Intervju med grundaren

”Det är vår skyldighet att pröva vår upptäckt på människa, för människans skull.”

HELT KORT, VAD ÄR DIN BAKGRUND OCH SPECIALITET?

Jag är sedan 1996 professor i experimentell patologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Mitt forskarintresse är inom områdena intracellulär signalering, cell­ adhesion och cellmigration. Jag har publice­rat fler än 130  vetenskapliga artiklar av vilka 38 berör just WNT5A.

HUR KUNDE NI SE ATT WNT5A HAR OLIK A EFFEKT PÅ CANCER?

När vi började undersöka bröst­ och kolon­tumörer upptäckte vi att normal, ej cancer­ omvandlad, vävnad utryckte märkbart mycket WNT5A men att det varierade påtag­ ligt i tumörvävnad, alltifrån total avsaknad till samma uttryck som vi fann i den normala sämre eller bättre prognos än de tumörer som hade en normal/högre mängd.

Jag bör förtydliga att det WNT5A vi stude­ rar aktiverar framförallt β­catenin­oberoende signalering. Den andra varianten av WNT­ signalering kallas β­catenin­beroende och är framförallt kopplad till tumöromvandling och tumörtillväxt. Vidare varierar effekten av WNT5A­signalering beroende på cancertyp.

I våra studier av bröst­, prostata­ och tjock­ tarms/koloncancer så har WNT5A­signalering en hämmande effekt på tumörspridning2.

HUR GRADER AR NI INTENSITETEN AV WNT5A-UTTRYCK?

Ursprungligen värderade vi intensiteten på en skala från 0 till 3. När vi först bestämde intensiteten i normala prover så visade sig medelvärdet vara 2,7 och baserat på detta betraktades värden på 2 och 3 som normala (ofta kallade högt WNT5A) medan 0 och 1 var låga värden1. Vi har därefter utvecklat metoden för att ange mängden WNT5A i ett tumörprov genom att också ta hänsyn till hur stor del av tumören som är färgad och med denna metod får man en skala från 0 till 12. För att bestämma gränsen mellan lågt och normalt/högt WNT5A­uttryck så bedömde vi först värdet för normal vävnad. inte är lämplig som en möjlig läkemedels­ kandidat. Vi valde att med hjälp av data­ modeller (in silico) att försöka identifiera peptidsekvenser (kedja av aminosyror) som antogs ha förmåga att binda till celler och härma hela WNT5A­molek ylens effekt på tumörceller. 14 peptider identifierades och av dessa identifierades slutligen en peptid som  efter ytterligare modifiering blev vår aktiva substans (API). Denna peptid har vi gett namnet Foxy­5 då det är en Formulerad hexa-peptid ifrån WNT5A.

Med Foxy­5 inriktades sedan vår forsk­ning på att förstå dess mekanismer genom in vitro­studier på mänskliga cancerceller, varefter vi utförde in vivo­s-tudier på möss. Med uppnådda studiedata kunde vi sedan gå vidare till läkemedelsverket för tillstånds­ sökning för en klinisk fas I­-studie på män­niska. Det primära målet med denna studie var att pröva toxiciteten, dvs en säkerhets­ studie för att kliniskt testa på människa olika doser för att se om Foxy­5 är säkert och inte har några biverkningar. Studieresultatet var ur det perspektivet lyckat då Foxy­5 befanns vara säkert, även med så höga nivåer som 2,3 mg/kg kroppsvikt.

VARR GÖRS KLINISK A STUDIER PÅ JUST PATIENTER MED KOLON/ TJOCKTARMSCANCER?

Uppkomst av metastaser sker i olika takt beroende på cancertyp. Ser man på bröst­ cancer är förloppet i allmänhet långsamt. Förloppet i kolon/tjocktarmscancer är betydligt snabbare och ökar därmed sanno­likheten för att kunna detektera en häm­mande effekt av Foxy­5 på metastasering inom en kortare tidsperiod. Tidsperspekti­vet när metastaser uppkommer har alltså stor betydelse ur ett studieperspektiv. Tjocktarmscancer är också den tredje vanli­gaste cancertypen efter lung-­ och bröstcan­cer. Vad det gäller nya kliniska studier så överväger WntResearch, baserat på publice­rade forskningsresultat, att utvärdera flera nya kliniska studier av Foxy­5’s tumör häm­mande effekt vilket inkluderar studier av koloncancerpatienter med mer aggressiv sjukdom än de som ingår i den pågående studien, bröstcancerpatienter med den aggressiva formen av bröstcancer som kallas trippelnegativ och på patienter med akut myeloisk leukemi (AML).

Slutligen, anser vi att det är vår skyldig­ het att pröva våra upptäckter på människa, för människans skull.

1 Mehdawi and co­workers. Molecular Oncology 10(9):1415­1429, 2016.

2 Prasad and co­workers. Cancer and Metastasis Reviews, 37(4), 767­778, 2018.