Affärsidé, mål och strategier

Motverka spridning av tumörceller som bildar metastaser

AFFÄRSIDÉ

WntResearch är ett biotechbolag vars fokus är att utveckla nya läkemedelskandidater som ökar överlevnaden vid cancer genom att motverka spridning av metastaser.
Bolagets huvudläkemedelskandidat är Foxy-5.

VISION

Cancerpatienter ska inte längre behöva genomleva metastaser.

MISSION

WntResearchs mission är att motverka den metastatiska processen genom att utveckla och tillhandahålla nya cancerterapier.

STRATEGIER

Utvecklingsbolag

WntResearch är ett läkemedelsutvecklingsbolag. Det innebär att bolaget själv t inte genererar några intäkter under utvecklingstiden utan investerar tillgängliga medel för en möjlig framtida intjäning på sina läkemedelskandidater, i första hand Foxy-5.

Fokusera på Foxy-5

Bolaget ska fokusera på utveckling och prövning av huvudläkemedelskandidaten Foxy-5. Initialt sker klinisk prövning på behandling av patienter med tjocktarmscancer stadium II/III (NeoFox-studien) och på längre sikt vill också bolaget även undersöka behandlingsmöjligheter av patienter med tjocktarmscancer stadium IV och av patienter med andra cancerformer såsom akut myeloisk leukemi (AML) och trippelnegativ bröstcancer.

Patent

Bolagets fortsatta patentstrategi bygger primärt på att ytterligare bredda patentskyddet för Foxy-5 genom att utveckla komposition och tillverkningsprocessen av denna peptid och analys av de nya data som genereras i NeoFox-studien.

Affärsutveckling

Bolaget ska utveckla en tydlig klinisk utvecklingsplan till marknadsregistrering inom tjocktarmscancer stadium III och dessutom bereda möjligheten för att Foxy-5 kan användas i andra cancersjukdomar – detta skapar bästa möjliga förutsättningar för ett partnersamarbete eller utlicensiering av Foxy-5.

Organisation

Bolaget har en liten och kompetent organisation för större kostnadseffektivitet där specialistkompetenser såsom CRO kontrakteras.

Klinisk prövning fas 2-studien NeoFox

Med anledning av de rapporterade oväntat snabba positiva observationerna med Foxy-5, har studieplanen för fas 2- studien NeoFox revideras. Förändringen innebär att nya effektmått har införts, vilket leder till betydligt kortare tid till resultat i studien.

Finansiering

Bolaget ska fortlöpande utvärdera framtida kapitalbehov.