Kolorektalcancer

Omkring 90% av alla cancerrelaterade dödsfall beror på metastaser

Okontrollerad spridning av cancerceller, så kallad metastasering, är livshotande och förekommer vid alla former av cancer. Proteinet WNT5A har visat sig spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att sprida sig då cancerceller med höga nivåer av WNT5A är mindre rörliga och därmed också mindre benägna att orsaka metastaser.1

Cancerceller har inte bara förmåga att dela sig och växa okontrollerat i och omkring den vävnad där de uppkommer, de kan även frigöra sig helt från primärtumören och bilda så kallade metastaser (även kallade dottertumörer). Det är förekomsten av metastaser som i huvudsak avgör prognosen vid en nyupptäckt cancer och det är därmed spridningen av tumörceller till andra organ som är den verkliga faran vid sjukdomen. Cirka 90 procent av alla dödsfall som orsakas av solida tumörer beror på metastaser som spridit sig till andra organ i kroppen än det organ där tumören ursprungligen uppstod.

Den metastatiska processen börjar i en primärtumör. I samband med att primärtumören utvecklas och växer förändras cancercellerna genom en rad sekventiella intracellulära händelser, dvs de muterar. Cancercellerna blir bland annat mer lättrörliga eftersom vidhäftningsförmågan försämras. Det är emellertid inte enbart de specifika egenskaperna hos tumörcellerna som spelar en viktig roll för processen vid metastasering, utan också omgivande celler. Förändringar i tumörens omgivande miljö kan därmed vara med och påverka sannolikheten för metastatisk sjukdom. Idag saknas specifika behandlingsmetoder som förhindrar tumörceller att invadera omgivande vävnad och sprida till avlägsen vävnad och där bilda metastaser. Metastaser behandlas oftast på samma sätt som själva primärtumören, det vill säga främst med strålning, kirurgi, cellgifter samt terapier riktade specifikt mot metastasen (dottertumören).

Tjock- och ändtarmscancer delas in i olika stadier; stadium I–IV. Fas 2-studien NeoFox utförs på patienter med konstaterad tjocktarmscancer i stadium II/III.
Stadium I: tumören är begränsad till tarmväggen.
Stadium II: tumören har vuxit igenom tarmväggen.
Stadium III: det finns spridning till lymfkörtlar i närheten av tumören.
Stadium IV: tumören har spridit sig och bildat metastaser i andra delar av kroppen.

TJOCKTARMSCANCER
Tjocktarmscancer, även kallat koloncancer eller tarmcancer, brukar också slås samman med ändtarmscancer kallat kolorektalcancer.
Kolorektalcancer är den tredje vanligast förekommande cancerformen i världen, efter lung- och bröstcancer, och är den näst dödligaste formen av cancer. Varje år diagnostiseras 1,8 miljoner personer (incidens) varav tjocktarmscancer utgör två tredjedelar av de drabbade och beräknas uppgå till 1,1 miljoner. Incidensen varierar kraftigt globalt och har kopplats till livsstilen i västvärlden. Kolorektalcancer är vanligast förekommande i Australien, Nya Zeeland och Västeuropa medan ökningen av nya fall är störst i framför allt Kina och Japan, beorende på ändrade livsvanor. De flesta fallen av kolorektalcancer beror på livsstilsfaktorer och ökad ålder.

Möjligheten till framgångsrik behandling är idag beroende av hur tidigt cancern upptäcks. I de fall diagnosen sker så sent att tumören hunnit sprida sig (metastasera) till andra organ eller vävnader i kroppen är sjukdomen oftast obotlig. Femårsöverlevnad hos patienter med icke metastaserad sjukdom (stadium II/III) är cirka 71 procent, samtidigt som femårsöverlevnaden hos patienter med manifest metastas (stadium IV) endast är 14 procent.