FÖRETRÄDESEMISSION 2021

Styrelsen för WntResearch AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 56,4 MSEK i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

Bakgrund och motiv i sammandrag

Teckningsoptionsvillkor

Teckna units via Mangold Fondkomission AB

Prospekt

Sammanfattning av Företrädesemissionen
• Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 6 april 2021 berättigar till en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier och tio (10) teckningsoptioner serie 2021/2023. Företrädesemiss-ionen består av högst 6 962 407 units.
• Teckningskursen är 8,10 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,81 SEK per ak-tie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
• Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra WntResearch cirka 56,4 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltill-skott om högst cirka 85 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 8 april 2021 till och med den 22 april 2021.
• Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av emissionsgarantier.
• Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2021/2023 kom-mer att löpa från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023.
• Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2021/2023 upp-går till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 mars 2023 till och med den 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie.
• Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Bolaget komma att genomföra en Övertilldelningsemission om högst 620 000 units, motsvarande cirka 5 MSEK före emissions-kostnader, riktad till strategiska och professionella investerare som tecknat sig för units i Fö-reträdesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Övertilldelningsemissionen kan komma att öka den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 61 MSEK före emiss-ionskostnader.
• Om samtliga teckningsoptioner som utges i samband med Företrädesemissionen utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 85 MSEK eller ytterligare högst cirka 93 MSEK om Över-tilldelningsemissionen genomförts fullt ut.

Pressmeddelande 17 mars offentliggörande av villkor

Registreringsbevis

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av WntResearch AB (publ):s (”WntResearch”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av WntResearch webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av WntResearch (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i, USA, Australien, Japan, eller Kanada, eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.