1

WntResearch presenterar delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Published on : 2019/08/15

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 5,3 MSEK (3,7) Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,7) Resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,17) FÖRSTA HALVÅRET (JAN-JUNI 2019) Rörelsens intäkter up ....Read More
2

WntResearch presenterar delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Published on : 2019/08/15

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 5,3 MSEK (3,7) Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,7) Resultat per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,17) FÖRSTA HALVÅRET (JAN-JUNI 2019) Rörelsens intäkter up ....Read More
3

WntResearch lämnar uppdatering av klinisk fas 2 studie

Published on : 2019/08/02

Rekrytering av patienter har utvecklats väl på flertalet viktiga kliniska centra i Spanien och rekryteringstakten för dessa centra överstiger de uppsatta målen. Det finns emellertid centra som inte lever upp till de ambitiösa mål som bolaget har ställt upp, varför vi ökar antalet centra i ....Read More
4

Kommuniké från årsstämma den 14 juni 2019 i WntResearch AB

Published on : 2019/06/14

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vi ....Read More
5

WntResearch presenterar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Published on : 2019/05/31

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 4,5 MSEK (3,6) Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-3,6) Resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,17) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET WntResearc ....Read More
6

WntResearch presenterar delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Published on : 2019/05/31

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2019) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 4,5 MSEK (3,6) Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-3,6) Resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,17) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET WntResearc ....Read More
7

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2019/05/14

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 juni 2019; och   dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 10 juni 2019 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin ....Read More
8

Sista dag för handel med BTA

Published on : 2019/05/13

3 903 264 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 maj 2019. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i WntResearch till 25 371 223 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 283 410,07 SEK. ....Read More
9

Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

Published on : 2019/05/08

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås för nyval som styre ....Read More
10

WntResearch offentliggör Årsredovisning

Published on : 2019/05/07

För ytterligare information om WntResearch, kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch AB E-mail: pm@wntresearch.com Telefon: +46 72 720 0711 Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och b ....Read More
11

WntResearch tillförs 25,4 MSEK genom övertecknad företrädesemission

Published on : 2019/04/25

VD Peter Morsing kommenterar ”Jag vill tacka samtliga, både nya och befintliga aktieägare, som visat fortsatt förtroende för WntResearch genom deltagande i företrädesemissionen. Jag vill även passa på att tacka våra rådgivare på Sedermera Fondkommission och Markets & Corporate Law för ....Read More
12

WntResearch lämnar in patentansökan avseende Foxy-5"s förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point hämmare

Published on : 2019/04/16

Användandet av check-point hämmare är det för närvarande snabbast växande segmentet inom cancerterapi, där de flesta av de stora läkemedelsbolagen är aktiva.  Fynden som ligger till grund för Bolagets ansökan visar att Foxy-5 minskar antalet check-point molekyler på cancercellers yta oc ....Read More
13

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknar aktier i WntResearchs pågående företrädesemission

Published on : 2019/04/15

VD Peter Morsing kommenterar ”Det är glädjande att mina kollegor i styrelsen och ledningen visar en fortsatt tilltro till WntResearchs potential genom att investera i bolaget. Med denna företrädesemission kan vi driva bolaget tills vi har så pass goda effektindikationer att vi kan fatta väl ....Read More
14

WntResearch får godkännande att inleda fas 2-studie i Nederländerna

Published on : 2019/04/12

Eftersom den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten Foxy-5 genomförs i två länder har studieprotokollet harmoniserats till respektive lands beslutsprocesser och behandlingsrutiner. WntResearch har nu erhållit godkännande från den nederländska etiska kommittén MEC-U (Medical Research ....Read More
15

Nya data visar att Foxy-5 vid kolon cancer minskar antalet cancer stamceller

Published on : 2019/04/08

Professor Tommy Andersson, Forskningschef WntResearch, och hans forskargrupp vid Lunds Universitet har i ett samarbete med professor Anita Sjölanders forskargrupp också vid Lunds Universitet, undersökt hur WNT5A agonisten Foxy-5 vid kolon cancer påverkar antalet cancer stamceller också benämnd ....Read More
16

