1

WntResearch announces year-end report for the period January - December 2019

Published on : 2020/02/20

FOURTH QUARTER (OCTOBER - DECEMBER 2019) Operating income amounted to MSEK 0 (0) Costs amounted to MSEK 8.0 (11.6) The result before and after taxes amounted to MSEK -8.0 (-11.6) Earnings per share amounted to SEK -0.31 (-0.54) YEAR AS A WHOLE 2019 (JAN - DEC 2019) Operating income amoun....Read More
2

WntResearch offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019

Published on : 2020/02/20

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 8,0 MSEK (11,6) Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-11,6) Resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-0,54) HELÅRET 2019 (JAN - DEC 2019) Rörelsens intä....Read More
3

WntResearch discloses CEO comments

Published on : 2020/02/19

The focus during the fourth quarter has almost exclusively been on the clinical trial and on facilitating the provision of information according to plan. Additional applications have been submitted in both Hungary and Spain to increase the number of clinics and thereby accelerate patient recruitment....Read More
4

WntResearch publicerar vd-ord

Published on : 2020/02/19

Fokus under fjärde kvartalet har nästan uteslutande varit på den kliniska studien och att öka förutsättningarna för att kunna leverera information enligt plan. Ytterligare ansökningar lämnades in både i Ungern och Spanien för att öka antalet kliniker i syfte att påskynda patientrekryter....Read More
5

WntResearch announces the Hungarian authority"s approval for the Company"s phase 2 study to commence

Published on : 2020/02/06

The application that was submitted to the authority on 18 December has been treated expeditiously, since adequate response has been given to the questions that were raised when the first application was rejected. Since the application has been reviewed in a much shorter timeframe than initially com....Read More
6

WntResearch meddelar att den ungerska myndigheten idag har godkänt start av bolagets fas 2-studie.

Published on : 2020/02/06

Den ansökan som lämnades in till myndigheten den 18 december har behandlats med stor skyndsamhet eftersom de påpekande som föranledde att den tidigare ansökan nekades blev besvarade på ett adekvat sätt. Eftersom ansökan därför behandlats inom en betydligt kortare tidsram än den som myndi....Read More
7

WntResearch announces the passing of board member Sten Trolle after a short illness

Published on : 2020/01/06

It is with deep sadness that WntResearch is forced to announce that the member of the board Sten Trolle has passed away after a short illness. He was one of the founders of WntResearch, and participated actively in the operations during the first years. Sten Trolle was reelected to the board of WntR....Read More
8

WntResearch meddelar att styrelseledamoten Sten Trolle avlidit efter en kort tids sjukdom

Published on : 2020/01/06

Det är med stor sorg som WntResearch tvingas meddela att styrelseledamoten Sten Trolle avlidit efter en kort tids sjukdom. Han var en av grundarna av WntResearch och deltog aktivt i arbetet de första åren. Sten Trolle valdes åter in i styrelsen för WntResearch 2018. Sten Trolle har med sin lån....Read More
9

WntResearch announces few reported side effects from the NeoFox study; Foxy-5 treatment considered safe and well tolerated

Published on : 2019/12/20

As previously disclosed, WntResearch has been requested to perform an initial safety assessment as part of the approval process for the study"s initiation, since ten patients have undergone surgery during the Foxy-5 administration period.  The DSMB group consists of highly experienced clinical ....Read More
10

WntResearch meddelar att NeoFox studien har få rapporterade biverkningar och behandling med Foxy-5 bedöms som säker och vältolererad

Published on : 2019/12/20

Som tidigare meddelats har WntResarch som en del av godkännandet för studiestart anmodats att genomföra en första säkerhetsanalys då tio patienter genomgått operation under pågående Foxy-5 administration. DSMB-gruppen består av mycket erfarna kliniska forskare; Professor Jan Vermorken, Pro....Read More
11

Wnt Research announces that results from ongoing phase 2 study may be delayed

Published on : 2019/12/18

The Hungarian ethics committee has raised questions regarding the study protocol for the ongoing phase 2 study, and has requested WntResearch to submit a new application. A new application has been submitted to the authority today. The clarifications requested by the ethics committee have received a....Read More
12

WntResearch meddelar att resultat från pågående fas 2-studie kan komma att försenas

Published on : 2019/12/17

Den etiska kommittén i Ungern har ställt frågor gällande studieprotokollet för den pågående fas-2 studien och har anmodat WntResarch att inkomma med ny ansökan. En ny ansökan har idag lämnats in till myndigheten. De önskemål om fö....Read More
13

WntResearch publicerar kvartalsrapport Q3 2019

Published on : 2019/11/14

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 7,3 MSEK (-5,4) Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-5,4) Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,25) ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER ....Read More
14

WntResearch announces that patient recruitment for initial safety assessment has been successfully achieved

Published on : 2019/11/04

WntResearch"s Phase 2 study has now enrolled patient number 20, and an initial safety assessment will be performed on these patients once they have completed treatment, which according to plan will be in February 2020 at the latest. The Company is now seeing a significantly improved patient recruitm....Read More
15

WntResearch meddelar att patientrekryteringen för första säkerhetsanalys nu har uppnåtts

Published on : 2019/11/04

WntResearchs fas 2-studie har nu inkluderat patient nummer 20 i studien och en första säkerhetsanalys kommer att genomföras på dessa patienter när de är färdigbehandlade, vilket enligt plan är senast i februari 2020. Bolaget ser nu en betydande ökning i ....Read More
16

WntResearch lämnar information om djurförsök

Published on : 2019/10/16

Det har under senaste dygnet publicerats information angående felaktig djurhantering vid ett kontraktforskningsföretag i Tyskland. WntResearch har via ett forskningssamarbete med andra aktörer anlitat detta kontraktsforskningsföretag i samband med att mäta halveringstid i m....Read More
17

