Warrants series 2021/2023

Each warrant series 2021/2023 entitles the holder to subscribe for 1.03 new shares in WntResearch at an exercise price corresponding to seventy (70) per cent of the volume-weighted average price of the company’s share on Spotlight Stock Market.

Exercise period: 23 March 2023 – 5 April 2023
Subscription price: SEK 0.16 per share
Issue volume: 69 624 070 warrants of series TO5. Upon full utilisation, 71,712,792 shares will be issued and the Company will receive approximately SEK 11.7 million, before issue costs.
Last day for trading in warrants of series TO5: 3 April 2023.
Share capital and dilution: Upon full utilisation, the share capital will increase by SEK 6,454,151.28, from SEK 21,465,692.28 to SEK 27,919,843.56. The number of shares increases at full utilisation by 71,712,792 shares, from 238,507,692 shares to 310,220,484 shares. The dilution at full exercise amounts to approximately 23.12 per cent of the number of shares and votes in the Company.

Please note that the warrants of series TO5 that are not exercised no later than 5 April 2023, or sold no later than 3 April 2023, expire worthless. For the warrants not to expire, active subscription of shares or disposal of warrants is required. Please note that some nominees may close their application earlier than 5 April 2023.

Communication of outcome: The outcome of the exercise period is expected to be communicated around 11 April 2023.

Motivation for the warrant programme TO5: The objective of the warrants TO5 is to further finance the ongoing phase 2 study, continued clinical and regulatory development, intensified business development and continued work on positioning Foxy-5 on the market (so-called Market Access).

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Wntresearch AB:s (”WntResearch”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av WntResearch:s webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende units, uniträtter, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av WntResearch (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.