplig rådgivare och grundare av WntResearch

LSX World Congress

LSX World Congress presentation av Per Norlén | maj 2024