Vanligt förekommande frågor

WntResearch månar om att följa den offentlighetsprincip som gäller för noterade bolag, att delge samma information via kanaler som kan nå samtliga aktieägare och andra kapitalmarknadsaktörer samtidigt. Denna princip är fundamental för att ge samma förutsättningar för samtliga aktörer som kan påverka bolagets värdering.

Följande vanligt förekommande frågor i samband med styrelsens förslag på en företrädesemission besvaras som följer:

Varför genomfördes en företrädesemission 2022?

Bolaget har för avsikt att finansiera bolagets pågående fas 2-studie NeoFox genom 2023 och del av 2024 och även fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling samt intensifierad affärsutveckling.

I samband med de sedan tidigare positiva observationerna avser bolaget nu initialt att revidera studieplanen, vilket kortar studietiden och därmed ger lägre kostnader.

Läs mer på bolagets pressmeddelande om reviderad studieplan.

Vad gäller befintligt rörelsekapital gjorde styrelsen bedömningen att det inte var tillräckligt för att fortsätta verksamheten fram till dess att eventuell likvid från teckningsoptionerna av serie TO 5 skulle kunna erhållas i april 2023.

Inom ramen för den föreslagna företrädesemissionen kan bolaget erhålla ytterligare likvid i september 2023 om de teckningsoptioner serie TO 6 som utges i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Likviden från utnyttjande av emissionen och teckningsoptionerna avses att utnyttjas för fortsatt finansiering och slutförande av Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox, arbete med klinisk och regulatorisk utveckling samt intensifierad affärsutveckling och arbete med att positionera Foxy-5 på marknaden med hänsyn till sjukvårds- och subventionssystem (s.k. market access).

Har andra finansieringslösningar diskuterats, t ex konvertibelt lån eller andra alternativ?

Olika alternativ diskuterades i samråd med vår finansiella rådgivare. Mot bakgrund av det rådande marknadsläget och bolagets förutsättningar gjorde styrelsen bedömningen att en kapitalanskaffning som säkerställs i nödvändig utsträckning var det bästa alternativet för att fortsätta driva verksamheten framåt och för att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Har information om uppdatering av NeoFox studieplan delgivits någon innan offentliggörandet?

Ingen information som framkommit motsvarande pressmeddelandet 17 oktober ”Uppdatering av NeoFox studieplan …”, eller efterföljande pressmeddelandet den 14 november ”Förtydligande kring observationerna …”, har delgivits någon person utanför bolaget, allt enligt offentlighetsprincipen i ingressen.

Vad gäller för mina optioner i TO5?

Optionsprogrammet TO 5 omfattar totalt 69 624 070 teckningsoptioner. Varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 23 mars – 5 april 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 8 mars – 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna blir föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med den tillkommande föreslagna företrädesemissionen. Vid en omräkning, som sker innan dess att mätperioden för fastställandet av teckningskursen enligt ovan har avslutats, ska omräkning ske dels av den högsta teckningskursen i intervallet (d.v.s. 1,22 SEK), dels av antalet aktier som varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna. Omräkning kommer att ske av oberoende värderingsinstitut efter det att en företrädesemission är genomförd.

Hur stor blir utspädningen?

Företrädesemission 2022 >50%

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i WntResearch, vid full teckning, att öka med högst 133 235 987 aktier från 133 235 987 aktier till 266 471 974 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 11 991 238,83 SEK från 11 991 238,83 SEK till 23 982 477,66 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Företrädesemission och TO6 >66,7%

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 133 235 987 aktier till totalt 399 707 961 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 11 991 238,83 SEK till 35 973 716,49 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 33,3 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas fullt ut uppgår således till cirka 66,7 procent.

Företrädesemission, TO6 och TO5 >71,6%

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 69 624 070 aktier.