Fas 2-Studien

FAS 2-STUDIEN NEOFOX

Fas 2-studien NeoFox med Foxy-5 inkluderar patienter med tjocktarmscancer i stadium II/ III, som vid diagnos bedöms ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Detta görs efter etablerade bedömningskriterier.

Målsättning med studien var att påvisa att Foxy-5 minskar risken för sjukdomsåterfall. För att optimera förebyggandet av tumörspridning inleds behandlingen med Foxy-5 redan i samband med det preliminära diagnostillfället. Enligt den nuvarande studieplanen ska patienterna få minst 9 behandlingar med Foxy-5 innan operation och behandlingen skulle fortsätta även efter operation och pågå fram till cellgiftsbehandling påbörjas (normalt 1–2 månader efter operation) eller till dess att patienten fått maximalt 39 behandlingar med Foxy-5. Patienten opereras normalt inom 4 veckor från diagnostillfället. Den pågående revideringen av studieplan avser behandling som enbart ges fram till operation.

Den förändrade studieplanen måste godkännas av myndigheterna i Spanien och Ungern, där studien bedrivs. Detta väntas ske under våren och efter godkännandet kommer den nya studieplanen presenteras i detalj.

Den primära utvärderingen i NeoFox är en jämförelse av effekten av Foxy-5 mot en kontrollgrupp utan Foxy-5-behandling.

Den ursprungliga planen för de kriterier som skulle användas för inklusion i den statistiska analysen av studiens primära effektmått, är de patienter som bedöms ha hög risk för återfall efter operation samt ett lågt uttryck av WNT5A i primärtumören. De två behandlingsgrupperna (Foxy-5 och kontrollgruppen) avsågs även att följas upp och analyseras utifrån s.k. sekundäreffektmått. Där analyseras samtliga patienter som genomfört studien, dvs oavsett om de bedöms ha hög eller låg risk för återfall eller högt eller lågt uttryck av WNT5A i primärtumören.

Patienterna avsågs följas i totalt 24 månader efter kirurgi, mot bakgrund av att majoriteten av alla återfall inträffar normalt inom 2 till 3 år, enligt en nyligen publicerad vetenskaplig artikel. Risken för och tiden till återfall utvärderas med effektmåtten total överlevnad (OS, overall survival) och sjukdomsfri överlevnad (DFS, disease free survival).

I och med att behandlingen med Foxy-5 i den reviderade studieplanen avses att ske enbart före operation kommer vissa effektparametrar att ändras eller tas bort, vilket därmed kommer påverka den statistiska planen.

Studien genomförs på runt 25 sjukhus i Spanien och Ungern och 127 patienter är randomiserade dvs har kommit med i studien.

Observationer vid en retrospektiv ad hoc analys1 av data fr ån NeoFox-studien

I en ad hoc analys av 110 patienter sågs i Foxy-5 gruppen en minskning av perineural invasion (dvs att tumörcellerna sprider sig längs med nerver, p=0,0088) och även en minskad vaskulär invasion (dvs spridning kring blodkärlen, p=0,0097). Vidare observerades en minskad sk TNM-gradering (down staging enligt American Joint Committee on Cancer (AJCC) 8th edition 2017) av primärtumör och regionala lymfkörtlar i gruppen som erhöll Foxy-5, jämfört med kontrollgruppen (p=0,012). Down staging innebär att graderingen minskat vid operationen i jämförelse med när patienterna gick in i studien. Dessa observationer stämmer väl med tidigare prekliniska fynd.

Detta tyder på att patienter som behandlas med Foxy-5 har en bättre prognos jämfört med de som inte behandlats då deras cancer blivit mindre invasiv. Data från NeoFox, liksom tidigare fas 1-studier, har visat att ctDNA- värden som analyseras från den preliminära diagnosen till studiens slut.

Foxy-5 har en mycket fördelaktig biverkningsprofil, utan de problem som normalt uppstår vid konventionell behandling med cellgifter.

NeoFoxstudiens patientrekrytering pausad

Bolaget bedömde att NeoFox-studien inte bör slutföras på det sätt som var planerat från början eftersom studien inte avsåg att studera några parametrar vid tiden för operation och har därför beslutat att pausa fortsatt rekrytering av patienter till studien. Behandling och uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter som planerat. Patientrekryteringen kommer återupptas då myndigheterna har godkänt förändringen av studien.

Reviderad studieplan för NeoFox, vilket ger tids- och kostnadsbesparingar

Med anledning av de rapporterade oväntat snabba positiva observationerna med Foxy-5, revideras nu studieplanen för fas 2-studien NeoFox. Förändringen innebär att nya effektmått kommer att införas, vilket leder till betydligt kortare tid till resultat i studien.

Tack vare de bekräftade observationerna pågår nu en intensiv aktivitet i att revidera studieplanen inom ramen för NeoFox-studien. Behandling med Foxy-5 kommer att justeras och enbart ske under tre veckor innan operation. Någon ytterligare behandling med Foxy-5 efter operation blir inte aktuellt, eftersom fokus nu kommer ligga på effekt fram till operation.

I den uppdaterade studien kommer fokus ligga på utvärdering av effekter av Foxy-5 på tumören och kringliggande lymfkörtlar. Dessa effekter kommer att utvärderas både genom datortomografi före och efter behandling med Foxy-5 och genom mikroskopisk undersökning av bortopererade tumörer och lymfkörtlar.

Dessa förändringar av studieplanen medför en betydande kostnads- och tidsbesparing. Antalet behandlingsdoser minskar betydligt och tiden till utvärdering av första effektmåtten kortas väsentligt, från 24 månader till att kunna ske direkt efter operation. Vi har därmed en god möjlighet att få en stark indikation rörande den kliniska effekten av Foxy-5 än tidigare planerat, något som sedan kommer att bekräftas i efterföljande studier, där vi även avser att bestämma preparatets fullständiga effekt på förekomst av dottertumörer och totalöverlevnad.

NeoFox-studiens patientrekrytering pausad

Den sedan tidigare planerade interimsanalysen blir därför överflödig och kommer inte att genomföras. I den tidigare planeringen var interimsanalysens syfte att avgöra totala antalet patienter i studien. Det kommer istället att bestämmas utifrån de nu observerade effektmåtten och kommer troligtvis bli ca 200 patienter (vilket kommer inkludera de 127 patienter som redan har rekryterats), vilket ligger i linje med ursprungsplanen. Vissa effektmått kan utvärderas på alla patienter, medan de som läggs till i studieuppdateringen bara blir för de kommande patienterna. Studier som har för avsikt att verkligen visa effekt på återfall, är oftast fas 3-studier. De har då flera hundra eller till och med tusentals patienter, beroende på vad som ska dokumenteras.

Förslag på reviderad studieplan av fas 2-studien NeoFox.