Investment case

Tre anledningar varför WntResearch är en intressant investering

STORT BEHOV OCH STOR MARKNADSPOTENTIAL

En marknadsandel om drygt 56 000 patienter bedöms kunna uppnås i de sju marknaderna; Nordamerika, EU+UK och Japan (tjocktarmscancer stadium II/III). Försäljningspotentialen för detta patientantal beräknas till över 500 miljoner USD för Foxy-5.

I KLINISK UTVECKLING

Läkemedelskandidaten Foxy-5 prövas kliniskt i en fas 2-studie. I en ad hoc-analys på patienter som deltar i studien har observationer visat på positiva förändringar på tumörens utbredning mätt genom ändringar av tumörens invasiva beteende och möjliga minskning av sjukdomen (minskad TNM gradering). Detta är första gången som detta observerats i patienter. Därmed har studien omdesignats. Studien genomförs i Spanien och Ungern. Den nya studiedesignen godkändes under sommaren 2023 av berörda regulatoriska myndigheter i Spanien och processen pågår i Ungern. 

POTENTIAL MED FLER CANCERINDIKATIONER

Foxy-5 har potential att utvärderas i ytterligare patientgrupper inom tjocktarmscancer, inklusive patienter med metastaser, och andra cancerindikationer som prostatacancer och bröstcancer där Foxy-5 i prekliniska studier har visat mycket lovande resultat för att förhindra metastaser.