Marknadspotential

Den globala försäljningen av cancerläkemedel uppskattades 2018 till mer än 120 miljarder USD, vilket gör sjukdomsområdet till det största på läkemedelsmarknaden. Trots utveckling av immunonkologiska läkemedel är behovet av bättre behandlingar mycket stort. Fler än tusen onkologiska och hematologiska läkemedelsprojekt är under utveckling men endast ett fåtal riktar sig specifikt mot tumörspridning.

Snabbast växande segmentet

Cancerbehandling är det snabbast växande segmentet på läkemedelsmarknaden och förväntas ha en årlig tillväxt om 15% samt nå 280 miljarder USD 2024. Tillväxten drivs av introduktionen av nya effektivare läkemedel, behandling under längre tidsperioder och snabbare tillgång till nya terapier för patienter i t.ex. USA. Den globala tillväxten sker trots förväntade sjunkande läkemedelspriser – inte minst i USA som representerar 45% av den globala läkemedelsmarknaden.

Kirurgi är fortfarande den primära behandlingen vid solida tumörer

Kirurgi är den primära behandlingen och cellgifter är fortfarande den dominerande läkemedelsbehandlingen vid cancer. Under de senaste tio åren har ett antal läkemedel riktade mot specifika biologiska mekanismer utvecklats, med förhoppningen att kunna förbättra effekten och reducera sidoeffekterna av cancerbehandlingen. Den generella dödligheten i cancer har trots de framsteg som gjorts inte minskat nämnvärt och behovet av nya läkemedel är fortsatt stort. Forskningen och utvecklingen fokuserar idag på att pröva nya kombinationer av läkemedel, samt på immunonkologiska behandlingar.

Enorma resurser läggs på utvecklingen av nya cancerläkemedel

Cancer är ett av de sjukdomsområden där det på global nivå läggs absolut störst resurser för att utveckla nya läkemedel. Såväl stora som små läkemedelsföretag och akademiska forskargrupper arbetar intensivt med utveckling av läkemedel med nya verkningsmekanismer för att förbättra behandlingen av primära tumörer. Att nya terapier mot olika cancerformer kan bli tillgängliga i framtiden bedöms öka behovet av kompletterande terapi för att minska tumörspridning.

Cancer i tjock- och ändtarm är den tredje vanligaste cancerformen i världen. Möjligheten till framgångsrik behandling är beroende av hur tidigt cancern upptäcks. I de fall diagnosen sker så sent att tumören hunnit sprida sig via fjärrmetastaser är sjukdomen oftast obotlig. Under 2012 konstaterades globalt 1,4 miljoner nya fall och 700 000 människor dog av sjukdomen. Försäljningen av läkemedel för cancer i tjock- och ändtarm uppgick under 2013 till 8,3 miljarder USD och förväntas stiga till 9,4 miljarder USD år 2020. Ungefär två tredjedelar av patienterna kategoriseras primärt som tjocktarmscancer medan en tredjedel kategoriseras som ändtarmscancer. Behandling med Foxy-5 för att förhindra metastasering skulle kunna vara relevant hos de patienter med tjock- och ändtarmscancer som uppvisar låga nivåer av Wnt-5A i sina primära tumörer, vilket är fallet hos cirka 40–50 procent av dessa patienter.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och den näst vanligaste dödsorsaken i I-länder. Utöver antihormonell behandling finns ingen effektiv systemisk terapi för dessa patienter. Under 2018 uppskattas det att fler än 1,2 miljoner fall av prostatacancer kommer att konstateras globalt och 350 000 män kommer att dö.Under 2018 uppskattas läkemedelsförsäljningen för behandling av prostatacancer att uppgå till 8,4 miljarder USD, och den förväntas stiga till 13 miljarder USD till år 2026.

Bröstcancer är inte bara den vanligaste cancerformen hos kvinnor, den är också den vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland kvinnor globalt sett. Sjukdomen beräknas stå för 27% av alla nya cancerfall bland kvinnor. Globalt uppskattas 2,1 miljoner nya fall under 2018 och att mer än 600 000 kvinnor kommer att dö av bröstcancer. Enligt analyser från GlobalData förväntas marknaden de närmaste åren stiga med ungefär 4% per år globalt, och nå en försäljning på omkring 21 miljarder USD år 2025.

Källor:

GlobalData, oktober 2018

GLOBOCAN 2018;IARC; WHO; 2018