Tommy Andersson, Professor in Experimental Pathology


Professor i experimentell patologi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet sedan 1996. Har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom områdena intracellulär signalering, celladhesion och cellmigration. Tommy är en av WntResearchs grundare och uppfinnare till de tre patentfamiljer vilka utgör basen för Bolagets verksamhet. Han har tidigare innehaft en forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet vid Linköpings universitet. Därefter utnämndes han till docent och universitetslektor i cellbiologi vid samma lärosäte, där han stannade fram till 1996 då han rekryterades som professor till Lunds universitet. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har under många år erhållit finansiellt stöd från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och en rad andra forskningsstiftelser.