Bolagsordning

Bolagsordning för Wntresearch AB​, Org. nr: 556738-7864

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är WntResearch AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att patentera uppfinningar och förädla uppfinningar till kommersiellt attraktiva patent samt bland annat licensiera dessa för vidare exploatering hos annan part samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 19 000 000 kronor och högst 76 600 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 475 000 000 och högst 1 900 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Göteborgs kommun eller i Stockholms kommun.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.