2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

1

Teckningsoptioner serie TO 6 tecknades till cirka 91,5 procent och Wntresearch AB tillförs cirka 13,5 MSEK

Published on : 2023/09/22

Bakgrund Teckningsperioden för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6 pågick under perioden från och med den 6 september 2023 till och med den 20 september 2023. Teckningskursen per aktie fastställdes till 0,14 SEK. Totalt nyttjades 96 320 861 teckningsoptioner serie TO ....Read More
2

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 6 i Wntresearch AB är idag, den 15 september 2023

Published on : 2023/09/15

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com. Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 6: Nyttjandeperiod: 6 september 2023 – 20 september 2023. Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie. Emissionsvoly....Read More
3

Styrelse och lednings deltagande i TO 6

Published on : 2023/09/12

Wntresearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”) meddelar att innehavare av teckningsoptioner serie TO 6 i Bolagets styrelse och ledningsgrupp avser nyttja samtliga innehavda teckningsoptioner serie TO 6. Sammanlagt avser styrelse och ledningsgrupp i WntResearch att n....Read More
4

WntResearchs vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget vid flera evenemang i september

Published on : 2023/09/11

Pernilla Sandwall kommer att presentera WntResearch och läkemedelskandidaten Foxy-5, vars syfte är att motverka spridning av cancer. Foxy-5 befinner sig för närvarande i klinisk utvecklingsfas 2 och utvärderas i patienter med tjocktarmscancer.   12 september &ndas....Read More
5

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 i Wntresearch AB har fastställts till 0,14 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds idag den 6 september

Published on : 2023/09/06

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 6: Nyttjandeperiod: 6 september 2023 – 20 september 2023. Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie. Emissionsvolym: 105 271 705 teckningsoptioner serie TO 6. Vid fullt nyttjande emitteras 105 271 705 aktier vilket tillför Bol....Read More
6

Delårsrapport april-juni 2023

Published on : 2023/08/17

Väsentliga händelser andra kvartalet       Teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjades till cirka 92,2 procent och WntResearch tillfördes cirka 10,6 MSEK. Avtal gällande likviditetsgaranti har sagts upp. Beviljat patent för förmå....Read More
7

Implementering av incitamentsprogram i Wntresearch AB

Published on : 2023/07/10

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 30 juni 2023 beslutades om två långsiktiga incitamentsprogram, ett för Bolagets styrelse samt ett för ledande befattningshavare. Dessa program har nu implementerats i enlighet med bolagsstämmans beslut. I teckningsoptionsprogram 20....Read More
8

Implementation of incentive programmes in Wntresearch AB

Published on : 2023/07/10

The Extraordinary General Meeting of the Company on 30 June 2023 resolved on two long-term incentive programmes, one for the Company's Board of Directors and one for senior executives. These programmes have now been implemented in accordance with the general meeting's decision. In warrant pr....Read More
9

Godkänd ändring av NeoFox-studien

Published on : 2023/07/06

Med anledning av de rapporterade oväntat snabba positiva observationerna med Foxy-5, har studieplanen för fas 2-studien NeoFox reviderats. Förändringen är nu godkänd av både läkemedelsmyndigheten och centrala etikprövningskommittén i Spanien, d&au....Read More
10

NeoFox revised study plan approved

Published on : 2023/07/06

Due to the reported unexpectedly rapid positive observations with Foxy-5, the study plan for the phase 2 NeoFox study has been revised. The change is now approved by both The Spanish Agency for Medicines and Medical Devices and the Central Ethical Review Committee in Spain, where the majority of the....Read More
11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB den 30 juni 2023

Published on : 2023/06/30

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på utgivand....Read More
12

Potential role of WNT5A and Foxy-5 in AML published in Journal of Cell Communication and Signaling article

Published on : 2023/06/21

As previously communicated, the Brazilian research group at the Hematology and Transfusion Medicine Center at the University of Campinas/Hemocentro-UNICAMP in São Paulo has concluded that Foxy-5 could inhibit several oncogenic processes that occur in the blood cancer disease Acute Myeloid Leu....Read More
13

WNT5A och Foxy-5:s möjliga betydelse inom AML publicerad i en artikel i Journal of Cell Communication and Signaling

