Patent

GODKÄNDA PATENT FÖR FOXY-5

WntResearch har tre beviljade patent på Foxy5. Produktpatent är grundläggande där läkemedelssubstansen Foxy­5 är patentskyd­dad,  i USA fram  till 2028 och i EU fram  till 2026. Produktpatentskyddet kan förlängas med upp till fem år som kompensation för lång utvecklingstid, benämnt SPC, Supple­mentary Protection Certificate. Utöver patentskydd erbjuder  även lokala myndig­ heter i många länder extra skydd i form marknadsexklusivitet från när läkemedlet registrerats. Detta innebär att Foxy­5 kan få exklusivitet i minst åtta år i EU och upp till sju år i USA, oavsett utgången av produktpaten­tet. Förutom produktpatentet har Foxy­5 beviljats patent för behandling av prostata­ cancer och ett tillverkningspatent för Europa är nu beviljat med patentskydd fram till 2039.

Patentansökningar inom flera områden

WntResearch arbetar aktivt med att kom­plettera den befintliga patentportföljen genom att ytterligare bredda och förlänga patentskyddet för Foxy­5.  Utöver de bevil­jade patenten har WntResearch ett antal patentansökningar, baserade på bolagets pågående forskning och utveckling.

Patentansökning finns för Foxy­5 och checkpointhämmare samt en ansökan kring förmågan hos Foxy­5 att minska antalet can­cerstamceller. Dessa ansökningar kategori­seras inom medicinsk indikation och en patentansökan för användningen av Foxy­5 vid behandling av AML (akut myeloisk leu­kemi) lämnades in i november 2021. Paten­tet baseras på Foxy­5s förmåga att motverka flera onkogena processer som  uppstår i AML genom att hämma celltillväxt. AML är ett sjuk­ domsområde där WntResearch fortsatt kom­ mer studera Foxy­5.

Ansökningar för två olika syntesvägar har lämnats in för att uppnå låga råmaterial­ kostnader, enklare processer, högre renhet samt anpassning för uppskalning till kom­mersiella volymer. I slutänden ger den nya metoden en avsevärt lägre produktionskost­nad och förstärker bolagets patentportfölj vilket är en viktig aspekt vid kommersialise­ring. Patent är beviljat för Europa fram till 2039 (se Godkända patent för Foxy­5).

WntResearch har under det senaste året arbetat med olika tillvägagångssätt för att adressera den begränsade lösligheten av Foxy­5. I december 2021 lämnades in en patentansökan som täcker nya stabila kompositioner av Foxy­5 med förbättrad löslighet och utmärkt stabilitet. Efter bevil­jande av patent innebär detta att Foxy­5 har ett patentskydd fram tom 2041.

Kort om patentprocessen

Patentprocessen går i korthet till enligt följande – en initial patentansökan görs som i sig innebär ett internationellt skydd då ingen annan kan söka patent för samma sak efter att ansökan registrerats. Patentansö­kans unicitet bedöms av en internationell granskare och man har normalt ett år på sig att komplettera sin ansökan. Efter 1,5 år blir ansökan publik. Efter 30 månader avgör man i vilka specifika länder som  patentansö­kan ska ske. Efter godkännande är patentet giltigt i upp till 20 år beroende på land, räknat från när initial ansökan gjordes.

Beviljade patent

PATENTFAMILJLAND*ANSÖKNINGS- DATUMUTGÅNGSÅR
A peptide ligand to impair cancer cell migrationBE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, ES, SE, CH/LI, TR, UK, US, IN, CN, AU, CA, JP2005-05-302026**  
A peptide ligand to impair cancer cell migration (Foxy-5) (Divisional)BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, ES, SE, CH/LI, TR, UK2005-05-302026
Treatment of prostate cancer and a method for determining the prognosis for prostate cancer patientsAT, BE, CH/LI, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IR, IS, IT, NL, NO, PO, SE, TR, US2011-07-012032
Use of Wnt5a peptide derivates for the treatment of melanoma and gastric cancer (Box-5)CA, CN, IN, JP, RU, US, BE, FR, DE, IT, NL, ES, SE, CH/LI, TR, UK2008-08-132029
Wnt5a peptides in reduction of cancer stem cellsSG, UP, CH, ES, UK, NO, UP, PL, TR, HK, CN2017-10-252038
Solution phase routes for Wnt hexapeptidesRU, HU, IS, IR, NO, PL, ES, CH/LI, TR, UP, UK, CN, US, HK, US (Divisional)2018-08-202039
Linear solution phase synthesis for Wnt hexapeptidesCL, JP, RU, SG, HK, AU, BE, DE, DK, ES, FR, UK, HU, IE, IS, IT, NL, NO, PL, TR, CH, CA, CN2018-12-142039
Stable compositions of Foxy-5 hexapeptide with high solubilityUP, CH, ES, UK, NO, PL, TR2021-10-122041
* AT Österrike, AU Australien, BE Belgien, CA Kanada, CH/LI Schweiz/Lichtenstein, CN Kina, DE Tyskland, DK Danmark, EE Estland, ES Spanien, FI Finland, FR Frankrike, HU Ungern, IN Indien, IR Irland, IS Island, IT Italien, JP Japan, NL Nederländerna, NO Norge, PL Polen, SE Sverige, TR Turkiet, US USA, UK Storbritannien.
** USA justerad med 789 dagar (utgångsår 2028).