Fas 2-Studien

Fas 2-studien NeoFox

Den kliniska fas 2-prövningen NeoFox var ursprungligen tänkt att omfatta en lång behandlingsperiod och en uppföljning av patienterna under flera år. Baserat på de positiva ad hoc-observationerna beslutade bolaget att justera studieplanen för att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt bekräfta de unika fynden baserat på predefinierade parametrar och mätmetoder.

Syftet är att dokumentera effekterna av korttidsbehandling med Foxy-5 på lokal tumörutbredning och spridning till närliggande lymfkärl, något som i sin tur bedöms minska risken för återfall och fjärrmetastaser.

Patienter med tjocktarmscancer i stadium III behandlas med Foxy-5 från diagnostillfället, då de inkluderas i studien, till dess att deras primärtumör opererats bort vilket oftast sker inom 4 veckor från diagnos. Efter ytterligare en månad gör patienten ett sista besök och avslutar sitt deltagande i studien.

Foxy-5 har en mycket fördelaktig biverkningsprofil, utan de problem som normalt uppstår vid konventionell behandling med cellgifter, vilket är basen för behandling efter kirurgi för patienter med hög risk för återfall.

Justerad studieplan för att validera konceptet bakom Foxy-5

Målsättningen med den justerade studieplanen är att dokumentera effekterna av korttidsbehandling med Foxy-5 på lokal tumörutbredning och spridning till närliggande lymfkärl, något som i sin tur bedöms minska risken för återfall och fjärrmetastaser.

Den justerade studieplanen består av Steg 1 och Steg 2. I båda delarna är behandlingslängden densamma: Behandlingen med Foxy-5 inleds från diagnostillfället under minst 3 veckor tills dess att primärtumören opererats bort, då Foxy-5 avslutas och effekten utvärderas.

Steg 1, som nu är genomförd, utvärderade i ett mindre antal patienter hur en tätare doseringsfrekvens kombinerad med högre doser tolererades. Denna dosökning gjordes i två dosgrupper (två sk cohorter) och efter varje dosgrupp utvärderade en särskild kommitté säkerhetsdata från dessa patienter. I detta steg ingick inga kontrollpatienter. Säkerhetskommittén rekommenderade att gå vidare med den högsta utvärderade dosen, 8 mg/kg, i Steg 2 av studien. Bolaget beslutade att följa denna rekommendation.

Steg 2 kommer att utvärdera effekten av den valda dosen från Steg 1 i ytterligare ca 80 patienter. Effektmåtten utgår från de ad hoc-observationer som gjorts i den ursprungliga NeoFox designen. Jämfört med kontrollgruppen observerades:

  1. Lägre TNM-gradering (down staging enligt American Joint Committee on Cancer (AJCC) definitionen) av primärtumör och regionala lymfkörtlar i gruppen som erhöll Foxy-5 (p=0,012)
  2. Minskad perineural invasion (dvs att färre patienter har spridning längs med nerver, p=0,0088) efter behandling med Foxy-5
  3. Minskad kärlinvasion (dvs att färre patienter har spridning kring blodkärlen, p=0,0097) efter behandling med Foxy-5.

Observationer som kan innebära att patienternas risk för återfall efter operation har reducerats.

Behandlingseffekten av Foxy‑5 kommer att utvärderas radiologiskt med hjälp av datortomografi (CT) före och efter behandling samt genom mikroskopisk undersökning av bortopererade tumörer och lymfkörtlar.

Utvärderingen innebär en jämförelse av effekten av Foxy-5 mot en kontrollgrupp utan Foxy-5-behandling. Datortomografiundersökningen likväl den mikroskopiska undersökningen kommer att utvärderas av oberoende experter.
Collective Minds Radiology, CMRAD, är ett health tech-bolag som har utvecklat en molnbaserad plattform för forsknings- och hälsovårdsändamål. CMRAD kommer att ansvara för avläsning av datortomografiundersökningarna av de patienter som ingår i studien. Syftet är att centralisera bilddiagnostiken och därmed minska variabiliteten i avläsningarna. Skillnaden är att avläsningen inte görs av respektive kliniks olika röntgenläkare. Att säkerställa precisionen vid dessa mätningar har stor betydelse för studieresultatens tillförlitlighet. Klinikerna kommer att dela röntgenundersökningarna i CMRAD:s portal som därefter utvärderas av två radiologer. Huvudansvarig kommer vara Lennart Blomqvist, professor och forskningsgruppsledare i diagnostisk radiologi vid institutionen for Molekylär Medicin och Kirurgi vid Karolinska institutet samt medgrundare till CMRAD.

Senaste nytt om studien

Patientrekrytering har återupptagits i NeoFox-studien enligt den justerade studieplanen, som är godkänd av både spanska och ungerska läkemedelsverk och centrala etikprövningskommittéer i och med att studien pågår där. Steg 1, där högre doser undersöktes, är avslutad och studien har nu gått in i Steg 2 som är den sista och avslutande delen.

Ett prövningscenter i Barcelona var först ut med att återuppta patientrekryteringen, men sedan deltog flera kliniker i Spanien med patienter till Steg 1 dvs dosökningsdelen. Efter en mycket snabb patientrekrytering till Steg 1, visar resultaten att det är säkert att gå vidare med den högsta utvärderade dosen, 8 mg/kg, i Steg 2. Dosvalet har rekommenderats av studiens säkerhetskommitté och beslutats av Bolaget. Med högre doser och ett ökat antal administrationer kommer patienterna att behandlas med cirka sju gångar högre dos per vecka jämfört med dosen som ledde till ad hoc observationernas indikativa effekt. När cirka hälften av patienterna kan utvärderas i Steg 2, planeras en initial utvärdering av effekten. Resultaten från hela proof of concept-studien förväntas bli tillgängliga under 2025.

Patienter i den ursprungliga studieplanen

Bolaget bedömer att NeoFox-studien inte bör slutföras på det sätt som primärt var planerat, då studien inte avsåg att studera några parametrar vid tiden för operation. Rekryteringen av patienter till studien pausades hösten 2022 och godkännandet av den reviderade studieplanen innebär att uppföljningen av de kvarvarande patienterna från den ursprungliga studiedesignen kommer att avslutas.

Reviderad studieplan för NeoFox ger tids- och kostnadsbesparingar

Justeringen av studieplanen medför en betydande kostnads- och tidsbesparing. Behandlingsperioden för varje patient minskar betydligt till enbart före operation och tiden till utvärdering av första effektmåtten kortas därmed väsentligt, från 24 månader till att kunna ske direkt efter operation. Vi har därmed en god möjlighet att visa klinisk effekt av Foxy-5 tidigare än planerat, något som sedan kommer att bekräftas i efterföljande studier, där vi även avser att bestämma Foxy-5:s fullständiga effekt på att minska risken för återfall och fjärrmetastaser och förbättra totalöverlevnad.

Fas 2 Proof of Concept studie i neoadjuvant tjocktarmscancer


Fas 2-studiedesignen: steg 1) dosökning och steg 2) effektutvärdering