Marknaden

Betydande medicinskt behov

Foxy-5 är initialt riktad mot tjocktarmscancer som är en cancertyp med växande antal drabbade samtidigt som det finns få nya läkemedel under utveckling.

Läkemedelsmarknaden för behandling av kolorektalcancer (CRC) uppgick 2021 till cirka 8,2 miljarder USD och beräknas växa till minst 10,7 miljarder USD fram till 2028.

Tjocktarmscancer i stadium II/III

Primär målgrupp med Foxy-5 är högriskpatienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. Kirurgi och efterföljande cellgiftsbehandling (FOLFOX) är sedan 15 år standardbehandling och det är få nya läkemedel under utveckling för denna patientgrupp.

Det finns alltså ett stort medicinskt behov av att motverka spridning av cancerceller för att hindra uppkomsten av metastaser.

Inom tjocktarmscancer riktar Foxy-5 sig emot en relativt outvecklad marknad med ett fortsatt högt medicinskt behov. Ungefär hälften av alla fall av tjocktarmscancer diagnosticeras vid stadium II/III och ungefärligt hälften av dessa patienter utvecklar metastaser. Nya riktade terapier har inte lyckats visa effekt inom Foxy-5:s patientgrupp, men är idag godkända för behandling i stadium IV (metastaserad sjukdom), vilket driver mestadels av försäljningen inom tjocktarmscancer.

Foxy-5 ensam i sitt slag

Foxy-5 är en läkemedelskandidat som bedöms vara ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. Verkningsmekanismen som aktiverar framförallt β-catenin-oberoende signalering via WNT5A gör läkemedelskandidaten unik. Andra WNT-projekt i utveckling verkar som antagonister, dvs den andra varianten av WNT-signaleringen β-catenin-beroende som är framförallt kopplad till tumöromvandling och tumörtillväxt.

Påtagligt marknadsvärde på över 500 miljoner USD

I dagsläget konstateras globalt cirka 1,1 miljoner nya fall årligen av tjocktarmscancer (i alla stadier). I tjocktarmscancer stadium II/III (de stadier som effekt av Foxy-5 primärt utvärderas på) beräknas antalet patienter på de sju marknaderna; Nordamerika, EU (inkl. UK) och Japan, uppgå till 286 000.

I denna population bedöms en marknadsandel om 65 000 patienter kunna uppnås med Foxy-5 och försäljningspotentialen för detta patientantal beräknas till över 500 miljoner USD årligen.

Potential med fler cancerindikationer

På längre sikt finns möjlighet att utvärdera Foxy-5 i flera patientgrupper inom tjocktarmscancer, inklusive patienter med metastaser, och i fler cancerindikationer såsom prostata- och bröstcancer där Foxy-5 i prekliniska studier visat mycket lovande resultat i att förebygga och hindra metastasering.

Behovet är mycket stort. Jämfört med drabbade av tjocktarmscancer bedöms antalet nya fall i andra cancerindikationer vara drygt sex gånger fler.

Tjocktarmscancer stadium IV

Under de senaste tio åren har marknaden för stadium IV tjocktarmscancer upplevt hög tillväxt på grund av introduktion av nya riktade terapier (EGFR-hämmare, VEGF-hämmare). Dessa läkemedel har dock bara varit framgångsrika för att krympa tumörer och femårsöverlevnaden för tjocktarmscancerpatienter i stadium IV är fortsatt låg på 15 procent. Antalet patienter med stadium IV-tjocktarmscancer beräknas uppgå till 330,000 år 2021. Marknaden globalt för stadium IV-tjocktarmscancer är i fortsatt tillväxt och förväntas öka från 6,7 miljarder USD till 8,9 miljarder USD 2028.

Bröstcancer

Bröstcancer är inte bara den vanligaste cancerformen bland kvinnor, det är också den vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland kvinnor globalt. Oftast efter att cancern har metastaserat. Sjukdomen beräknas stå för 25 procent av alla nya cancerfall bland kvinnor. År 2020 uppskattades globalt 2,3 miljoner nya fall av bröstcancer och nästan 700 000 dödsfall. Den globala marknaden för försäljning av läkemedel mot bröstcancer förväntas stiga med cirka 2,6 procent per år och nå en försäljning på cirka 37,9 miljarder USD år 2028.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och den näst vanligaste dödsorsaken bland män, oftast efter att cancern har metastaserat. Utöver antihormonell behandling finns ingen effektiv behandling för dessa patienter. Under 2020 konstaterades fler än 1,4 miljoner fall av prostatacancer, varav cirka 30 procent inte överlevde. Läkemedelsförsäljningen för behandling av prostatacancer uppgick till 8,4 miljarder USD år 2021 och förväntas stiga till 12,8 miljarder USD till år 2028.

Affärsutveckling

Mot bakgrund av de positiva kliniska observationerna med Foxy-5 har processen att stärka den kliniska och kommersiella plattformen intensifierats under 2022 och en strategisk översyn genomförts. De nya fynden skapar möjligheter för att definiera ett flertal potentiella kliniska utvecklingsplaner till marknadsregistrering och skapar nya förutsättningar och möjligheter för ett eller flera partnersamarbeten eller utlicensiering av Foxy-5, både globalt och regionalt.

Målsättningen är att fortsatt utvärdera, utforska och accelerera möjligheterna för att utveckla Foxy-5 inom andra indikationer och ambitionen för 2023 är att ingå prekliniska och kliniska samarbeten internationellt. Parallellt strävar bolaget nu efter att intensifiera diskussioner med potentiella partners och licenstagare efter att revideringen av studieplanen för den pågående studien genomförts.