Fas 2-Studien

Design av fas 2-studien NeoFox, revidering (sk amendment)

Fas 2-studien NeoFox med Foxy-5 kommer framöver inkludera patienter med tjocktarmscancer i stadium III, vilka bedöms ha hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Detta görs efter etablerade bedömningskriterier.

Målsättningen med studien är att demonstrera att Foxy-5 minskar storleken på tumörens lokala utbredning i tarmen hos patienter med tjocktarmscancer dvs att primärtumörens invasion av tarmväggen och till lymfkörtlar minskar

Patienterna behandlas med Foxy-5 från diagnostillfället, då de inkluderas i studien, fram till operationen vilket oftast sker inom 4 veckor från diagnostillfället. Efter ytterligare en månad gör patienten ett sista besök och avslutar studien.

Foxy-5 har en mycket fördelaktig biverkningsprofil, utan de problem som normalt uppstår vid konventionell behandling.

Senaste nytt om studien

Den omdesignade NeoFox studien är fullt godkänd i både Spanien och Ungern. Studien inleds med att två högre doser än vad som tidigare använts utvärderas i ett begränsat antal patienter. Den första patienten rekryterades i oktober och den första dosgruppen uppvisade en fortsatt fördelaktig biverkningsprofil. Utvärderingen av den andra, högre dosgruppen, är pågående.

Ny studieplan

Den nya designen består av Del 1 och Del 2. I båda delarna är behandlingslängden densamma: doseringen med Foxy-5 inleds som tidigare i samband med diagnostillfället och pågår fram till operation, då den avslutas och effekten utvärderas. Detta innebär att patienterna behandlas i minst 3 veckor.

Del 1 kommer att utvärdera hur tätare doseringsfrekvens i kombination med högre doser än vad som tidigare administrerats, tolereras av ca 6 patienter. Denna dosökning möjliggörs av den mycket fördelaktiga biverkningsprofilen som Foxy-5 uppvisat i NeoFox studien.

Del 2 kommer att utvärdera effekten av den högsta tolererade dosen i Del 1 i ca 80 patienter. De nya effektmåtten baserade på de ad hoc observationer som gjorts i den ursprungliga NeoFox designen. Där såg man en minskad sk TNM-gradering (down staging enligt American Joint Committee on Cancer (AJCC) 8th edition 2017) av primärtumör och regionala lymfkörtlar i gruppen som erhöll Foxy-5, jämfört med kontrollgruppen (p=0,012).

Målsättningen med ändringen är att demonstrera att Foxy-5 minskar storleken på tumörens lokala utbredning i tarmen hos patienter med tjocktarmscancer i stadium III, dvs att primärtumören och lymfkörtlar med tumörceller minskar i storlek och antal. Förändringarna kommer att studeras radiologiskt med hjälp av datortomografi (CT). Utvärderingen innebär en jämförelse av effekten av Foxy-5 mot en kontrollgrupp utan Foxy-5-behandling.

Dessutom kommer en patologisk undersökning av bortopererade tumörer och lymfkörtlar genomföras mha mikroskopi. Den ska bl a bekräfta de tidigare observationerna av en minskad perineural invasion (dvs att färre patienter har spridning längs med nerver, p=0,0088) och en minskad kärlinvasion (dvs att färre patienter har spridning kring blodkärlen, p=0,0097) efter behandling med Foxy-5. Observationer som kan innebära att patienternas risk för återfall efter operation har reducerats.

Den radiologiska undersökningen likväl som den mikroskopiska kommer att utvärderas av oberoende experter.

Patienter i den ursprungliga studieplanen

Bolaget bedömer att NeoFox-studien inte bör slutföras på det sätt som primärt var planerat, då studien inte avsåg att studera några parametrar vid tiden för operation. Rekryteringen till studien pausades hösten 2022, och godkännandet av den reviderade studieplanen innebär att uppföljningen av de kvarvarande patienterna från den ursprungliga studiedesignen kommer att avslutas.

Reviderad studieplan för NeoFox ger tids- och kostnadsbesparingar

Förändringar av studieplanen medför en betydande kostnads- och tidsbesparing. Antalet behandlingsdoser minskar betydligt och tiden till utvärdering av första effektmåtten kortas väsentligt, från 24 månader till att kunna ske direkt efter operation. Vi har därmed en god möjlighet att få en stark indikation rörande den kliniska effekten av Foxy-5 än tidigare planerat, något som sedan kommer att bekräftas i efterföljande studier, där vi även avser att bestämma preparatets fullständiga effekt på förekomst av dottertumörer och totalöverlevnad.

Fas 2 Proof of Concept studie i neoadjuvant tjocktarmscancer