Published on : 2023/06/21

Som tidigare kommunicerats har den brasilianska forskargruppen vid Hematology and Transfusion Medicine Center på University of Campinas/Hemocentro-UNICAMP i São Paulo kommit fram till att Foxy-5 skulle kunna motverka flera onkogena processer som uppstår i blodcancersjukdomen Akut ....Read More
14

Joachim Gullbo, Scientific Advisor

Published on : 2023/06/16

Joachim Gullbo, MD, PhD, and Adjunct Professor of Clinical Pharmacology at Uppsala University, has a solid scientific background in the development and evaluation of anticancer drugs, from preclinical research to clinical trials. He is co-author of more than 85 scientific publications in the field o....Read More
15

Joachim Gullbo vetenskaplig rådgivare

Published on : 2023/06/16

Joachim Gullbo, som är MD, PhD, och adjungerad professor i klinisk farmakologi vid Uppsala Universitet, har en gedigen vetenskaplig bakgrund inom utveckling och utvärdering av läkemedel mot cancer, från preklinisk forskning till kliniska prövningar. Han är medförf....Read More
16

Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2023/06/09

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2023; dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 26 juni 2023, per post under adress W....Read More
17

VD Pernilla Sandwall presenterade bolaget på BioStock Life Science Spring Summit 2023

Published on : 2023/05/31

BioStock Life Science Spring Summit 2023 är ett digitalt event där Pernilla presenterade bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Presentationen hölls på engelska. Pernilla berättade om de intressanta observa....Read More
18

Beviljat patent för förmågan hos Foxy-­5 att minska antalet can­cerstamceller

Published on : 2023/05/30

Cancerstamceller kan vara en bakomliggande orsak till cancer. Dessa cancerstamceller har förmåga till obegränsat antal celldelningar och utvecklas till cancerceller som sprids i kroppen. Vissa menar att cancerstamceller är unika vad det gäller att vara okänsliga mot ce....Read More
19

VD:s anförande från årsstämman i Wntresearch AB den 11 maj 2023

Published on : 2023/05/19

”För de aktieägare som av olika skäl inte var närvarande på vår årsstämma jag vill ge möjlighet att ta del av mitt anförande. Det inleds med en utblick i marknadsläget inom life sciencebranschen i Sverige, hur många svenska bolag ....Read More
20

Kommuniké från årsstämman i Wntresearch AB den 11 maj 2023

Published on : 2023/05/11

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vins....Read More
21

Avtal gällande likviditetsgaranti har sagts upp

Published on : 2023/05/09

Syftet med en likviditetsgaranti är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg sk spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Bolaget bedömer att rådande handel och därmed likviditet i aktien är god. Bolaget ....Read More
22

Delårsrapport januari-mars 2023

Published on : 2023/05/04

Väsentliga händelser första kvartalet Totalt tecknades motsvarande cirka 76,3 procent av företrädesemissionen. Cirka 70,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 6,2 procent tecknades utan. Inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. WntResearch tillförs initialt cirka 3....Read More
23

Återkallande av förslag om godkännande av närståendetransaktion vid årsstämma i WntResearch AB

Published on : 2023/04/27

Efter det att kallelsen till årsstämman den 11 maj 2023 utfärdades har styrelsen och Lars-Erik Forsgårdh haft en dialog avseende lämpliga former av incitamentsprogram för bolagsledningen i WntResearch. I denna dialog har styrelsen meddelat att styrelsen, under förutsättning av att den omväl....Read More
24

VD Pernilla Sandwall deltar på Nordic Health Summit Japan

Published on : 2023/04/25

Pernilla kommer att delta digitalt och genomföra enskilda möten med potentiella japanska partners och presentera företaget och läkemedelskandidaten Foxy-5. Foxy-5 syftar till att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och befinner sig i klinisk....Read More
25

CEO Pernilla Sandwall attends the Nordic Health Summit Japan

Published on : 2023/04/25

Pernilla will participate digitally and conduct one-to-one meetings with potential Japanese partners and present the company and the drug candidate Foxy-5. Foxy-5 aims to inhibit the ability of tumour cells to spread in the body and is in phase 2 clinical development. Pernilla will talk about the in....Read More
26

