Företrädesemission 2022

Dokument

Totalt tecknades 101 688 374 units, motsvarande cirka 76,3 procent av Företrädesemissionen. 93 414 129 units, motsvarande cirka 70,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 8 274 245 units, motsvarande cirka 6,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs WntResearch initialt cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 6,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner kan WntResearch högst tillföras ytterligare cirka 81,4 MSEK före emissionskostnader.

Se även vanligt förekommande frågor i samband med företrädesemissionen

Bakgrund och motiv

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 för att motverka utveckling av cancermetastaser. Foxy-5 befinner sig i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox. Studien inkluderar patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som vid diagnos, enligt etablerade bedömningskriterier, anses ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Foxy-5 är en peptid som efterliknar effekten av WNT5A-proteinet som finns naturligt i kroppen, ett protein som motverkar spridningen av cancerogena celler i kroppen.

Syftet med Foxy-5 är att motverka att metastaser uppstår, det vill säga att en tumör sprids till andra delar av kroppen. Prekliniska data stöder hypotesen och kliniska fas 1-studier har definierat lämpliga doser och visat att substansen har en mycket hög säkerhet och tolerans, där behandling kan ske utan de problem som normalt uppstår med andra behandlingar mot cancer. Metastasering anses vara orsak till en stor del av alla cancerrelaterade dödsfall i samband med solida tumörer. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv så finns det i dagsläget inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser, vilket orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.

Bolagets pågående NeoFox fas 2-studie med Foxy-5 genomförs på cirka 25 sjukhus och hittills har 127 patienter inkluderats. I en ad hoc-analys i augusti 2022 observerades ett mindre utvecklat sjukdomsstadium enligt s.k. TNM-klassifikation avseende primärtumör och regionala lymfkörtlar i gruppen som erhöll Foxy-5. Baserat på dessa observationer bedömde bolaget att NeoFox-studien inte borde slutföras som ursprungligen planerat eftersom studien inte hade för avsikt att studera dessa observationer. I oktober 2022 rapporterade bolaget att efter analyser av ytterligare patologirapporter från totalt 110 patienter har de tidigare observationerna bekräftats och utökats i en uppdaterad analys. En uppdatering av studieplanen för NeoFox har påbörjats. Den reviderade studieplanen skapar en möjlighet att validera observationerna och på en kortare tid jämfört med den ursprungliga studieplanen för NeoFox bekräfta de prekliniska data som ligger till grund för Foxy-5 och dess potential att förhindra tumörspridning hos patienter.

Erbjudandet i sammandrag

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 15 december 2022 är registrerade som aktieägare i WntReserach, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 133 235 987 aktier och högst 133 235 987 teckningsoptioner serie TO 6. Teckningskursen uppgår till 0,30 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 19 december 2022 – 13 januari 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 19 december 2022 – 10 januari 2023.

En (1) teckningsoption serie TO 6 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,09 kronor) och högst 0,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 6 september – 20 september 2023.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär Företrädesemissonen, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i bolaget blir den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas fullt ut cirka 66,7 procent. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen av units har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Vid överlåtelse av uniträtt övergår uniträtten till den nya innehavaren av uniträtten.

Emissionslikvidens användande

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs bolaget initialt cirka 40,0 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 7,0 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissonen uppgår således till cirka 33,0 MSEK och avses disponeras till finansiering av bolagets pågående fas 2-studie NeoFox genom 2023 och del av 2024, fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, intensifierad affärsutveckling och initierat arbete med market access.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 6 som utges i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier tillförs bolaget ytterligare mellan cirka 12,0 MSEK och cirka 106,6 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om aktiens kvotvärde (0,09 SEK) och en högsta teckningskurs om 0,80 SEK, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till mellan cirka 0,4 MSEK och cirka 3,7 MSEK. Den ytterligare nettolikviden om högst mellan cirka 11,6 MSEK och cirka 102,9 MSEK från utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 avses disponeras för fortsatt finansiering och slutförande av bolagets pågående fas 2-studie NeoFox, fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, intensifierad affärsutveckling och fortsatt arbete med market access.

Tecknings- och garantiåtaganden m.m.

WntResearch har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare, uppgående till totalt cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen. Därtill har vissa befintliga aktieägare lämnat icke-bindande teckningsavsikter om totalt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 2,8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller teckningsavsikter. Bolaget har även ingått avtal med vissa befintliga aktieägare och ett antal externa investerare avseende garantiåtaganden om totalt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 46,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden om totalt cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsperiod

19 december 2022 – 13 januari 2023

Handel med uniträtter

19 december 2022 – 10 januari 2023

Handel med BTU (Betalda tecknade units)

19 december 2022 – vecka 4, 2023

Instrument hos Spotlight Stock Market

Aktie: WNT, ISIN-kod: SE0003553130

Uniträtt: WNT UR, ISIN-kod: SE0019174236

Betald tecknad unit (BTU): WNT BTU, ISIN-kod: SE0019174244

(Vid omvandling) Teckningsoption av serie TO 6 (TO 6): WNT TO 6, ISIN-kod: SE0019174202

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Wntresearch AB:s (”WntResearch”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av WntResearch:s webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende units, uniträtter, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av WntResearch (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.