2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

1

VD Pernilla Sandwall presenterade bolaget på BioStock Life Science Spring Summit 2023

Published on : 2023/05/31

BioStock Life Science Spring Summit 2023 är ett digitalt event där Pernilla presenterade bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Presentationen hölls på engelska. Pernilla berättade om de intressanta observa....Read More
2

Beviljat patent för förmågan hos Foxy-­5 att minska antalet can­cerstamceller

Published on : 2023/05/30

Cancerstamceller kan vara en bakomliggande orsak till cancer. Dessa cancerstamceller har förmåga till obegränsat antal celldelningar och utvecklas till cancerceller som sprids i kroppen. Vissa menar att cancerstamceller är unika vad det gäller att vara okänsliga mot ce....Read More
3

VD:s anförande från årsstämman i Wntresearch AB den 11 maj 2023

Published on : 2023/05/19

”För de aktieägare som av olika skäl inte var närvarande på vår årsstämma jag vill ge möjlighet att ta del av mitt anförande. Det inleds med en utblick i marknadsläget inom life sciencebranschen i Sverige, hur många svenska bolag ....Read More
4

Kommuniké från årsstämman i Wntresearch AB den 11 maj 2023

Published on : 2023/05/11

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vins....Read More
5

Avtal gällande likviditetsgaranti har sagts upp

Published on : 2023/05/09

Syftet med en likviditetsgaranti är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg sk spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Bolaget bedömer att rådande handel och därmed likviditet i aktien är god. Bolaget ....Read More
6

Delårsrapport januari-mars 2023

Published on : 2023/05/04

Väsentliga händelser första kvartalet Totalt tecknades motsvarande cirka 76,3 procent av företrädesemissionen. Cirka 70,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 6,2 procent tecknades utan. Inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. WntResearch tillförs initialt cirka 3....Read More
7

Återkallande av förslag om godkännande av närståendetransaktion vid årsstämma i WntResearch AB

Published on : 2023/04/27

Efter det att kallelsen till årsstämman den 11 maj 2023 utfärdades har styrelsen och Lars-Erik Forsgårdh haft en dialog avseende lämpliga former av incitamentsprogram för bolagsledningen i WntResearch. I denna dialog har styrelsen meddelat att styrelsen, under förutsättning av att den omväl....Read More
8

VD Pernilla Sandwall deltar på Nordic Health Summit Japan

Published on : 2023/04/25

Pernilla kommer att delta digitalt och genomföra enskilda möten med potentiella japanska partners och presentera företaget och läkemedelskandidaten Foxy-5. Foxy-5 syftar till att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och befinner sig i klinisk....Read More
9

CEO Pernilla Sandwall attends the Nordic Health Summit Japan

Published on : 2023/04/25

Pernilla will participate digitally and conduct one-to-one meetings with potential Japanese partners and present the company and the drug candidate Foxy-5. Foxy-5 aims to inhibit the ability of tumour cells to spread in the body and is in phase 2 clinical development. Pernilla will talk about the in....Read More
10

WntResearch publicerar årsredovisningen för 2022

Published on : 2023/04/19

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.wntresearch.com/finansiella-rapporter/ För vidare upplysningar: Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämm....Read More
11

Teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjades till cirka 92,2 procent och WntResearch tillförs cirka 10,6 MSEK

Published on : 2023/04/11

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar: ”Ett stort tack till alla er som tecknat er för aktier i detta optionsprogram. Att få ett deltagande på 92,2 procent är högt och jag ser det som ett stort intresse för bolaget och vår lä....Read More
12

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2023/04/05

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2023; dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 5 maj 2023, per post under adress Wntresea....Read More
13

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 i WntResearch är idag, den 3 april 2023

Published on : 2023/04/03

Sammanfattning av villkor för Teckningsoptionerna: Struktur: Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren till teckning av en komma noll tre (1,03) nya aktier i Bolaget Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023 Emissionsvolym: 69 624 070....Read More
14

