Fas 2-Studien

FAS 2-STUDIEN NEOFOX

Bolaget beslutade att pausa patientrekrytering till NeoFox fas 2-studien fram tills den nya studieplanen är godkänd av berörda myndigheter.

Fas 2-studien NeoFox med Foxy-5 inkluderar patienter med tjocktarmscancer stadium II/III, som vid diagnos bedöms ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Detta görs efter etablerade bedömningskriterier. Målsättning med studien är att påvisa att Foxy-5 minskar risken för sjukdomsåterfall.

För att optimera förebyggandet av tumörspridning inleds behandlingen med Foxy-5 redan i samband med det preliminära diagnostillfället. Enligt den nuvarande studieplanen ska patienterna få minst 9 behandlingar med Foxy-5 innan operation och behandlingen skulle fortsätta även efter operation och pågå fram till cellgiftsbehandling påbörjas (normal 1-2 månader efter operation) eller till dess att patienten fått maximalt 39 behandlingar med Foxy-5. Patienten opereras normalt inom 4 veckor från diagnostillfället. Den pågående revideringen av studieplan avser att enbart ha behandling fram till operation.

Den primära utvärderingen i NeoFox är en jämförelse av effekten av Foxy-5 mot en kontrollgrupp utan Foxy-5-behandling.

Den ursprungliga planen för de kriterier som skulle användas för inklusion i den statistiska analysen av studiens primära effektmått, är de patienter som bedöms ha hög risk för återfall efter operation samt ett lågt uttryck av WNT5A i primärtumören. De två behandlingsgrupperna (Foxy-5 och kontrollgruppen) avsågs även att följas upp och analyseras utifrån s.k. sekundäreffektmått. Där analyseras samtliga patienter som genomfört studien, dvs oavsett om de bedöms ha hög eller låg risk för återfall eller högt eller lågt uttryck av WNT5A i primärtumören. Patienterna avsågs följas i totalt 24 månader efter kirurgi, mot bakgrund av att majoriteten av alla återfall normalt inträffar inom 12–24 månader efter diagnos. Risken för och tiden till återfall utvärderas med effektmåtten total överlevnad (OS, overall survival) och sjukdomsfriöverlevnad (DFS, disease free survival). Som tidigare diskuterats kommer surrogatmarkören ctDNA också att mätas i blodet.

I och med att behandlingen med Foxy-5 i den reviderade studieplanen avses att ske enbart före operation kommer vissa effektparametrar att ändras eller tas bort, vilket därmed kommer påverka den statistiska planen

Studien genomförs på runt 25 sjukhus i Spanien och Ungern och 127 patienter är randomiserade.

OBSERVATIONER VID EN AD HOC ANALYS AV PATIENTDATA

I en ad hoc-analys av 110 patienter (en analys gjord under pågående studie med för tillfället tillgänglig data/information) har en minskad TNM-gradering, sk down staging, avseende primärtumör och regionala lymfkörtlar observerats i gruppen som erhöll Foxy-5, jämfört med kontrollgruppen (p=0,012).

TNM-klassificering är en internationellt erkänd standard för att gradera en cancer (enligt American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8th edition 2017). Vid bedömning av tjocktarmscancer sker en sammanvägd bedömning av primärtumörens invasion av tarmväggen (T), hur många närliggande lymfkörtlar den har spridit sig till och där bildat metastaser (N) samt eventuell spridning till avlägsna organ i kroppen och där bildat metastaser (M).

Dessa observationer stämmer väl med tidigare prekliniska fynd. Down staging innebär att graderingen minskat vid operationen i jämförelse med när patienterna gick in i studien. Vidare sågs i Foxy-5 gruppen även en minskning av perineural invasion (dvs att tumörcellerna sprider sig längst nerver, p=0,0088) och även en minskad vaskulär invasion (dvs spridning kring blodkärlen, p=0097). Detta tyder på att patienter som behandlas med Foxy-5 har en bättre prognos jämfört med de som inte behandlats. Data från NeoFox, liksom tidigare fas 1-studier, har visat att Foxy-5 har en mycket fördelaktig biverkningsprofil, utan de problem som normalt uppstår vid konventionell behandling med cellgifter.

NEOFOX-STUDIEN PAUSAD

Bolaget bedömde att NeoFox-studien inte bör slutföras på det sätt som var planerat från början eftersom studien inte avsåg att studera några parametrar vid tiden för operation och har därför beslutat att pausa fortsatt rekrytering av patienter till studien. Behandling och uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter som planerat.

REVIDERAD STUDIEPLAN FÖR NEOFOX, VILKET GER TIDS- OCH KOSTNADSBESPARINGAR

Med anledning av de rapporterade observationerna av de oväntat positiva effekterna med Foxy-5, revideras nu studieplanen för fas 2-studien NeoFox. Förändringen innebär att nya effektmått kommer att införas, vilket leder till betydligt kortare tid till utläsning av första effektmåtten.

Tack vare de bekräftade observationerna pågår nu en intensiv aktivitet i att revidera studieplanen inom ramen för NeoFox-studien. Behandling med Foxy-5 kommer att justeras och ske enbart under tre veckor innan operation. Någon ytterligare behandling med Foxy-5 efter operation blir inte aktuellt, eftersom fokus nu kommer ligga på effekt fram till operation.

Framtagandet av nya effektmått kommer att baseras på förändringar av tumören och kringliggande lymfkörtlar, nerver och kärl från diagnostillfället fram till tumören opererats bort.

Dessa förändringar av studieplanen medför en betydande kostnads- och tidsbesparing. Antalet behandlingsdoser minskar betydligt och tiden till utläsning av första effektmåtten kortas väsentligt, från 24 månader till att kunna ske direkt efter operation.

Den sedan tidigare planerade interimsanalysen blir därför överflödig och kommer inte att genomföras. I den tidigare planeringen var interimsanalysens syfte att avgöra totala antalet patienter i studien. Det kommer istället att bestämmas utifrån de nu observerade effektmåtten och kommer troligtvis bli ca 200 patienter (vilket kommer inkludera de 127 patienter som redan har rekryterats), vilket ligger i linje med ursprungsplanen. En reviderad studieplan kommer skickas in för godkännande av läkemedelsmyndigheterna och etikprövningsnämnderna där studien bedrivs. Efter myndighetens godkännande kommer patientrekryteringen påbörjas igen. Studien pågår på runt 25 sjukhus i Spanien och Ungern för de patienter som redan är med i studien.

Förslag på reviderad studieplan av fas 2-studien NeoFox.