1

WntResearch follows the recommendations of the European, Spanish and Hungarian health authorities - puts the ongoing Neofox study on hold

Published on : 2020/03/30

The Spanish health situation is very dire and COVID-19 has impacted society at large as well as some of the clinics included in the NeoFox study. To continue recruitment under these circumstances would jeopardize the health of the patients as well as the integrity of the study. The patients currentl....Read More
2

WntResearch följer de Europeiska, Spanska och Ungerska hälsovårdsmyndigheternas råd och pausar den pågående Neofox studien

Published on : 2020/03/30

Hälsoläget i Spanien är betraktat som allvarligt och COVID-19 har drabbat samhället som stort såväl som en del av de kliniker som ingår i NeoFox-studien. Att under dessa omständigheter fortsätta rekryteringen äventyrar inte bara patienternas hälsa, utan även studiens integritet. De patie....Read More
3

WntResearch has appointed Mangold Fondkommission as market maker for the Company's share listed on Spotlight Stock Market

Published on : 2020/03/30

Mangold will, in its mission as a market maker, ensure the possibility of trading in the Company's share every day by continuously placing trading items on each purchase and sales page in the order book. A market maker aims to create a more accurate price picture in a company's share, which in turn ....Read More
4

WntResearch har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market

Published on : 2020/03/30

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti syftar till att skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie,....Read More
5

WntResearch brings forward publication of Q1 interim report 2020, postpones the Annual General Meeting and publication of 2019 annual report

Published on : 2020/03/24

The Board of Directors of Wntresearch AB ("WntResearch") has resolved to bring forward the publication of the interim report for the first quarter 2020 to 17 April 2020. The previously disclosed date of publication was 19 May 2020. The Board of Directors of WntResearch has further resolved to postpo....Read More
6

WntResearch tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2020 samt senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen för 2019

Published on : 2020/03/24

Styrelsen i Wntresearch AB ("WntResearch") har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2020 till den 17 april 2020, tidigare kommunicerat datum för offentliggörandet var den 19 maj 2020. Styrelsen i WntResearch har även beslutat att senarelägga o....Read More
7

Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2020/03/23

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 april 2020; och dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 april 2020 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hansson....Read More
8

WntResearch genomför företrädesemission av units om cirka 38 MSEK

Published on : 2020/03/23

Sammanfattning Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 april 2020 berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie 2020/2021. Företrädesemissionen be....Read More
9

WntResearch announces updated information about the phase 2 study

Published on : 2020/03/12

In Spain, more than 40 patients have now begun their treatment in the study, and, as planned, the second safety analysis will be performed by mid-second quarter 2020 when these patients have undergone surgery. By now, all activated centers in Spain have included or screened one or several patients. ....Read More
10

WntResearch lämnar uppdaterad information om fas 2-studien

Published on : 2020/03/12

I Spanien har nu fler än 40 patienter startat sin behandling i studien och den andra  säkerhetsanalysen kommer att enligt plan genomföras i mitten av andra kvartalet 2020 när dessa patienter har genomgått sin kirurgi. I dagsläget har alla aktiverade centra i Spanien inkluderat eller scree....Read More
11

WntResearch announces year-end report for the period January - December 2019

Published on : 2020/02/20

FOURTH QUARTER (OCTOBER - DECEMBER 2019) Operating income amounted to MSEK 0 (0) Costs amounted to MSEK 8.0 (11.6) The result before and after taxes amounted to MSEK -8.0 (-11.6) Earnings per share amounted to SEK -0.31 (-0.54) YEAR AS A WHOLE 2019 (JAN - DEC 2019) Operating income amoun....Read More
12

WntResearch offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019

Published on : 2020/02/20

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 8,0 MSEK (11,6) Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-11,6) Resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-0,54) HELÅRET 2019 (JAN - DEC 2019) Rörelsens intä....Read More
13

WntResearch discloses CEO comments

Published on : 2020/02/19

The focus during the fourth quarter has almost exclusively been on the clinical trial and on facilitating the provision of information according to plan. Additional applications have been submitted in both Hungary and Spain to increase the number of clinics and thereby accelerate patient recruitment....Read More
14

WntResearch publicerar vd-ord

Published on : 2020/02/19

Fokus under fjärde kvartalet har nästan uteslutande varit på den kliniska studien och att öka förutsättningarna för att kunna leverera information enligt plan. Ytterligare ansökningar lämnades in både i Ungern och Spanien för att öka antalet kliniker i syfte att påskynda patientrekryter....Read More
15

WntResearch announces the Hungarian authority"s approval for the Company"s phase 2 study to commence

Published on : 2020/02/06

The application that was submitted to the authority on 18 December has been treated expeditiously, since adequate response has been given to the questions that were raised when the first application was rejected. Since the application has been reviewed in a much shorter timeframe than initially com....Read More
16

WntResearch meddelar att den ungerska myndigheten idag har godkänt start av bolagets fas 2-studie.

