Patent

GODKÄNDA PATENT FÖR FOXY-5

WntResearch har tre beviljade patent på Foxy5. Produktpatent är grundläggande där läkemedelssubstansen Foxy­5 är patentskyd­dad,  i USA fram  till 2028 och i EU fram  till 2026. Produktpatentskyddet kan förlängas med upp till fem år som kompensation för lång utvecklingstid, benämnt SPC, Supple­mentary Protection Certificate. Utöver patentskydd erbjuder  även lokala myndig­ heter i många länder extra skydd i form marknadsexklusivitet från när läkemedlet registrerats. Detta innebär att Foxy­5 kan få exklusivitet i minst åtta år i EU och upp till sju år i USA, oavsett utgången av produktpaten­tet. Förutom produktpatentet har Foxy­5 beviljats patent för behandling av prostata­ cancer och ett tillverkningspatent för Europa är nu beviljat med patentskydd fram till 2039.

Patentansökningar inom flera områden

WntResearch arbetar aktivt med att kom­plettera den befintliga patentportföljen genom att ytterligare bredda och förlänga patentskyddet för Foxy­5.  Utöver de bevil­jade patenten har WntResearch ett antal patentansökningar, baserade på bolagets pågående forskning och utveckling.

Patentansökning finns för Foxy­5 och checkpointhämmare samt en ansökan kring förmågan hos Foxy­5 att minska antalet can­cerstamceller. Dessa ansökningar kategori­seras inom medicinsk indikation och en patentansökan för användningen av Foxy­5 vid behandling av AML (akut myeloisk leu­kemi) lämnades in i november 2021. Paten­tet baseras på Foxy­5s förmåga att motverka flera onkogena processer som  uppstår i AML genom att hämma celltillväxt. AML är ett sjuk­ domsområde där WntResearch fortsatt kom­ mer studera Foxy­5.

Ansökningar för två olika syntesvägar har lämnats in för att uppnå låga råmaterial­ kostnader, enklare processer, högre renhet samt anpassning för uppskalning till kom­mersiella volymer. I slutänden ger den nya metoden en avsevärt lägre produktionskost­nad och förstärker bolagets patentportfölj vilket är en viktig aspekt vid kommersialise­ring. Patent är beviljat för Europa fram till 2039 (se Godkända patent för Foxy­5).

WntResearch har under det senaste året arbetat med olika tillvägagångssätt för att adressera den begränsade lösligheten av Foxy­5. I december 2021 lämnades in en patentansökan som täcker nya stabila kompositioner av Foxy­5 med förbättrad löslighet och utmärkt stabilitet. Efter bevil­jande av patent innebär detta att Foxy­5 har ett patentskydd fram tom 2041.

Kort om patentprocessen

Patentprocessen går i korthet till enligt följande – en initial patentansökan görs som i sig innebär ett internationellt skydd då ingen annan kan söka patent för samma sak efter att ansökan registrerats. Patentansö­kans unicitet bedöms av en internationell granskare och man har normalt ett år på sig att komplettera sin ansökan. Efter 1,5 år blir ansökan publik. Efter 30 månader avgör man i vilka specifika länder som  patentansö­kan ska ske. Efter godkännande är patentet giltigt i upp till 20 år beroende på land, räknat från när initial ansökan gjordes.

Beviljade patent

Patentfamilj Land PrioritetsdatumUtgångsårPatenttyp
A peptide ligand to impair cancer cell migration
(Foxy-5)
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz/Lichtenstein, Turkiet, USA, Storbritan­nien, Indien, Kina, Australien, Kanada och Japan2005-­05­-302026
(samtliga länder
exklusive USA
2028)
Produkt
Treatment of prostate cancer and a method for determining the prognosis for prostate cancer patientsÖsterrike, Belgien, Schweiz/ Lichtenstein, Tyskland, Danmark, Estonia, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Ungern, Irland, Island, Italien, Nederländerna,  Norge, Polen, Sverige, Turkiet, USA2011­-07­-012032Medicinsk indikation
Linear solution phase synthesis for Wnt hexapeptidesEuropa2018-­12-142039Tillverkningsmetod

Pågående patentansökningar

PatentfamiljLand PrioritetsdatumUtgångsårPatenttyp
Solution phase routes for Wnt hexapeptidesInternationell patentansökan2018-08-202039 Tillverkningsmetod
Stem Cell SuppressionInternationell patentansökan2017-­10­-252038Medicinsk indikation

Det finns även möjlighet att skicka in en avdelad ansökan med patentkrav för produktpatent, genom en kombination av Foxy­5 och FOLFOX.
Linear solution phase synthesis for Wnt hexapeptidesInternationell patentansökan  2018­-12­-142039Tillverkningsmetod
Checkpoint inhibitorsInternationell patentansökan2019-­04­-1620402038
Prevention of growth and migration of Leukemic cellsEuropa2021­-11-­192041Medicinsk indikation
 
Det finns även möjlighet att skicka in en avdelad ansökan med patentkrav för produktpatent, genom en kombination av Foxy­5 och en checkpoint­hämmare.
Stable compositions of Foxy­-5 hexapeptide with high solubilityEuropa2021­-12­-102041Tillverkningsmetod