Tommy Andersson, styrelseledamot, Professor in Experimental Pathology


Född 1956. Styrelseledamot sedan 2008.

Tommy Andersson är professor i experimentell patologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, sedan 1996 och hans forskargrupp har  under många år erhållit finansiellt stöd från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och en rad andra forskningsstiftelser. Har  publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom områdena intracellulär signale­ring, celladhesion och cellmigration. En av WntResearchs grundare och  är uppfinnare till de tre patent­ familjer som utgör basen för Bolagets verksamhet. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat tjänsten som docent och universitetslektor i cellbiologi vid Linköpings universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i KAJT Biotech AB. Styrelsesuppleant i Wntresearch Incentive AB.

Innehav  i WntResearch:  1 097 762 aktier, 10 000 teckningsoptioner serie TO 5 och 66 667 teckningsoptioner serie TO 6.