Idag inleds teckningstiden i WntResearchs företrädesemission

Published on : 2019/04/04

Motiv för nyemission Kapitalet är avsett att finansiera bolagets nyligen inledda fas 2-studie och bolaget fram till dess att en första indikation på Foxy-5:s behandlingseffekt i patienter kan visas, vilket också kommer utgöra beslutsunderlag för fortsatt klinisk fas 2-studie. Detta bedöms s ....Read More
17

WntResearch inkluderar första patienten i fas 2-studien med Foxy-5

Published on : 2019/04/03

Fas 2-studien undersöker Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer under ledning av huvudprövaren professor Ramon Salazar, Barcelona. Professor Andrés Cervantes vid INCLIVA Medical Research Institute som är en av flera andra forskare som deltar i studien har inkluderat den första patienten i enl ....Read More
18

Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

Published on : 2019/04/01

Memorandum, teaser och anmälningssedel Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på WntResearchs (www.wntresearch.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) res ....Read More
19

Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ)

Published on : 2019/03/19

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 351 293,76 kronor genom nyemission av högst 3 903 264 aktier till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till ....Read More
20

Nya datum i WntResearchs finansiella kalender

Published on : 2019/03/12

Nytt datum för delårsrapport för perioden januari – mars 2019: 31 maj 2019. Nytt datum för årsstämma för 2019: 14 juni 2019. Tidpunkt för offentliggörande av årsredovisning för 2018: WntResearch´s årsredovisning för 2018 beräknas finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets ....Read More
21

Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ)

Published on : 2019/02/28

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 mars 2019, och anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2019 till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg ....Read More
22

WntResearch AB beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera den påbörjade fas 2-studien

Published on : 2019/02/28

VD Peter Morsing kommenterar ”Sedan jag tillträdde som VD för WntResearch har mitt fokus varit att hitta den mest effektiva modellen för genomförande av kliniska studier för Foxy-5, samt bygga en strategi för våra andra tillgångar. Under 2018 har vi framgångsrikt optimerat studiedesignen ....Read More
23

WntResearch publicerar bokslutskommuniké för 2018

Published on : 2019/02/21

FJÄRDE KVARTALET (OKT– DEC 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 11,6 MSEK (7,1) Resultatet före och efter skatt uppgick till -11,6 MSEK (-6,9) Resultat per aktie uppgick till -0,54 kr (-0,36) HELÅRET 2018 (JAN – DEC 2018) Rörelsens intäkte ....Read More
24

WntResearch publicerar bokslutskommuniké för 2018

Published on : 2019/02/21

FJÄRDE KVARTALET (OKT– DEC 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 11,6 MSEK (7,1) Resultatet före och efter skatt uppgick till -11,6 MSEK (-6,9) Resultat per aktie uppgick till -0,54 kr (-0,36) HELÅRET 2018 (JAN – DEC 2018) Rörelsens intäkte ....Read More
25

Tillstånd klart för WntResearch att inleda fas 2-studie

Published on : 2019/02/19

Då fas 2-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5 planeras genomföras i två länder, Spanien och Nederländerna, behövde studieprotokollet harmoniseras till respektive lands beslutsprocesser och behandlingsrutiner. Efter synpunkter från den nederländska etiska kommittén lämnade WntResearch ....Read More
26

WntResearch får förstärkt patentskydd för Foxy-5 för behandling av prostatacancer

Published on : 2018/12/19

Foxy-5 har sedan tidigare motsvarande patent godkänt i USA. Med förhandsbeskedet från europeiska patentverket (EPO) förstärks nu skyddet ytterligare. WntResearch meddelar även att ytterligare en patentansökan gällande tillverkningen av Foxy-5 har lämnats in till patentmyndigheterna. Denna ....Read More
27

