Affärsidé, mål och strategier

Motverka spridning av tumörceller som bildar metastaser

AFFÄRSIDÉ

WntResearch är ett biotechbolag vars fokus är att utveckla nya läkemedel som ökar överlevnaden vid cancer genom att motverka spridning av metastaser.
Bolagets huvudläkemedelskandidat är Foxy-5.

VISION

Cancerpatienter ska inte längre behöva genomleva metastaser.

MISSION

WntResearch:s mission är att motverka den metastatiska processen genom att utveckla och tillhandahålla nya cancerterapier.

STRATEGIER

Utvecklingsbolag
WntResearch är ett läkemedelsutvecklingsbolag. Det innebär att bolaget självt inte genererar några intäkter under utvecklingstiden utan investerar tillgängliga medel för en möjlig framtida intjäning på sina läkemedelskandidater, då i första hand Foxy-5.

Fokusera på Foxy-5
Bolaget ska fokusera på fortsatt utveckling och prövning av huvudläkemedelskandidaten Foxy-5.
Fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten Box-5 och framtagning av nya läkemedelskandidater ska pausas.

Patent
Bolagets fortsatta patentstrategi bygger primärt på att ytterligare bredda patentskyddet för Foxy-5 baserad på en ny tillverkningsmetod samt från data genererad
i NeoFox-studien.

Affärsutveckling
Bolaget ska öka möjligheten till partnersamarbeten genom att öka kännedomen om Foxy-5 hos behandlande kliniker och kommersiella intressenter.

Organisation
Bolaget har en liten organisation för större kostnads- effektivitet där specialistkompetenser såsom CRO kontrakteras.

Klinisk prövning fas 2-studien NeoFox
Återgång till full studieverksamhet och optimera patientrekryteringen till NeoFox-studien på bolagets
28 kliniker i Spanien och Ungern med beräknad återstart sommaren 2021. Innan dess ska studieprotokollet vidare- utvecklas för att maximera möjlig informationsinhämtning och optimera inklusion av patienter.
Ytterligare studieläkemedel ska tillverkas då hållbar- het på befintligt lager kommer att löpa ut då studien försenats pga Covid-19. En ny och mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod av den aktiva substansen (API) för Foxy-5 kommer att utvecklas. Uppskalning och validering av tillverkning av färdigt läkemedel (drug product) kom- mer att äga rum.

Tillverkningsmetoderna av den aktiva substansen (API) ska utvecklas ytterligare och valideras inför uppskalning av kostnadseffektiv tillverkning av färdigt läkemedel (drug product).
Genomföra en interimanalys på studiedata, beräknad i december 2022. Syftet med analysen är att få fram indikativa data på potentialen för Foxy-5 att förebygga sjukdomsåterfall samt ge information kring hur många patienter som behöver inkluderas totalt för att kunna
nå den primära målsättningen med studien.

Finansiering
Bolaget ska fortlöpande utvärdera framtida kapitalbehov. Genomförd finansiering från teckningsoptions- programmet TO 2020/2021 har genererat en kassa om ca 7,5 MSEK netto. Den fullt garanterade företrädesemissionen beräknas tillföra en nettokassa om cirka 46 MSEK. Sammantaget bedöms dessa likviditetstillskott säkra NeoFox-studien fram till slutet av 2022 då interimsanalysen genomförs. Medlen ska också finansiera löpande utveckling av läkemedelstillverkning, patentansökningar, administration samt affärsutveckling.