WntResearch publicerar årsredovisningen för 2022

Published on : 2023/04/19

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.wntresearch.com/finansiella-rapporter/ För vidare upplysningar: Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämm....Read More
27

Teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjades till cirka 92,2 procent och WntResearch tillförs cirka 10,6 MSEK

Published on : 2023/04/11

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar: ”Ett stort tack till alla er som tecknat er för aktier i detta optionsprogram. Att få ett deltagande på 92,2 procent är högt och jag ser det som ett stort intresse för bolaget och vår lä....Read More
28

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2023/04/05

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2023; dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 maj 2023, per post under adress Wntresea....Read More
29

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 i WntResearch är idag, den 3 april 2023

Published on : 2023/04/03

Sammanfattning av villkor för Teckningsoptionerna: Struktur: Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren till teckning av en komma noll tre (1,03) nya aktier i Bolaget Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023 Emissionsvolym: 69 624 070....Read More
30

Förtydligande av utnyttjande av teckningsoptioner TO5

Published on : 2023/03/29

I det brevutskick som postats till innehavare av teckningsoptioner serie TO5 blev det ett tryckfel i räkneexemplet på uträkning av kostnad och tilldelning av nya aktier i WntResearch AB. Rätt uträkning finns nu på bolagets hemsida och här nedan: Exempel: Du har tusen (1 000) teckningsoptione....Read More
31

Styrelsen och ledningsgruppen nyttjar teckningsoptioner av serie TO5

Published on : 2023/03/29

WntResearch har information att styrelsen och ledningsgruppen kommer att nyttja TO5 och teckna sammanlagt cirka 393 532 aktier privat eller genom bolag, motsvarande cirka 63,0 KSEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av TO5 påbörjades den 23 mars 2023 och pågår fram till och med den 5 a....Read More
32

VD Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Swiss Nordic Bio 30 mars

Published on : 2023/03/27

Konferensen kommer att äga rum i Zürich den 30 mars 2023. Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2....Read More
33

CEO Pernilla Sandwall presents the company at Swiss Nordic Bio 30 March

Published on : 2023/03/27

The conference will take place in Zurich on March 30, 2023. Pernilla will present the company and the drug candidate Foxy-5, which aims to prevent the incidence of metastases. Pernilla will also talk about the interesting observations made in connection with the ongoing phase 2 study and the implica....Read More
34

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO5 inleds idag

Published on : 2023/03/23

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5: Struktur: Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren till teckning av en komma noll tre (1,03) nya aktier i Bolaget. Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023. Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie. Emiss....Read More
35

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 i Wntresearch AB har fastställts till 0,16 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 23 mars 2023

Published on : 2023/03/22

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.wntresearch.com Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5: Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023 Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie Emissionsvolym: 69 624 070 teckningsopt....Read More
36

VD Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Mangold Insight investerardag 22 mars

Published on : 2023/03/20

Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien innebär för studiens fortsättning. Studien genom....Read More
37

WntResearch attends the BIO-Europe partnering conference in Basel March 20-22

Published on : 2023/03/17

The networking event takes place with physical presence on site in Basel, Switzerland, 20-22 March and is expected to bring together over 2,800 senior executives from around the world to participate in more than 15,000 individual meetings. The event is followed by a digital on 28-30 March in which K....Read More
38

CEO Pernilla Sandwall invited to present Foxy-5 at scientific workshop on Wnt signalling in Heidelberg on 17 March

Published on : 2023/03/17

Wnt is the name of a large family of signalling proteins that control and effect a large number of processes in the cell. Unlike hormones and several growth factors, Wnt proteins act primarily in the cell's immediate vicinity through local signalling between adjacent cells. Wnt signals are activ....Read More
39

WntResearch deltar på partnerkonferensen BIO Europe i Basel 20-22 mars

Published on : 2023/03/17

Nätverksevenemanget sker med fysisk närvaro på plats i Basel, Schweiz, 20–22 mars och förväntas samla över 2 800 ledande chefer från hela världen för att delta i mer än 15 000 enskilda möten. Eventen följs upp av ett digitalt 28&nda....Read More
40

VD Pernilla Sandwall inbjuden att presentera Foxy-5 på vetenskaplig workshop om Wnt-signalering i Heidelberg 17 mars

