Optionsprogram TO6, 2023

Varje teckningsoption serie TO 6 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i WntResearch till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden 21 augusti till 1 september 2023.

Nyttjandeperiod: 6 september 2023 – 20 september 2023.

Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie
För varje teckningsoption av serie TO 6 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i WntResearch AB.
Exempel:
Du har tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 6
Genom att erlägga 140 SEK (1 000 x 0,14 SEK) erhåller du 1 000 nya aktier.

Emissionsvolym: 105 271 705 teckningsoptioner serie TO 6. Vid fullt nyttjande emitteras 105 271 705 aktier och bolaget tillförs cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 6: 15 september 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 ökar aktiekapitalet med 9 474 453,45 SEK, från 27 418 191,12 SEK, till 36 892 644,57 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 105 271 705 aktier, från 304 646 568 aktier till 409 918 273 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 25,7 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Motiv till optionsprogrammet TO 6: Likviden från nyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 avses att nyttjas för fortsatt finansiering av Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox samt arbete med affärsutveckling.

För fullständiga villkor vänligen klicka här

Nyttjande av teckningsoptioner serie TO 6

Anmälan för teckning – förvaltarregistrerade aktieägare

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Anmälan för teckning – direktregistrerade aktieägare

Anmälan sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och WntResearchs respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 20 september 2023.

Notera att de teckningsoptioner serie TO 6 som inte nyttjas senast den 20 september 2023, alternativt avyttras senast den 15 september 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 20 september 2023.

För mer information från WntResearch samt information kring teckningsoptioner serie TO 6 klicka här.