Affärsidé, mål och strategier

Motverka spridning av tumörceller som bildar metastaser

AFFÄRSIDÉ

WntResearch är ett biotechbolag vars fokus är att utveckla nya läkemedel som ökar överlevnaden vid cancer genom att motverka spridning av metastaser.
Bolagets huvudläkemedelskandidat är Foxy-5.

VISION

Cancerpatienter ska inte längre behöva genomleva metastaser.

MISSION

WntResearch mission är att motverka den metastatiska processen genom att utveckla och tillhandahålla nya cancerterapier.

STRATEGIER

Utvecklingsbolag
WntResearch är ett läkemedelsutvecklingsbolag. Det innebär att bolaget självt inte genererar några intäkter under utvecklingstiden utan investerar tillgängliga medel för en möjlig framtida intjäning på sina läkemedelskandidater, i första hand Foxy-­5.

Fokusera på Foxy-5
Bolaget ska fokusera på utveckling och prövning av läkemedelskandidaten Foxy­-5. Initialt sker klinisk prövning på behandling av patienter med tjocktarms­ cancer stadium II/III (NeoFox­studien) och på längre sikt vill också bolaget även undersöka behandlingsmöjlig­heter av patienter med andra cancerformer.

Patent
Bolagets fortsatta patentstrategi bygger primärt på att ytterligare bredda patentskyddet för Foxy­-5 genom att utveckla komposition och tillverkningsprocessen av denna peptid och analys av de nya data som genereras i NeoFox­-studien.

Affärsutveckling
Bolaget ska utveckla en tydlig klinisk utvecklingsplan till marknadsregistrering inom tjocktarmscancer stadium II/III och dessutom bereda möjligheten för att Foxy­-5 kan användas i andra cancersjukdomar. ­Detta skapar bästa möjliga förutsättningar för ett partnersamarbete eller utlicensiering av Foxy­-5.

Organisation
Bolaget har en liten och kompetent organisation för större kostnadseffektivitet där specialistkompetenser såsom CRO kontrakteras.

Klinisk prövning fas 2-studien NeoFox
Fas 2­-studien NeoFox ska, efter att reviderad studieplan fått myndighetsgodkännande, återuppta patientrekrytering och drivas vidare med nya uppsatta effektmått.

Finansiering
Bolaget ska fortlöpande utvärdera framtida kapitalbehov.