Intervju med grundaren

”Det är vår skyldighet att pröva vår upptäckt på människa, för människans skull.”

HELT KORT, VAD ÄR DIN BAKGRUND OCH SPECIALITET?

Jag är sedan 1996 professor i experimentell patologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Mitt forskarintresse är inom områdena intracellulär signalering, cell­ adhesion och cellmigration. Jag har publice­rat fler än 130  vetenskapliga artiklar av vilka 38 berör just WNT5A.

HUR KUNDE NI SE ATT WNT5A HAR OLIK A EFFEKT PÅ CANCER?

När vi började undersöka bröst­- och kolon­tumörer upptäckte vi att normal, ej cancer­ omvandlad, vävnad uttryckte märkbart mycket WNT5A men att det varierade påtag­ligt i tumörvävnad, alltifrån total avsaknad till samma uttryck som vi fann i den normala sämre eller bättre prognos än de tumörer som hade en normal/högre mängd.

Jag bör förtydliga att det WNT5A vi stude­rar aktiverar framförallt β­-catenin­oberoende signalering. Den andra varianten av WNT­-signalering kallas β­-catenin­beroende och är framförallt kopplad till tumöromvandling och tumörtillväxt. Vidare varierar effekten av WNT5A-­signalering beroende på cancertyp.

I våra studier av bröst­-, prostata­- och tjock­tarms/koloncancer så har WNT5A­-signalering en hämmande effekt på tumörspridning2.

HUR GRADER AR NI INTENSITETEN AV WNT5A-UTTRYCK?

Ursprungligen värderade vi intensiteten på en skala från 0 till 3. När vi först bestämde intensiteten i normala prover så visade sig medelvärdet vara 2,7 och baserat på detta betraktades värden på 2 och 3 som normala (ofta kallade högt WNT5A) medan 0 och 1 var låga värden1. Vi har därefter utvecklat metoden för att ange mängden WNT5A i ett tumörprov genom att också ta hänsyn till hur stor del av tumören som är färgad och med denna metod får man en skala från 0 till 12. För att bestämma gränsen mellan lågt och normalt/högt WNT5A­-uttryck så bedömde vi först värdet för normal vävnad inte är lämplig som en möjlig läkemedels­ kandidat. Vi valde att med hjälp av data­modeller (in silico) att försöka identifiera peptidsekvenser (kedja av aminosyror) som antogs ha förmåga att binda till celler och härma hela WNT5A­molekylens effekt på tumörceller. 14 peptider identifierades och av dessa identifierades slutligen en peptid som  efter ytterligare modifiering blev vår aktiva substans (API). Denna peptid har vi gett namnet Foxy­-5 då det är en Formulerad hexa-peptid ifrån WNT5A.

Med Foxy­-5 inriktades sedan vår forsk­ning på att förstå dess mekanismer genom in vitro­studier på mänskliga cancerceller, varefter vi utförde in vivo­studier på möss. Med uppnådda studiedata kunde vi sedan gå vidare till läkemedelsverket för tillstånds­ sökning för en klinisk fas I­-studie på män­niska. Det primära målet med denna studie var att pröva toxiciteten, dvs en säkerhets­studie för att kliniskt testa på människa olika doser för att se om Foxy­-5 är säkert och inte har några biverkningar. Studieresultatet var ur det perspektivet lyckat då Foxy­-5 befanns vara säkert, även med så höga nivåer som 2,3 mg/kg kroppsvikt.

VARR GÖRS KLINISK A STUDIER PÅ JUST PATIENTER MED KOLON/ TJOCKTARMSCANCER?

Uppkomst av metastaser sker i olika takt beroende på cancertyp. Ser man på bröst­cancer är förloppet i allmänhet långsamt. Förloppet i kolon/tjocktarmscancer är betydligt snabbare och ökar därmed sanno­likheten för att kunna detektera en häm­mande effekt av Foxy-­5 på metastasering inom en kortare tidsperiod. Tidsperspekti­vet när metastaser uppkommer har alltså stor betydelse ur ett studieperspektiv. Tjocktarmscancer är också den tredje vanli­gaste cancertypen efter lung-­ och bröstcan­cer. Vad det gäller nya kliniska studier så överväger WntResearch, baserat på publice­rade forskningsresultat, att utvärdera flera nya kliniska studier av Foxy-5:s tumör häm­mande effekt vilket inkluderar studier av koloncancerpatienter med mer aggressiv sjukdom än de som ingår i den pågående studien, bröstcancerpatienter med den aggressiva formen av bröstcancer som kallas trippelnegativ och på patienter med akut myeloisk leukemi (AML).

Slutligen, anser vi att det är vår skyldig­ het att pröva våra upptäckter på människa, för människans skull.

1 Mehdawi and co­workers. Molecular Oncology 10(9):1415­1429, 2016.

2 Prasad and co­workers. Cancer and Metastasis Reviews, 37(4), 767­778, 2018.