Historia

WntResearch har sitt ursprung från forskning vid Lunds Universitet

WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, tillsammans med Forskarpatent i Syd AB och Kjell Stenberg, i syfte att utveckla innovationer om proteinet WNT5A och dess roll i cancer samt kommersialisera gruppens forskning.

Bolaget driver idag två läkemedelsprojekt; Foxy-5 och Box-5. I prekliniska försök har både Foxy-5 och Box-5 visat sig minska tumörcellers rörelseförmåga och motverka metastasering. I kliniska fas 1-studier har biologisk aktivitet påvisats samtidigt som Foxy-5 visat sig ha en gynnsam farmakokinetik och säkerhetsprofil. Företaget har nyligen initierat en fas 2-studie med Foxy-5. Box-5 befinner sig ännu i preklinisk fas. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av Bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch noterades på Spotlight Stockmarket 2009.