WNT5A

Risken för metastaser beror på mängden av intracellulärt WNT5A-protein

WNT5A är ett av flera proteiner i WNT-familjen som naturligt återfinns i många celler. WNT5A-signalering är avgörande för att direkt eller indirekt reglera olika cellulära processer, inklusive celldelning, differentiering, vidhäftning, polaritet, migration och invasion. En ökad eller en minskad WNT5A-signalering har visat sig vara inblandad i förloppet av flera olika typer av cancer. I vissa typer av cancer har det visat sig att WNT5A hämmar metastasbildning genom att tillse att cancercellerna sitter ihop och inte lossnar från vävnaden. Tumörceller som har höga nivåer av proteinet WNT5A har därför en minskad förmåga att sprida sig, medan låga nivåer ökar risken för metastasering. Forskning visar att proteinuttrycksnivån för WNT5A i cancerceller direkt korrelerar med risken att dö av en tumör vid t ex bröst-, kolon- och prostatacancer. I andra cancerformer såsom malignt melanom är effekten av WNT5A signaleringen den motsatta. WNT5A bidrar där till metastasering och minskad chans att överleva sjukdomen