Förtydligande av utnyttjande av teckningsoptioner TO5

Published on : 2023/03/29

I det brevutskick som postats till innehavare av teckningsoptioner serie TO5 blev det ett tryckfel i räkneexemplet på uträkning av kostnad och tilldelning av nya aktier i WntResearch AB. Rätt uträkning finns nu på bolagets hemsida och här nedan: Exempel: Du har tusen (1 000) teckningsoptione....Read More
15

Styrelsen och ledningsgruppen nyttjar teckningsoptioner av serie TO5

Published on : 2023/03/29

WntResearch har information att styrelsen och ledningsgruppen kommer att nyttja TO5 och teckna sammanlagt cirka 393 532 aktier privat eller genom bolag, motsvarande cirka 63,0 KSEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av TO5 påbörjades den 23 mars 2023 och pågår fram till och med den 5 a....Read More
16

VD Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Swiss Nordic Bio 30 mars

Published on : 2023/03/27

Konferensen kommer att äga rum i Zürich den 30 mars 2023. Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2....Read More
17

CEO Pernilla Sandwall presents the company at Swiss Nordic Bio 30 March

Published on : 2023/03/27

The conference will take place in Zurich on March 30, 2023. Pernilla will present the company and the drug candidate Foxy-5, which aims to prevent the incidence of metastases. Pernilla will also talk about the interesting observations made in connection with the ongoing phase 2 study and the implica....Read More
18

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO5 inleds idag

Published on : 2023/03/23

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5: Struktur: Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar innehavaren till teckning av en komma noll tre (1,03) nya aktier i Bolaget. Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023. Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie. Emiss....Read More
19

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 i Wntresearch AB har fastställts till 0,16 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 23 mars 2023

Published on : 2023/03/22

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.wntresearch.com Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5: Nyttjandeperiod: 23 mars 2023 – 5 april 2023 Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie Emissionsvolym: 69 624 070 teckningsopt....Read More
20

VD Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Mangold Insight investerardag 22 mars

Published on : 2023/03/20

Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien innebär för studiens fortsättning. Studien genom....Read More
21

WntResearch attends the BIO-Europe partnering conference in Basel March 20-22

Published on : 2023/03/17

The networking event takes place with physical presence on site in Basel, Switzerland, 20-22 March and is expected to bring together over 2,800 senior executives from around the world to participate in more than 15,000 individual meetings. The event is followed by a digital on 28-30 March in which K....Read More
22

CEO Pernilla Sandwall invited to present Foxy-5 at scientific workshop on Wnt signalling in Heidelberg on 17 March

Published on : 2023/03/17

Wnt is the name of a large family of signalling proteins that control and effect a large number of processes in the cell. Unlike hormones and several growth factors, Wnt proteins act primarily in the cell's immediate vicinity through local signalling between adjacent cells. Wnt signals are activ....Read More
23

WntResearch deltar på partnerkonferensen BIO Europe i Basel 20-22 mars

Published on : 2023/03/17

Nätverksevenemanget sker med fysisk närvaro på plats i Basel, Schweiz, 20–22 mars och förväntas samla över 2 800 ledande chefer från hela världen för att delta i mer än 15 000 enskilda möten. Eventen följs upp av ett digitalt 28&nda....Read More
24

VD Pernilla Sandwall inbjuden att presentera Foxy-5 på vetenskaplig workshop om Wnt-signalering i Heidelberg 17 mars

Published on : 2023/03/16

Wnt är beteckningen på en stor familj av signalerande proteiner som styr och påverkar ett stort antal processer i cellen. Till skillnad från hormoner och flera tillväxtfaktorer verkar Wnt-proteinerna framförallt i cellens närområde genom lokal signalering mellan angränsande celler. Wnt-sign....Read More
25

VD Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Aktiespararna 14 mars och Biostock 16 mars

Published on : 2023/03/13

Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien innebär fö....Read More
26

