Marknaden

Betydande medicinskt behov

Foxy-5 är initialt riktad mot tjocktarmscancer som är en cancertyp med växande antal drabbade samtidigt som det finns få nya läkemedel under utveckling.

Läkemedelsmarknaden för behandling av cancer i tjock- och ändtarmen, s.k. kolorektalcancer (CRC), uppgår till cirka 15,5 miljarder USD i 2021 och beräknas växa till 21,5 miljarder USD fram till 2031 i de 8 största marknaderna. Marknaden definieras som försäljningen av generisk cellgiftsbehandling för adjuvant behandling av patienter i stadium III och metastatisk kolorektalcancer samt stora varumärkesläkemedel som vanligtvis förskrivs till kolorektalcancer patienter med metastaser (stadium IV).

Tjocktarmscancer i stadium III

Ungefär hälften av alla fall av tjocktarmscancer diagnosticeras vid stadium II/III och knappt en tredjedel av dessa patienter utvecklar metastaser. Riktade terapier har inte lyckats visa effekt inom Foxy-5:s patientgrupp, men är idag godkända för behandling i stadium IV (metastaserad sjukdom), vilket driver merparten av försäljningen inom tjocktarmscancer.

Primär målgrupp för Foxy-5 är högrisk patienter med tjocktarmscancer i stadium III. Kirurgi och efterföljande cellgiftsbehandling (t.ex. FOLFOX) är sedan 15 år standardbehandling och det är få nya läkemedel under utveckling för denna patientgrupp. Nyligen har den grupp av läkemedel som kallas checkpointhämmare uppvisat bra resultat i patienter med en speciell sorts tumör (defect mismatch repair). Denna grupp består enbart av 10-20 % av alla patienter med sporadisk kolorektalcancer.

Det finns alltså ett fortsatt behov av att bättre motverka spridning av cancerceller för att hindra uppkomsten av metastaser i patienter i stadium III. Inom tjocktarmscancer riktar Foxy-5 därför sig emot en relativt outvecklad och stor marknad med ett fortsatt högt medicinskt behov.

Foxy-5 ensam i sitt slag

Foxy-5 är en läkemedelskandidat som bedöms vara ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra innovativa läkemedel eller behandlingskoncept saknas. Verkningsmekanismen som aktiverar framförallt β-cateninoberoende signalering gör läkemedelskandidaten unik.

Påtagligt marknadsvärde på över 500 miljoner USD

Foxy-5 bedöms ha hög kommersiell potential. I dagsläget konstateras globalt cirka 1,1 miljoner nya fall årligen i alla stadier av tjocktarmscancer. Foxy-5 riktar sig främst till de patienter vars cancertumörer vid diagnostillfället befinner sig i stadium III (har vuxit igenom tarmväggen och spridits till lymfkörtlar i närheten av primärtumören). På de största läkemedelsmarknaderna (USA, Kanada, Europa, Storbritannien och Japan) handlar det om 140 000 patienter per år. WntResearchs marknadsanalyser pekar på att Foxy-5 har potential att nå en marknadsandel om nära 40 procent, vilket skulle motsvara en årlig försäljning om mer än fem miljarder kronor.

Potential med fler cancerindikationer

På längre sikt finns möjlighet att utvärdera Foxy-5 i flera patientgrupper inom tjocktarmscancer, inklusive patienter med metastaser, och i fler cancerindikationer såsom prostata- och bröstcancer där Foxy-5 i prekliniska studier visat mycket lovande resultat i att förebygga och hindra metastasering.

Behovet är mycket stort. Jämfört med drabbade av tjocktarmscancer bedöms antalet nya fall i andra cancerindikationer vara drygt sex gånger fler.