Föresträdesemission 2023/2024

Dokument

Totalt tecknades 109 420 566 units, motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 2 602 327 units, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 55,9 procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs WntResearch initialt cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8 kan WntResearch erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024 och 2025.

Bakgrund och motiv

WntResearch är ett biotechbolag som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 för att motverka utveckling av cancermetastaser. En klinisk fas 2-studie (NeoFox) av Foxy-5 genomförs för närvarande i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. Foxy-5 är en peptid som efterliknar effekten av WNT5A-proteinet som finns naturligt i kroppen och motverkar spridningen av cancerceller.

Syftet med Foxy-5 är att motverka att metastaser uppstår, det vill säga att en tumör sprids till andra delar av kroppen. Prekliniska data och kliniska ad hoc-observationer stöder hypotesen. Kliniska data har hittills visat att substansen har en mycket hög säkerhet och tolerans, vilket kan göra det möjligt att undvika de problem som normalt uppstår med andra behandlingar mot cancer. Även om dagens cancerbehandlingar har blivit mer effektiva finns det i dagsläget inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser, vilket orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.

NeoFox är en så kallad proof of concept-studie som genomförs på cirka 25 sjukhus i Spanien och Ungern. Tidigare ad hoc-observationer från studien indikerar att Foxy-5 har en tumörhämmande effekt. Detta innebär att läkemedelskandidaten kan motverka cancercellernas möjligheter att sprida sig och invadera frisk vävnad, men också potentiellt eliminera cancerceller – detta redan efter tre veckors behandling. Sammantaget indikerar ad hoc-observationerna att Foxy-5 har en biologisk aktivitet med potential att förbättra patienternas prognos. Baserat på dessa observationer bestämde sig Bolaget för att revidera studieplanen, vilket godkändes av de spanska myndigheterna i juli 2023. Detta gör att Bolaget kan fortsätta utveckla Foxy-5 som en potentiell ny behandling för patienter som drabbats av tjocktarmscancer. Förändringarna innebär förutom ändrade effektmått även att patienternas deltagande i studien förkortas med nästan två år, vilket minskar kostnaden per patient och förkortar tiden för att genomföra studien. I ett första skede kommer Bolaget att följa ett begränsat antal patienter för att utröna möjligheterna till behandling i högre doser än de som tidigare studerats. Denna fas beräknas ta ungefär ett halvår och sker i Spanien där den första patienten rekryterades i oktober 2023. Efter att den lämpliga dosen har definierats påbörjas rekryteringen av de 80 patienter som behövs för att utvärdera effekten i studien som då kommer att utökas till ett antal kliniker i Ungern.

WntResearch beslutade i oktober 2023 att göra en initial analys av data redan efter att 20 patienter i Foxy-5-gruppen respektive 20 patienter i kontrollgruppen har fått sin tumör bortopererad. Avsikten är att utvärdera effekten av Foxy-5 och samtidigt bedöma om det planerade antalet om totalt 80 patienter är tillräckligt stort för att studien i sin helhet ska kunna påvisa den önskade effekten. Slutliga resultat från studien väntas under 2025.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 56 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 9 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissonen uppgår således till cirka 47 MSEK. Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox samt att finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.

I november 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 7 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 24 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,12 SEK. Likviden från utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 7 avses att utnyttjas för att slutföra Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox samt finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.

I april 2025 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 8 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 24 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,12 SEK. Likviden från utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 8 avses att utnyttjas för att finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.

Erbjudandet i sammandrag

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 7 och en (1) teckningsoption serie TO 8. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 801 934 856 aktier, högst 200 483 714 teckningsoptioner serie TO 7 och högst 200 483 714 teckningsoptioner serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,28 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie, vilket innebär att WntResearch vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 56 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 15 januari 2024 – 29 januari 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 15 januari 2024 – 24 januari 2024.

En (1) teckningsoption serie TO 7 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 april 2025 till och med den 16 april 2025.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Emissionslikvidens användande

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 56,1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 8,7 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 47,4 MSEK och avses att disponeras för följande ändamål i angiven prioritetsordning:

  • Finansiering av Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox (cirka 85 procent).
  • Fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, inklusive interaktion med regulatoriska myndigheter samt utvärdering av möjligheten till klinisk utveckling i andra cancerformer (cirka 5 procent).
  • Intensifierad affärsutveckling, inklusive fördjupade dialoger med kommersiella partners och andra intressenter (cirka 10 procent).

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 7 som utges i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 8,0 MSEK och cirka 24,1 MSEK i november 2024. Den ytterligare nettolikviden avses disponeras för följande ändamål i angiven prioritetsordning:

  • Fortsatt finansiering och slutförande av Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox (cirka 70 procent).
  • Fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, inklusive interaktion med regulatoriska myndigheter samt utvärdering av möjligheten till klinisk utveckling i andra cancerformer (cirka 10 procent).
  • Intensifierad affärsutveckling, inklusive fördjupade dialoger med kommersiella partners och andra intressenter (cirka 20 procent).

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 8 som utges i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 8,0 MSEK och cirka 24,1 MSEK i april 2025. Den ytterligare nettolikviden avses disponeras för följande ändamål i angiven prioritetsordning:

  • Fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, inklusive interaktion med regulatoriska myndigheter samt utvärdering av möjligheten till klinisk utveckling i andra cancerformer (cirka 20 procent).
  • Intensifierad affärsutveckling, inklusive fördjupade dialoger med kommersiella partners och andra intressenter (cirka 80 procent).

Tecknings- och garantiåtaganden m.m.

I samband med Erbjudandet har WntResearch erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit en skriftlig icke-bindande teckningsavsikt om cirka 0,5 MSEK, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt 23,4 MSEK, motsvarande cirka 41,7 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden om totalt cirka 28,5 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera parter inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden.

Teckningsperiod

15 januari – 29 januari 2024

Handel med uniträtter

15 januari – 24 januari 2024

Handel med BTU (Betalda tecknade units)

15 januari 2024 – Fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Instrument hos Spotlight Stock Market

Aktie: WNT, ISIN-kod: SE0003553130

Uniträtt: WNT UR, ISIN-kod: SE0021150315

Betald tecknad unit (BTU): WNT BTU, ISIN-kod: SE0021150323

Teckningsoption av serie TO 7 (TO 7): WNT TO 7, ISIN-kod: SE0021149994

Teckningsoption av serie TO 8 (TO 8): WNT TO 8, ISIN-kod: SE0021150000

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Wntresearch AB:s (”WntResearch”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av WntResearch:s webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende units, uniträtter, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av WntResearch (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.