WntResearch valberedning föreslår ny styrelsemedlem

Published on : 2023/03/06

Mats Lindskog har en mer än femtonårig bakgrund inom läkemedels- och bioteknikbranschen på bl.a Amgen, Novartis, AstraZeneca och Shire där han arbetat inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och kommersialisering med fokus på onkologi. ....Read More
27

WntResearch vd Pernilla Sandwall presenterar bolaget på Life-Science-dagen i Göteborg 8 mars

Published on : 2023/03/01

Pernilla kommer att presentera bolaget och läkemedelskandidaten Foxy-5 vars syfte är att motverka att metastaser uppstår. Pernilla kommer också berätta om vad de intressanta observationerna som gjorts i samband med den pågående fas 2-studien innebär fö....Read More
28

Bokslutskommuniké 2022

Published on : 2023/02/09

Väsentliga händelser fjärde kvartalet Förändring i styrelsen. En ledamot avgick på egen begäran. En företrädesemission av units om cirka 40,0 MSEK föreslås. Uppdatering av NeoFox studieplan har påbörjats efter att tidigare obs....Read More
29

WntResearch meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 6

Published on : 2023/01/26

Under perioden 19 december 2022 – 13 januari 2023 genomförde Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 6 ("Företrädesemissionen"). Genom För....Read More
30

WntResearch announces the last day for trading in BTU and the first day for trading in warrants series TO 6

Published on : 2023/01/26

During the period 19 December 2022 – 13 January 2023, Wntresearch AB ("WntResearch" or the "Company") carried out a rights issue of units, consisting of shares and warrants series TO 6 (the "Rights Issue"). Through the Rights Issue, WntResearch has received approx....Read More
31

WntResearch genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Published on : 2023/01/25

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller units i Bolaget. Ett antal garanter har valt att....Read More
32

WntResearch carries out a directed issue of units to underwriters in connection with the completed rights issue

Published on : 2023/01/25

As previously communicated in connection with the Rights Issue, the underwriters had, in accordance with the underwriting agreements entered into, the opportunity to choose to receive underwriting compensation in the form of cash compensation or in the form of units in the Company. A number of under....Read More
33

WntResearch offentliggör utfall i företrädesemission samt information om teckningsoptioner serie TO 5

Published on : 2023/01/17

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar: ”Jag vill rikta ett stort tack till alla er som har deltagit i företrädesemissionen och särskilt till våra största ägare som nu varit med bolaget under många år. Att i rådande mark....Read More
34

WntResearch publishes outcome in rights issue and information on warrants series TO 5

Published on : 2023/01/17

CEO Pernilla Sandwall comments: "I would like to say a big thank you to all of you who have participated in the rights issue and especially to our largest owners who have now been with the company for many years. To receive this support from our shareholders in the current market situation is ....Read More
35

VD anmäler teckning av ytterligare units i WntResearchs pågående företrädesemission med sista dag för teckning 13 januari 2023

Published on : 2023/01/09

Pernilla Sandwall, verkställande direktör i WntResearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”), har ansökt om teckning av ytterligare units i företrädesemissionen som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 november 2022 (”Företrädese....Read More
36

Presentation av data på tidigare meddelade signifikanta observationer med Foxy-5 i tjocktarmscancer

Published on : 2023/01/05

Pernilla Sandwall förklarar och förtydligar data på TNM-gradering, respektive spridning till omkringliggande nerver och kärl. Som tidigare kommunicerats, visade denna data i ad hoc-analysen en statistiskt säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och Foxy-5 behandlad....Read More
37

Mangold publicerat en bolagsanalys

Published on : 2023/01/04

Bolagsanalysen rubricerad ”Bättre utsikter för Foxy-5” är en s.k. uppdragsanalys och kan läsas på Mangolds hemsida. Analysen bifogas också i detta pressmeddelande. WntResearch Mangold Insight – Uppdragsanalys 2023-01-04 För vidare upplysningar....Read More

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010