Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser

Behovet av läkemedel som motverkar metastaser är mycket stort

Var tredje människa i Sverige kommer under sin livstid att drabbas av cancer. Trots att modern cancerbehandling blivit effektiv på att bekämpa tumörer och rädda liv så saknas idag effektiv behandling för att motverka metastasering, det vill säga spridning av tumörceller till andra organ i kroppen. Metastasering anses vid solida tumörer vara orsak till omkring 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående kliniska fas II-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

WntResearchs säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.