Foxy-5

Utveckling av ny läkemedelskandidat som motverkar spridning av metastaser

WntResearch är ett läkemedelsutvecklingsbolag vars huvudsakliga läkemedelskandidat Foxy-5 prövas i den kliniska fas 2-studien NeoFox. Syftet med Foxy-5 är att motverka att metastaser uppstår, dvs att en tumör sprids till andra delar av kroppen.

Prekliniska data stöder hypotesen att Foxy-5 motverkar metastaser och kliniska fas 1-studier har definierat lämpliga doser och bevisat att Foxy-5 har en mycket hög säkerhet och tolerans. Fas 2-studien NeoFox pågår nu på 25 sjukhus i Spanien och Ungern.

WNT5A SIGNALSYSTEM
WNT är beteckningen på en stor familj av signalerande proteiner som styr och påverkar ett stort antal processer i cellen. WNT-signalerna är aktiva i många olika sammanhang, såväl under tidig utveckling som vid underhåll av olika vävnader. Till skillnad från de flesta andra tillväxtfaktorer verkar WNT-proteinerna framförallt i cellens närområde genom lokal signalering mellan angränsande celler. Signaleringen är ofta direkt avgörande för hur celler rör samt delar sig och därmed hur vävnader formas och växer.
Proteinet WNT5A har i vetenskapliga studier också visat sig ha en betydelse för tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. Proteinet lämpar sig inte som ett läkemedel i sin naturliga form. Det är en komplex molekyl med egenskaper som gör att den binder till ytan på alla celler. Detta resulterar i att WNT5A får en lokal begränsning till det ställe där det injiceras och att proteinet därmed inte når cancercellerna.

Mängden WNT5A bedöms på en skala från 0 till 12. För att bestämma gränsen mellan lågt och normalt/högt WNT5A-uttryck har baserats på värdet för normal vävnad som uppgår till 8,2 med en spridning om+/- 0,6. Utgående från att proverna är normalfördelade så hamnar 99% av alla normala prover över 6,4. Gränsen mellan lågt och normalt/högt WNT5A-uttryck är bestämd till 6,5.

FOXY-5 HÄRMAR WNT5A
WntResearchs läkemedelskandidat, peptiden Foxy-5 är en syntetisk kopia på en specifik del av proteinet WNT5A. Genom sin specifika likhet imiterar Foxy-5 funktionen hos det naturligt förekommande WNT5Aproteinet, utan den oönskade egenskapen att binda till cellytor. Metastaseringen vid ett antal olika cancerformer, såsom tjocktarms-, prostataoch bröstcancer är kopplad till låga intracellulära nivåer av WNT5A, vilket innebär att cancercellerna har lägre förmåga att binda sig vid tumören och därmed att de lättare sprider sig. Foxy-5 är avsedd att motverka att metastaser uppstår och ska primärt kunna tillföras cancerpatienter som förmodas ha ett lågt uttryck av WNT5A i primärtumören. Enligt hypotesen kommer då cellernas förmåga att bryta sig loss från primärtumören att minska och spridning av tumörceller och metastaseringen kan potentiellt motverkas.

β-CATENIN-OBEROENDE SIGNALERING VIA WNT5A
Foxy-5:s verkningsmekanism är unik och är det enda WNT-inriktade utvecklingsprojekt som syftar till att hindra den metastatiska processen.
Läkemedelskandidaten är en agonist som aktiverar framförallt β-catenin-oberoende signalering via WNT5A. Andra WNT-projekt i utveckling verkar som antagonister, dvs den andra varianten av WNT-signaleringen β-catenin-beroende som är framförallt kopplad till tumöromvandling och tumörtillväxt.

FOXY-5 FÖRVÄNTAS MINSKA RISKEN FÖR SJUKDOMSÅTERFALL
Standardbehandling av tjocktarmscancer med cellgiftsregimen FOLFOX har visat en gynnsam effekt i form av sjukdomsfri överlevnad, dock med betydande biverkningar. FOLFOX syftar på att döda kvarvarande snabbväxande celler efter kirurgi. Foxy-5, å andra sidan, motverkar uppkomsten av metastaser genom att påverka cancercellens rörelseförmåga.
WntResearchs behandlingsstrategi är att behandla med Foxy-5 tidigt efter tumörupptäckt för att förebygga spridning av cancerceller från primärtumören. Bolagets primära patientgrupp är cancerpatienter med lågt uttryck av WNT5A i sina primära kolontumörer vilket bedöms omfatta cirka 50 procent
av alla patienter med tjocktarmscancer stadium II/III. Hypotesen underbyggs bland annat av data från retrospektiva studier, annat annat ”Dejmek at al., 2005” som även påvisar ett väsentligt samband mellan WNT5A uttryck (nivån), sjukdomsförlopp och överlevnad. Patienter med lågt uttryck av WNT5A visade sig ha sämre prognos för överlevnad.

FAS I-STUDIER PÅVISADE EN GOD SÄKERHETSPROFIL
Foxy-5 har prövats i två kliniska fas I-studier med fokus på dosnivå och säkerhet. I dessa studier ingick patienter med kolon-, brösteller prostatacancer. Studieresultaten uppvisade en god tolerans- och säkerhetsprofil.

BEKRÄFTAT AV SÄKERHETSKOMMITTÉN I FAS 2-STUDIEN
Säkerhetsprofilen har hittills kunnat konfirmeras vid ett flertal möten med säkerhetskommittén i den pågående fas 2-studien, där säkerhetskommittén sammanfattade biverkningsprofilen från de första 10 patienterna. Foxy-5 bedömdes som säker med inga eller få behandlingsrelaterade biverkningar och säkerhetskommittén har gett klartecken till att fortsätta studien enligt protokoll.

KOMBINATIONSTERAPIER BEDÖMT MÖJLIGT
Till följd av den goda säkerhetsprofilen har Foxy-5 potential att användas i förening med de cellgiftsterapier som i dagsläget dominerar cancerbehandling.
Ambitionen är att cellgiftsterapin minskar tumörens lokala utbredning samtidigt som Foxy-5 motverkar metastasering. Prekliniska studier visade även att patienter kan behandlas med både Foxy-5 och immunonkologiska läkemedel utan att påverka dess effekt. Bolagets bedömning är att det finns möjlighet till kombinationsterapier med de immunonkologiska behandlingar.