2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

1

WntResearch continues to the next step in the phase 2 study NeoFox with the highest evaluated dose of Foxy-5

Published on : 2024/02/12

Previously reported ad hoc observations in patients with colon cancer indicate that the company's drug candidate Foxy-5 has a tumor-inhibiting effect already after three weeks of treatment. Based on the positive observations with Foxy-5, as well as the drug candidate's very favorable safety profile,....Read More
2

WntResearch går vidare till nästa steg i fas 2-studien NeoFox med den högsta utvärderade dosen av Foxy-5

Published on : 2024/02/12

Tidigare rapporterade ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har en tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Baserat på de positiva observationerna med Foxy-5, samt läkemedelskandidatens mycket fördelaktiga säkerh....Read More
3

WntResearch meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 7 och teckningsoptioner serie TO 8

Published on : 2024/02/08

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 13 februari 2024 och stoppdagen ho....Read More
4

WntResearch announces the last day for trading in BTU and the first day for trading in warrants series TO 7 and warrants series TO 8

Published on : 2024/02/08

The Rights Issue has now been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) and paid subscribed units (Sw. betald tecknad unit, BTU) will be replaced by ordinary shares and warrants series TO 7 and TO 8. The last day for trading with BTU on Spotlight Stock Market is 13....Read More
5

WntResearch genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Published on : 2024/02/07

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller units i Bolaget. Ett antal garanter har valt att....Read More
6

WntResearch carries out a directed issue of units to underwriters in connection with the completed rights issue

Published on : 2024/02/07

As previously communicated in connection with the Rights Issue, the underwriters had, in accordance with the underwriting agreements entered into, the opportunity to choose to receive underwriting compensation in the form of cash compensation or in the form of units in the Company. A number of under....Read More
7

WntResearch offentliggör utfall i företrädesemission

Published on : 2024/01/31

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar: ”Det är mycket glädjande att börja året med detta nödvändiga kapitaltillskott. Finansieringen går i huvudsak till vår pågående kliniska fas 2-studie med läkemedelskandid....Read More
8

WntResearch publishes outcome in rights issue

Published on : 2024/01/31

CEO Pernilla Sandwall comments: “It is very gratifying to start the year with this necessary capital injection. The funding goes mainly to our ongoing clinical phase 2 study with the drug candidate Foxy-5 for patients with colon cancer. We will soon select the dose for the next stage of the s....Read More
9

WntResearchs tillträdande vd ansöker om teckning av units i bolagets pågående företrädesemission

Published on : 2024/01/29

”Det är mycket glädjande att vår tillträdande vd, Per Norlén, med sin långa och imponerande erfarenhet och djupa kunskaper inom läkemedelsutveckling beslutat att investera i Bolaget redan innan han påbörjat sin anställning”, säg....Read More
10

WntResearch's co-founder applies for subscription of additional units in the ongoing rights issue with a last day for subscription on 29 January 2024

Published on : 2024/01/24

Tommy Andersson has, through a company and without the support of unit rights, applied for additional subscription of units in the Rights Issue with SEK 118,000, for a total of SEK 133,000, which corresponds to his pro rata-share in the Rights Issue. In addition, the Company's existing larger sh....Read More
11

WntResearchs medgrundare anmäler teckning av ytterligare units i den pågående företrädesemissionen med sista dag för teckning 29 januari 2024

Published on : 2024/01/24

Tommy Andersson har, via bolag och utan stöd av uniträtter, ansökt om ytterligare teckning av units i Företrädesemissionen med 118 000 SEK, till totalt 133 000 SEK, vilket motsvarar hans pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har Bola....Read More
12

WntResearchs vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget vid flera evenemang i januari

Published on : 2024/01/19

Pernilla Sandwall presenterar WntResearch och läkemedelskandidaten Foxy-5, vars syfte är att motverka spridning av cancer. Foxy-5 befinner sig för närvarande i klinisk utvecklingsfas 2 och utvärderas i patienter med tjocktarmscancer. Pernilla presenterar vid följande evenemang: 16 januari –....Read More
13

WntResearch offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Published on : 2024/01/08

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på WntResearchs hemsida, www.wntresearch.com, och Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se. Prospektet kommer även att finnas tillgänglig....Read More
14

WntResearch publishes prospectus in connection with rights issue

Published on : 2024/01/08

The Prospectus regarding the Rights Issue has been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority and is now available on WntResearch’s website, www.wntresearch.com, and Vator Securities’ website, www.vatorsecurities.se. The Prospectus will also be available on th....Read More
15

WntResearch utser Per Norlén till ny vd

Published on : 2024/01/04

Per Norlén, MD, PhD, har mer än 20 års erfarenhet från olika internationella ledarskapspositioner inom läkemedelsindustrin, såväl från Big Pharma som biotekniksektorn. Han kommer närmast från rollen som vd för det danska bioteknikbolaget Evaxion Biotech A/S, som är börsno....Read More
16

WntResearchs reviderade studieplan för den pågående NeoFox-studien godkänns i Ungern

Published on : 2024/01/03

Den kliniska fas 2-prövningen NeoFox var ursprungligen tänkt att omfatta en längre behandlingsperiod och en uppföljning av patienterna under två år. Baserat på de positiva ad hoc-observationerna beslutade bolaget att justera studieplanen för att bekräfta observationerna, det vill säga effe....Read More

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010