Årsstämma

2022

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 2 juni 2022

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 2 juni 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Kallelse

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

WntResearch Valberedning Förslag och Motiverade yttrande