Jan Nilsson, styrelseledamot


Styrelseledamot sedan 2019. Läkarexamen från Karolinska Institutet och professor i Experimentell Kardiovaskulär forskning vid Lunds Universitet. Jan Nilsson är ledamot av Vetenskapsakademin och är där ordförande för en arbetsgrupp som tagit fram ett åtgärdsprogram hur forskning kan bidra till sjukvårdens verksamhetsutveckling. Han har under 10 år varit gästprofessor vid UCLA. Är även styrelsemledamot i Vetenskapsrådet och Abcentra (USA) samt ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Han har tidigare varit dekanus för Lunds Universitets medicinska fakultet samt styrelseledamot i Probi och Malmö Högskola.