Marknaden

Betydande medicinskt behov

Foxy-5 är initialt riktad mot tjocktarmscancer som är en cancertyp med växande antal drabbade samtidigt som det finns få nya läkemedel under utveckling.

Läkemedelsmarknaden för behandling av kolorektalcancer (CRC) uppgår till cirka 8,5 miljarder USD och beräknas växa till minst 11 miljarder USD fram till 2025.

TJOCKTARMSCANCER I STADIUM II/III
Primär målgrupp med Foxy-5 är högriskpatienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. Kirurgi och efterföljande cellgiftsbehandling (FOLFOX) är sedan 15 år standardbehandling och det är få nya läkemedel under utveckling för denna patientgrupp.
Det finns alltså ett stort medicinskt behov av att motverka spridning av cancerceller för att hindra uppkomsten av metastaser.
Inom tjocktarmscancer riktar Foxy-5 sig emot en relativt outvecklad marknad med ett fortsatt högt medicinskt behov.

Ungefär hälften av alla fall av tjocktarmscancer diagnosticeras vid stadium II/III och ungefärligt hälften av dessa patienter utvecklar metastaser. Nya riktade terapier har inte lyckats visa effekt inom Foxy-5:s patientgrupp, men är idag godkända för behandling i stadium IV (metastaserad sjukdom), vilket driver mestadels av försäljningen inom tjocktarmscancer.

FOXY-5 ENSAM I SITT SLAG
Foxy-5 är en läkemedelskandidat som bedöms vara ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. Verkningsmekanismen som aktiverar framförallt β-catenin-oberoende signalering via WNT5A gör läkemedelskandidaten unik.

Andra WNT-projekt i utveckling verkar som antagonister, dvs den andra varianten av WNT-signaleringen β-catenin-beroende som är framförallt kopplad till tumöromvandling och tumörtillväxt.

PÅTAGLIGT MARKNADSVÄRDE PÅ ÖVER 500 MILJONER USD
I dagsläget konstateras globalt cirka 1,1 miljoner nya fall årligen av tjocktarmscancer varav närmare 300 000 utgörs av den patientgrupp, tjocktarmscancer stadium II/III, som WntResearch primärt utvärderar effekt av Foxy-5 hos. Baserad på epidemiologi (utbredning av sjukdom) i de sju största marknaderna, Nordamerika, EU (inkl. UK) och Japan och antal högriskpatienter som förväntas ha högst nytta av behandling med Foxy-5, bedöms en marknadsandel om 65 000 patienter kunna uppnås. Mot denna bakgrund uppskattas marknadspotentialen för Foxy-5 i tjocktarmscancer stadium II/III till över 500 miljoner USD på de sju största geografiska marknaderna.

POTENTIAL MED FLER CANCERINDIKATIONER
På längre sikt finns möjlighet att utvärdera Foxy-5 i flera patientgrupper inom tjocktarmscancer, inklusive patienter med metastaser, och i fler cancerindikationer såsom prostataoch bröstcancer där Foxy-5 i prekliniska studier visat mycket lovande resultat i att förebygga och hindra metastasering.