Published on : 2020/02/06

Den ansökan som lämnades in till myndigheten den 18 december har behandlats med stor skyndsamhet eftersom de påpekande som föranledde att den tidigare ansökan nekades blev besvarade på ett adekvat sätt. Eftersom ansökan därför behandlats inom en betydligt kortare tidsram än den som myndi....Read More
17

WntResearch announces the passing of board member Sten Trolle after a short illness

Published on : 2020/01/06

It is with deep sadness that WntResearch is forced to announce that the member of the board Sten Trolle has passed away after a short illness. He was one of the founders of WntResearch, and participated actively in the operations during the first years. Sten Trolle was reelected to the board of WntR....Read More
18

WntResearch meddelar att styrelseledamoten Sten Trolle avlidit efter en kort tids sjukdom

Published on : 2020/01/06

Det är med stor sorg som WntResearch tvingas meddela att styrelseledamoten Sten Trolle avlidit efter en kort tids sjukdom. Han var en av grundarna av WntResearch och deltog aktivt i arbetet de första åren. Sten Trolle valdes åter in i styrelsen för WntResearch 2018. Sten Trolle har med sin lån....Read More
19

WntResearch announces few reported side effects from the NeoFox study; Foxy-5 treatment considered safe and well tolerated

Published on : 2019/12/20

As previously disclosed, WntResearch has been requested to perform an initial safety assessment as part of the approval process for the study"s initiation, since ten patients have undergone surgery during the Foxy-5 administration period.  The DSMB group consists of highly experienced clinical ....Read More
20

WntResearch meddelar att NeoFox studien har få rapporterade biverkningar och behandling med Foxy-5 bedöms som säker och vältolererad

Published on : 2019/12/20

Som tidigare meddelats har WntResarch som en del av godkännandet för studiestart anmodats att genomföra en första säkerhetsanalys då tio patienter genomgått operation under pågående Foxy-5 administration. DSMB-gruppen består av mycket erfarna kliniska forskare; Professor Jan Vermorken, Pro....Read More
21

Wnt Research announces that results from ongoing phase 2 study may be delayed

Published on : 2019/12/18

The Hungarian ethics committee has raised questions regarding the study protocol for the ongoing phase 2 study, and has requested WntResearch to submit a new application. A new application has been submitted to the authority today. The clarifications requested by the ethics committee have received a....Read More
22

WntResearch meddelar att resultat från pågående fas 2-studie kan komma att försenas

Published on : 2019/12/17

Den etiska kommittén i Ungern har ställt frågor gällande studieprotokollet för den pågående fas-2 studien och har anmodat WntResarch att inkomma med ny ansökan. En ny ansökan har idag lämnats in till myndigheten. De önskemål om fö....Read More
23

WntResearch publicerar kvartalsrapport Q3 2019

Published on : 2019/11/14

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 7,3 MSEK (-5,4) Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-5,4) Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,25) ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER ....Read More
24

WntResearch announces that patient recruitment for initial safety assessment has been successfully achieved

Published on : 2019/11/04

WntResearch"s Phase 2 study has now enrolled patient number 20, and an initial safety assessment will be performed on these patients once they have completed treatment, which according to plan will be in February 2020 at the latest. The Company is now seeing a significantly improved patient recruitm....Read More
25

WntResearch meddelar att patientrekryteringen för första säkerhetsanalys nu har uppnåtts

Published on : 2019/11/04

WntResearchs fas 2-studie har nu inkluderat patient nummer 20 i studien och en första säkerhetsanalys kommer att genomföras på dessa patienter när de är färdigbehandlade, vilket enligt plan är senast i februari 2020. Bolaget ser nu en betydande ökning i ....Read More
26

WntResearch lämnar information om djurförsök

Published on : 2019/10/16

Det har under senaste dygnet publicerats information angående felaktig djurhantering vid ett kontraktforskningsföretag i Tyskland. WntResearch har via ett forskningssamarbete med andra aktörer anlitat detta kontraktsforskningsföretag i samband med att mäta halveringstid i m....Read More
27

WntResearch lämnar uppdaterad information om pågående fas 2-studie

Published on : 2019/09/26

WntResearch har för närvarande 14 patienter inkuderade i studien, 7 som fått Foxy-5 och 7 kontrollpatienter. Behandlingen med Foxy-5 tolereras väl med väldigt få biverkningar och inga av dessa är allvarliga. Som tidigare meddelats kommer en säkerhetsanalys ske då 10 patienter behandlats kla....Read More
28

WntResearch lämnar in data för att förstärka patentansökan för psoriasis

Published on : 2019/09/10

Information som lämnats in kommer huvudsakligen från studier genomförda av ett franskt kontraktsforskningsbolag, Porsolt, och är ett led i att stärka basen för Box-5 inom indikationsområdet. WntResearch planerar ytterligare pre-kliniska studier för att bättre förstå verkningsmekanismen oc....Read More
29

WntResearch ökar resurser för ut-licensering av Foxy-5

Published on : 2019/08/30

Cancer är det i särklass största forskningsområdet inom läkemedelsindustrin och antalet forskande bolag med fokus på att utveckla och kommersialisera nya cancerbehandlingar uppgår till flera tusen. För att öka synligheten av Foxy-5 och engagera bolag med rätt inriktning och intresse till....Read More
30

WntResearch increases resources for out-licensing of Foxy-5

Published on : 2019/08/30

Cancer is by far the largest research area in the pharmaceutical industry and the number of companies focusing on developing and commercializing new cancer treatments amounts to several thousands. In order to increase the visibility of Foxy-5 and engage companies with the right focus and interest i....Read More
31

WntResearch lämnar uppdatering av klinisk fas 2 studie

Published on : 2019/08/02

Rekrytering av patienter har utvecklats väl på flertalet viktiga kliniska centra i Spanien och rekryteringstakten för dessa centra överstiger de uppsatta målen. Det finns emellertid centra som inte lever upp till de ambitiösa mål som bolaget har ställt upp, varför vi ökar antalet centra i ....Read More
32

Kommuniké från årsstämma den 14 juni 2019 i WntResearch AB

Published on : 2019/06/14

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vi....Read More
33

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2019/05/14

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 juni 2019; och   dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 10 juni 2019 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin ....Read More
34

Sista dag för handel med BTA

Published on : 2019/05/13

3 903 264 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 maj 2019. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i WntResearch till 25 371 223 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 283 410,07 SEK.....Read More
35

Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

Published on : 2019/05/08

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås för nyval som styre....Read More