Om Foxy-5

WntResearchs läkemedelskandidat, Foxy-5, är en peptid som härmar funktionen hos det naturligt förekommande WNT-5A-proteinet. Peptiden har designats för att ha en storlek och andra egenskaper som gör den lämplig som läkemedel samtidigt som den kan nå cancercellerna och påverka dem.

Som beskrivits under tidigare avsnitt är metastaseringen vid ett flertal olika cancerformer (som t ex tjocktarms-, prostata- och bröstcancer) kopplad till låga intracellulära nivåer av WNT-5A. Därför är tanken att Foxy-5 ska kunna tillföras cancerpatienter som förmodas ha ett lågt uttryck av WNT-5A i primärtumören. Enligt hypotesen kommer då cellernas förmåga att bryta sig loss från primärtumören att minska och metastaseringen att försvåras. Tidig behandling med Foxy-5 förväntas därför resultera i signifikant förbättring av överlevnaden hos den andel patienter (40-70%) som uppvisar lågt uttryck av WNT-5A i primärtumören.

Hypotesen stärks av data från en retrospektiv studie som utförts av WntResearch. Studien visar att nära 70% av alla patienter i stadium III har ett lågt uttryck av Wnt-5A, jämfört med ca 45% hos patienter med mindre avancerade tumörstadier. Det verkar alltså som om WNT-5A-nivån på ett betydande sätt påverkar sjukdomsförloppet. Patienter med tumörstadium III skiljer sig från stadium II i huvudsak genom att man finner tumörceller i lymfknutor som befinner sig nära den primära tumören. Detta är kopplat till ett snabbare sjukdomsförlopp.

Effekten av Foxy-5 på tumörmetastaser har testats in vivo i en musmodell av bröstcancer. Resultaten visade att Foxy-5 minskade förekomsten av metastaser i lungor och lever med 70–90% jämfört med obehandlade djur. Resultaten har bekräftats i en musmodell av prostatacancer där metastaseringen hämmades i samma utsträckning.

Säkerheten för Foxy-5 har studerats ingående och toxikologiska studier har visat att Foxy-5 tolereras mycket väl. Doser som testats i toxikologiska studier på råttor har representerat mer än 45 gånger den förväntade humana terapeutiska dosnivån, vilket ger en mycket tillfredsställande säkerhetsmarginal.

Såväl Tommy Anderssons forskargrupp i Lund som flera andra oberoende forskargrupper, har under senare år publicerat vetenskapliga rapporter som på olika sätt stöder det grundläggande konceptet bakom Foxy-5.

Faktaruta:

Foxy-5 en unik läkemedelskandidat:

  • Stort medicinskt behov
  • First-in-class
  • Unik verkningsmekanism
  • Utmärkt farmakokinetik
  • Starka prekliniska effektdata
  • Gynnsam säkerhetsprofil
  • Patentskydd till 2026/28