Utnyttjandet av teckningsoptioner

Underlag för utnyttjandet av teckningsoptioner serie 2020/2021

Den 8 februari 2021 inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie 2020/2021 som emitterades i samband med den företrädesemission av units som gjordes under våren 2020. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 pågår fram till och med den 19 februari 2021.

Innehavaren av en teckningsoption av serie 2020/2021 i WntResearch AB äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,81 SEK per aktie.

Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie 2020/2021 är den 17 februari 2021.

För att utnyttja teckningsoptioner, kontakta er förvaltare eller använd anmälningssedeln nedan.

Aktieägarbrev

Nyttja teckningsoptionerna sa här gör du

WntResearch AB Anmälningssedel

Likviditetsgranskningsblankett fysiska personer

Likvidgranskningsblankett juridiska personer

Årsredovisning med anteckning om resultatdisposition

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser