Metastaser

”Metastaser är den främsta orsaken till att patienter avlider i cancer.”

Tommy Andersson, professor och medgrundare av WntResearch.

Omkring 90% av alla dödsfall som orsakas av cancer beror på metastaser

Okontrollerad spridning av cancerceller, så kallad metastasering, är livshotande och förekommer vid alla former av cancer. Proteinet WNT5A har visat sig spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att sprida sig. Man har nämligen visat att cancerceller med höga nivåer av WNT5A är mindre rörliga och därmed också mindre benägna att orsaka metastaser.

Cancerceller har inte bara förmåga att dela sig och växa okontrollerat i och omkring den vävnad där de uppkommer, de kan även frigöra sig helt från primärtumören och bilda så kallade metastaser (även kallade dottertumörer). Det är ofta förekomst av metastaser som avgör prognosen vid en nyupptäckt cancer och det är därmed spridningen av tumörceller till andra organ som är den verkliga faran vid sjukdomen. Cirka 90 procent av alla dödsfall som orsakas av solida tumörer beror på metastaser som spridit sig till andra organ i kroppen än det organ där tumören ursprungligen uppstod.

Metastaser kan uppstå vid majoriteten av alla cancertyper. Vanligen lokaliseras metastaser i närliggande lymfkörtlar, så kallad regional metastasering. När tumören sprider sig till organ i andra delar av kroppen kallas detta för fjärrspridning. De organ som då oftast drabbas av metastaser är lungorna, skelettet, levern, hjärnan och lymfsystemet.

Den metastatiska processen börjar i en primärtumör. I samband med att primärtumören utvecklas och växer förändras cancercellerna genom en rad sekventiella intracellulära händelser. Cancercellerna blir bland annat mer lättrörliga eftersom vidhäftningsförmågan försämras. Det är emellertid inte enbart de specifika egenskaperna hos tumörcellerna, som spelar en viktig roll för metastaseringsprocessen, utan också omgivande celler. Förändringar i tumörens omgivande miljö kan därmed vara med och påverka sannolikheten för metastatisk sjukdom. Idag saknas specifika behandlingsmetoder som motverkar tumörspridning. Metastaser behandlas oftast på samma sätt som själva primärtumören, det vill säga främst med strålning, kirurgi och cytostatika.