Incitamentsprogram

Wntresearch har implementerat två incitamentsprogram, som beslutade av den extra bolagsstämman den 30 juni 2023. Såväl styrelse som ledande befattningshavare har tecknat i programmen, vilka tecknats till totalt 90 procent.

I teckningsoptionsprogram 2023/2026 för Bolagets ledande befattningshavare har 7 000 000 av de totalt 8 500 000 teckningsoptionerna inom programmet tecknats och i teckningsoptionsprogram 2023/2026 II för Bolagets styrelse har 10 900 000 av de totalt 11 500 000 teckningsoptionerna tecknats.

Optionspremien som ska erläggas av deltagarna i incitamentsprogrammen har i enlighet med bolagsstämmans beslut beräknats av Placing Corporate Finance AB till 3 öre per teckningsoption. Enligt villkoren för incitamentsprogrammen ger varje teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 1,06 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 16 september 2026 till och med den 30 september 2026. Om de båda programmen utnyttjas fullt ut kommer totalt 17 900 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 5,5 procent av Bolagets aktiekapital och röster beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammen.

Antal optioner som avses tecknas
Peter Ström 600 000
Tommy Andersson 8 000 000
Gudrun Anstrén 600 000
Janna Sand-Dejmek 0
Christer Nordstedt 1 100 000
Mats Lindskog 600 000
Pernilla Sandwall 3 500 000
Dennis Bang Henriksen 1 000 000
Kicki Johansson 1 000 000
Klaus Christensen 500 000
Anders Tidfors 1 000 000