Foxy-5

”Foxy-5 tolereras mycket väl och tidiga data indikerar biologisk aktivitet hos behandlade patienter. Vår nystartade fas 2-studie kommer att ge svaret på frågan om Foxy-5 därmed också skyddar patienter från metastaser.”

Peter Morsing, VD

Foxy-5 – en unik läkemedelskandidat med potential att förhindra metastaser

Foxy-5 är en peptid som härmar WNT5A-proteinet och därmed förväntas minska cancercellernas rörlighet. Prekliniska data stöder teorin och kliniska fas 1-studier har definierat lämpliga doser och bevisat att substansen har en mycket hög tolerabilitet. En optimerad fas 2-studie har nyligen initierats med målsättningen att påvisa minskad risk för metastaser hos patienter med tjocktarmscancer.

Proteinet WNT5A lämpar sig inte som ett läkemedel i sin naturliga form. Det är en komplex molekyl med egenskaper som gör att den binder till ytan på alla celler.  Detta resulterar i att WNT5A får en lokal begränsning till det ställe där det injiceras och att proteinet därmed inte når cancercellerna. WntResearchs läkemedelskandidat, Foxy-5 är en syntetisk kopia på en specifik del av proteinet WNT5A.

Foxy-5 härmar WNT5A

Genom sin specifika likhet imiterar Foxy-5 funktionen hos det naturligt förekommande WNT5A-proteinet, utan den oönskade egenskapen att binda till cellytor. Som beskrivits är metastaseringen vid ett antal olika cancerformer, såsom tjocktarms-, prostata- och bröstcancer kopplad till låga intracellulära nivåer av WNT5A. Foxy-5 är avsedd att kunna tillföras cancerpatienter som förmodas ha ett lågt uttryck av WNT5A i primärtumören. Enligt hypotesen kommer då cellernas förmåga att bryta sig loss från primärtumören att minska och metastaseringen att försvåras.

Foxy-5 förväntas öka överlevnad hos patienter med låga nivåer av WNT5A

WntResearch bedömer att om Foxy-5 sätts in tidigt efter tumörupptäckt så kommer överlevnaden hos cancerpatienter med lågt uttryck av WNT5A i sina primära kolontumörer att öka på ett betydande sätt. Detta innefattar cirka 40–50 procent av alla patienter med koloncancer. Hypotesen stärks av data från en retrospektiv studie som utförts av WntResearch, vilken visar att nära 70 procent av patienter i stadium III har ett lågt uttryck av WNT5A, jämfört med cirka 45 procent hos patienter med mindre avancerade tumörstadier. Detta stöder hypotesen att WNT5A-nivån på ett väsentligt sätt påverkar sjukdomsförloppet. Patienter i tumörstadium III skiljer sig från stadium II i huvudsak genom förekomst av tumörceller i lymfknutor som befinner sig nära den primära tumören. Detta är förknippat med ett snabbare sjukdomsförlopp.

Prekliniska resultat visar positiv effekt

Foxy-5 har testats i ett antal toxikologiska studier och har visat sig vara mycket väl tolererad. Doserna som testats i toxikologiska studier på råttor har representerat mer än 45 gånger den förväntade humana terapeutiska dosnivån vilket ger en mycket tillfredsställande säkerhetsmarginal. Vidare visar ett antal prekliniska försök att Foxy-5 minskar tumörcellernas rörelseförmåga och motverkar uppkomsten av metastaser. Effekten av Foxy-5 på tumörmetastaser har testats in vivo i en musmodell av bröstcancer. Resultaten visade att Foxy-5 minskade förekomsten av metastaser i lungor och lever med 70–90 procent jämfört med obehandlade djur. Resultaten har bekräftats i en musmodell av prostatacancer där metastaseringen hämmades i samma utsträckning.