Published on : 2023/03/16

Wnt är beteckningen på en stor familj av signalerande proteiner som styr och påverkar ett stort antal processer i cellen. Till skillnad från hormoner och flera tillväxtfaktorer verkar Wnt-proteinerna framförallt i cellens närområde genom lokal signalering mellan angränsande celler. Wnt-sign....Read More
41

VD Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Aktiespararna 14 mars och Biostock 16 mars

Published on : 2023/03/13

Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien innebär fö....Read More
42

WntResearch valberedning föreslår ny styrelsemedlem

Published on : 2023/03/06

Mats Lindskog har en mer än femtonårig bakgrund inom läkemedels- och bioteknikbranschen på bl.a Amgen, Novartis, AstraZeneca och Shire där han arbetat inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och kommersialisering med fokus på onkologi. ....Read More
43

WntResearch vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Life-Science-dagen i Göteborg 8 mars

Published on : 2023/03/01

Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien innebär fö....Read More
44

Bokslutskommuniké 2022

Published on : 2023/02/09

Väsentliga händelser fjärde kvartalet Förändring i styrelsen. En ledamot avgick på egen begäran. En företrädesemission av units om cirka 40,0 MSEK föreslås. Uppdatering av NeoFox studieplan har påbörjats efter att tidigare obs....Read More
45

WntResearch meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 6

Published on : 2023/01/26

Under perioden 19 december 2022 – 13 januari 2023 genomförde Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 6 ("Företrädesemissionen"). Genom För....Read More
46

WntResearch announces the last day for trading in BTU and the first day for trading in warrants series TO 6

Published on : 2023/01/26

During the period 19 December 2022 – 13 January 2023, Wntresearch AB ("WntResearch" or the "Company") carried out a rights issue of units, consisting of shares and warrants series TO 6 (the "Rights Issue"). Through the Rights Issue, WntResearch has received approx....Read More
47

WntResearch genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Published on : 2023/01/25

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller units i Bolaget. Ett antal garanter har valt att....Read More
48

WntResearch carries out a directed issue of units to underwriters in connection with the completed rights issue

Published on : 2023/01/25

As previously communicated in connection with the Rights Issue, the underwriters had, in accordance with the underwriting agreements entered into, the opportunity to choose to receive underwriting compensation in the form of cash compensation or in the form of units in the Company. A number of under....Read More
49

WntResearch offentliggör utfall i företrädesemission samt information om teckningsoptioner serie TO 5

Published on : 2023/01/17

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar: ”Jag vill rikta ett stort tack till alla er som har deltagit i företrädesemissionen och särskilt till våra största ägare som nu varit med bolaget under många år. Att i rådande mark....Read More
50

WntResearch publishes outcome in rights issue and information on warrants series TO 5

Published on : 2023/01/17

CEO Pernilla Sandwall comments: "I would like to say a big thank you to all of you who have participated in the rights issue and especially to our largest owners who have now been with the company for many years. To receive this support from our shareholders in the current market situation is ....Read More
51

VD anmäler teckning av ytterligare units i WntResearchs pågående företrädesemission med sista dag för teckning 13 januari 2023

Published on : 2023/01/09

Pernilla Sandwall, verkställande direktör i WntResearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”), har ansökt om teckning av ytterligare units i företrädesemissionen som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 november 2022 (”Företrädese....Read More
52

Presentation av data på tidigare meddelade signifikanta observationer med Foxy-5 i tjocktarmscancer

Published on : 2023/01/05

Pernilla Sandwall förklarar och förtydligar data på TNM-gradering, respektive spridning till omkringliggande nerver och kärl. Som tidigare kommunicerats, visade denna data i ad hoc-analysen en statistiskt säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och Foxy-5 behandlad....Read More
53

Mangold publicerat en bolagsanalys

Published on : 2023/01/04

Bolagsanalysen rubricerad ”Bättre utsikter för Foxy-5” är en s.k. uppdragsanalys och kan läsas på Mangolds hemsida. Analysen bifogas också i detta pressmeddelande. WntResearch Mangold Insight – Uppdragsanalys 2023-01-04 För vidare upplysningar....Read More

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010