Valberedning

Vid WntResearch AB:s årsstämma den 15 maj 2018 beslutades att valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Baserat på den antagna instruktionen beslutades att till valberedningen utse följande fyra ledamöter: Kjell Stenberg, Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh samt styrelseordföranden Ulf Björklund. Lars-Erik Forsgårdh har vid ett konstituerande möte utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som har förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Lars-Erik Forsgårdh på e-post: le.forsgardh@hotmail.com