Marknaden

Betydande medicinskt behov

Foxy-5 är initialt riktad mot tjocktarmscancer som är en cancertyp med växande antal drabbade samtidigt som det finns få nya läkemedel under utveckling.

Läkemedelsmarknaden för behandling av kolorektalcancer (CRC) uppgick 2021 till cirka 8,2 miljarder USD och  beräknas växa till minst 10,7  miljarder USD fram  till 2028.

TJOCKTARMSCANCER I STADIUM II/III

Primär målgrupp med Foxy­-5 är högrisk­patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. Kirurgi och efterföljande cellgiftsbe­handling (FOLFOX) är sedan 15 år standard­ behandling och det är få nya läkemedel under utveckling för denna patientgrupp.

Det finns alltså ett stort medicinskt behov av att motverka spridning av cancerceller för att hindra uppkomsten av metastaser.

Inom tjocktarmscancer riktar Foxy­-5 sig emot en relativt outvecklad marknad med ett fortsatt högt medicinskt behov.

Ungefär hälften av alla fall av tjocktarms­ cancer diagnosticeras vid stadium II/III och ungefärligt hälften av dessa patienter utvecklar metastaser. Nya riktade terapier har  inte lyckats visa effekt inom  Foxy­-5:s patientgrupp, men är idag godkända för behandling i stadium IV (metastaserad sjukdom), vilket driver mestadels av för­säljningen inom tjocktarmscancer.

FOXY-5 ENSAM I SITT SLAG

Foxy-­5 är en läkemedelskandidat som be­ döms vara ensam i sitt slag med dess sär­skilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskon­cept saknas. Verkningsmekanismen  som aktiverar framförallt β­-catenin­oberoende signalering via WNT5A gör läkemedelskandi­daten unik. Andra WNT­-projekt i utveckling verkar som antagonister, dvs den andra vari­anten av WNT­-signaleringen β­-catenin­bero­ende som är framförallt kopplad till tumör­ omvandling och tumörtillväxt.

PÅTAGLIGT MARKNADSVÄRDE PÅ ÖVER 500 MILJONER USD

I dagsläget konstateras globalt cirka 1,1 mil­joner nya fall årligen av tjocktarmscancer varav närmare 300 000 utgörs av den patientgrupp, tjocktarmscancer stadium II/ III, som WntResearch primärt utvärderar effekt av Foxy-­5 hos.  Baserad på epidemio­logi (utbredning av sjukdom) i de sju största marknaderna, Nordamerika, EU (inkl. UK ) och Japan och antal högriskpatienter som förväntas ha högst nytta av behandling med Foxy­5, bedöms en marknadsandel om 65 000 patienter kunna uppnås. Mot denna bakgrund uppskattas försäljningspotentialen för Foxy-­5 i tjocktarmscancer stadium II/III till över 500  miljoner USD på de sju största geografiska marknaderna.

POTENTIAL MED FLER CANCERINDIKATIONER

På längre sikt finns möjlighet att utvärdera Foxy-­5 i flera patientgrupper inom  tjock­tarmscancer, inklusive patienter med meta­staser, och i fler cancerindikationer såsom prostata­ och bröstcancer där Foxy-­5 i pre­kliniska studier visat mycket lovande resultat i att förebygga och hindra metastasering.

Tjocktarmscancer stadium IV

Under de senaste tio åren har  marknaden för stadium IV tjocktarmscancer upplevt hög tillväxt på grund av introduktion av nya rik­tade terapier (EGFR­hämmare, VEGF­häm­ mare). Dessa läkemedel har dock bara varit framgångsrika för att krympa tumörer och femårsöverlevnaden för tjocktarmscancer­ patienter i stadium IV är fortsatt låg på 15 procent. Antalet patienter med stadium IV.-tjocktarmscancer beräknas uppgå till 330,000 år 2021. Marknaden globalt för stadium IV­-tjocktarmscancer är i fortsatt tillväxt och förväntas öka ifrån 6,7 miljarder USD till 8,9 miljarder USD 2028.

Bröstcancer

Bröstcancer är inte bara den vanligaste can­cerformen bland kvinnor, det är också den vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland kvinnor globalt. Oftast efter att can­cern har metastaserat. Sjukdomen beräknas stå för 25 procent av alla nya cancerfall bland kvinnor. År 2020 uppskattades globalt 2,3 miljoner nya fall av bröstcancer och nästan 700 000 dödsfall. Den globala marknaden för försäljning av läkemedel mot bröstcancer förväntas stiga med cirka 2,6 procent per år och nå en försäljning på cirka 37,9 miljarder USD år 2028.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancer­ formen bland män och den näst vanligaste dödsorsaken bland män, oftast efter att cancern har  metastaserat. Utöver anti­hormonell behandling finns ingen effektiv behandling för dessa patienter. Under 2020 konstaterades fler än 1,4 miljoner fall av prostatacancer, varav cirka 30 procent inte överlevde. Läkemedelsförsäljningen för behandling av prostatacancer uppgick till 8,4 miljarder USD år 2021 och  för väntas stiga till 12,8  miljarder USD till år 2028.

AML

Diagnosen AML är ovanlig före 45-års ålder och 60 procent av patienterna är över 60 år. Behandlingsalternativen vid återfall är begränsade och trots nyligen tillkomna behandlingar  är AML en av de mest aggres­siva och svårbehandlade blodcancerfor­merna med låg överlevnadsgrad. Enbartv i USA registrerades 20 240  nya fall och 11 400 dödsfall år 2021. Det stora behovet återspeglas i den globala AML-­marknaden som beräknas växa kraftigt från 1,9 miljar­der USD 2021 till 4,4 miljarder USD i 2028.

INTENSIFIERAD AFFÄRSUTVECKLING

Processen att stärka den vetenskapliga plattformen för Foxy­5 har under 2021 intensifierats med nya prekliniska studier och forskningssamarbeten för att ytterligare studera verkningsmekanismer för Foxy­5.

Under året genomförde bolaget en omfattande strategisk översyn för att skapa en tydlig klinisk utvecklingsplan till marknads­ registrering inom tjocktarmscancer stadium III och för att skapa bästa möjliga förutsätt­ningar för ett partnersamarbete eller ut­ licensiering av Foxy­5. Bolaget genomförde en omfattande marknadsundersökning med syfte att kartlägga konkurrentlandskapet, identifiera medicinska experter inom  olika cancer områden.

Översynen ger nu en mycket god bild över den övergripande forskningen kring WNT­-signalsystem. Det medför stärkta för­ utsättningar för nya samarbeten och ett bredare underlag för den kliniska och kom­mersiella potentialen med Foxy-­5.

Förutom prostata­ och bröstcancer, där Foxy­-5 har  visat god  effekt i prekliniska modeller, har  bolaget identifierat nya intres­santa indikationer bland annat AML, tjock­tarmscancer stadium IV (spridd cancer) och möjliga kombinationsbehandlingar.

Där finns ett tydligt klinisk behov och potential för Foxy­-5 i andra cancersjuk­ domar och därmed är den kommersiella potentialen mycket stor för Foxy­5. Samman­ taget har andra cancerformer där Foxy­-5 kan ha nytta mer än sex gånger antalet av nya fall om man jämför med tjocktarms­ cancer. Målsättningen är att utvärdera, utforska och accelerera möjligheterna för att utveckla Foxy-­5 inom andra indikationer.

Parallellt strävar bolaget nu efter att intensifiera diskussioner med potentiella partners och licenstagare inför NeoFox­-interimanalysen.