WntResearch lämnar uppdaterad information om pågående fas 2-studie

Published on : 2019/09/26

WntResearch har för närvarande 14 patienter inkuderade i studien, 7 som fått Foxy-5 och 7 kontrollpatienter. Behandlingen med Foxy-5 tolereras väl med väldigt få biverkningar och inga av dessa är allvarliga. Som tidigare meddelats kommer en säkerhetsanalys ske då 10 patienter behandlats kla....Read More
18

WntResearch lämnar in data för att förstärka patentansökan för psoriasis

Published on : 2019/09/10

Information som lämnats in kommer huvudsakligen från studier genomförda av ett franskt kontraktsforskningsbolag, Porsolt, och är ett led i att stärka basen för Box-5 inom indikationsområdet. WntResearch planerar ytterligare pre-kliniska studier för att bättre förstå verkningsmekanismen oc....Read More
19

WntResearch ökar resurser för ut-licensering av Foxy-5

Published on : 2019/08/30

Cancer är det i särklass största forskningsområdet inom läkemedelsindustrin och antalet forskande bolag med fokus på att utveckla och kommersialisera nya cancerbehandlingar uppgår till flera tusen. För att öka synligheten av Foxy-5 och engagera bolag med rätt inriktning och intresse till....Read More
20

WntResearch increases resources for out-licensing of Foxy-5

Published on : 2019/08/30

Cancer is by far the largest research area in the pharmaceutical industry and the number of companies focusing on developing and commercializing new cancer treatments amounts to several thousands. In order to increase the visibility of Foxy-5 and engage companies with the right focus and interest i....Read More
21

WntResearch lämnar uppdatering av klinisk fas 2 studie

Published on : 2019/08/02

Rekrytering av patienter har utvecklats väl på flertalet viktiga kliniska centra i Spanien och rekryteringstakten för dessa centra överstiger de uppsatta målen. Det finns emellertid centra som inte lever upp till de ambitiösa mål som bolaget har ställt upp, varför vi ökar antalet centra i ....Read More
22

Kommuniké från årsstämma den 14 juni 2019 i WntResearch AB

Published on : 2019/06/14

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vi....Read More
23

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2019/05/14

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 juni 2019; och   dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 10 juni 2019 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin ....Read More
24

Sista dag för handel med BTA

Published on : 2019/05/13

3 903 264 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 maj 2019. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i WntResearch till 25 371 223 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 283 410,07 SEK.....Read More
25

Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

Published on : 2019/05/08

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås för nyval som styre....Read More
26

WntResearch offentliggör Årsredovisning

Published on : 2019/05/07

För ytterligare information om WntResearch, kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch AB E-mail: pm@wntresearch.com Telefon: +46 72 720 0711 Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och b....Read More
27

WntResearch tillförs 25,4 MSEK genom övertecknad företrädesemission

Published on : 2019/04/25

VD Peter Morsing kommenterar ”Jag vill tacka samtliga, både nya och befintliga aktieägare, som visat fortsatt förtroende för WntResearch genom deltagande i företrädesemissionen. Jag vill även passa på att tacka våra rådgivare på Sedermera Fondkommission och Markets & Corporate Law för....Read More
28

WntResearch lämnar in patentansökan avseende Foxy-5"s förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point hämmare

Published on : 2019/04/16

Användandet av check-point hämmare är det för närvarande snabbast växande segmentet inom cancerterapi, där de flesta av de stora läkemedelsbolagen är aktiva.  Fynden som ligger till grund för Bolagets ansökan visar att Foxy-5 minskar antalet check-point molekyler på cancercellers yta oc....Read More
29

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknar aktier i WntResearchs pågående företrädesemission

Published on : 2019/04/15

VD Peter Morsing kommenterar ”Det är glädjande att mina kollegor i styrelsen och ledningen visar en fortsatt tilltro till WntResearchs potential genom att investera i bolaget. Med denna företrädesemission kan vi driva bolaget tills vi har så pass goda effektindikationer att vi kan fatta väl....Read More
30

WntResearch får godkännande att inleda fas 2-studie i Nederländerna

Published on : 2019/04/12

Eftersom den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten Foxy-5 genomförs i två länder har studieprotokollet harmoniserats till respektive lands beslutsprocesser och behandlingsrutiner. WntResearch har nu erhållit godkännande från den nederländska etiska kommittén MEC-U (Medical Research ....Read More
31

Nya data visar att Foxy-5 vid kolon cancer minskar antalet cancer stamceller

Published on : 2019/04/08

Professor Tommy Andersson, Forskningschef WntResearch, och hans forskargrupp vid Lunds Universitet har i ett samarbete med professor Anita Sjölanders forskargrupp också vid Lunds Universitet, undersökt hur WNT5A agonisten Foxy-5 vid kolon cancer påverkar antalet cancer stamceller också benämnd....Read More
32

Idag inleds teckningstiden i WntResearchs företrädesemission

Published on : 2019/04/04

Motiv för nyemission Kapitalet är avsett att finansiera bolagets nyligen inledda fas 2-studie och bolaget fram till dess att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas, vilket också kommer utgöra beslutsunderlag för fortsatt klinisk fas 2-studie. Detta bedöms s....Read More
33

WntResearch inkluderar första patienten i fas 2-studien med Foxy-5

Published on : 2019/04/03

Fas 2-studien undersöker Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer under ledning av huvudprövaren professor Ramon Salazar, Barcelona. Professor Andrés Cervantes vid INCLIVA Medical Research Institute som är en av flera andra forskare som deltar i studien har inkluderat den första patienten i enl....Read More
34

Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

Published on : 2019/04/01

Memorandum, teaser och anmälningssedel Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på WntResearchs (www.wntresearch.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) res....Read More