WntResearch får klartecken att starta fas 2-studie med Foxy-5

Published on : 2018/12/03

Läkemedelsmyndigheten i Spanien har godkänt WntResearchs ansökan om att starta en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Studien kommer även att genomföras i Nederländerna, där bolaget erhållit godkännande från den regulatoriska myndigheten men inväntar klartecken från den Nederl ....Read More
28

WntResearch avger Q3-rapport Juli - September 2018

Published on : 2018/11/15

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPT 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 5,4 MSEK (7,2) Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-8,0) Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,47) ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JAN – SEPT 2018) Rör ....Read More
29

WntResearch avger Q3-rapport Juli - September 2018

Published on : 2018/11/15

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPT 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 5,4 MSEK (7,2) Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-8,0) Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,47) ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JAN – SEPT 2018) Rör ....Read More
30

WntResearch presenterar utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018

Published on : 2018/09/19

Totalt nyttjades 98 139 teckningsoptioner av serie 2017/2018, vilket innebär att 98 139 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket. WntResearch tillförs således cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till knappt 0,2 MSEK. Antalet aktier i WntResearch kommer efter registrerin ....Read More
31

WntResearch ansöker om start av klinisk studie med Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer

Published on : 2018/09/12

Som tidiigare meddelats har Dr Ramon Salazar, Institut Catala Oncologica Barcelona, utsetts till koordinerande prövare för studien. Med hjälp av kontraktsforskningsföretaget SMS Oncology kommer studien att genomföras vid ett antal sjukhus i Spanien och Nederländerna. Det primära målet är ....Read More
32

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser teckna aktier i optionsprogrammet TO3

Published on : 2018/09/11

WntResearch AB har informerats om att de styrelseledamöter som under hösten 2017 erhållit teckningsoptioner (TO3) har för avsikt att teckna aktier inom ramen för programmet. Även övriga styrelseledamöter samt ledande befattningshavare inklusive vd och finanschef har, privat och/eller via fam ....Read More
33

WntResearch inleder nytt forskningsprojekt och lämnar in patentansökan för behandling av psoriasis med BOX-5

Published on : 2018/09/10

Psoriasis är en autoimmun sjukdom som framför allt orsakar utslag och fjällande hud men som också kan påverka leder, hjärt- och kärlsystemet. Symtomen kännetecknas av röda, fjällande och ofta kliande utslag (plack). I utslagen har man funnit förhöjda nivåer av Wnt-5a proteinet, vilket g ....Read More
34

Kapital Partner presenterar analys om WntResearch

Published on : 2018/09/03

För att läsa analysen, öppna bilagan nedan eller klicka på denna länk: https://gallery.mailchimp.com/b37c4695f194050744e659a1a/files/d3e39111-b4e6-4940-a5ac-ea06b58c8575/WntResearch_2018_09_03_2.pdf ....Read More
35

Capital Partner presents analysis on WntResearch

Published on : 2018/09/03

To read the analysis, please open attachment or click here: https://gallery.mailchimp.com/b37c4695f194050744e659a1a/files/d3e39111-b4e6-4940-a5ac-ea06b58c8575/WntResearch_2018_09_03_2.pdf ....Read More
36

Wntresearch presents aggregated information when the subscription period for TO3 begins today

Published on : 2018/09/03

To see the information, please read attachment or click here: https://www.wntresearch.com/media/19587/Wnt-Teckningsoptioner-180903_ENG.pdf ....Read More
37

Wntresearch presenterar sammanställd information i samband med att teckningstiden för TO3 börjar idag.

Published on : 2018/09/03

För att läsa hela erbjudandet, läs bilagan nedan eller klicka på denna länk: https://www.wntresearch.com/media/19584/Wnt-Teckningsoptioner-180903_SWE.pdf ....Read More
38

WntResearch meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2017/2018 inleds på måndag

Published on : 2018/08/31

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018: -       Teckningstid: 3 september 2018 – 17 september 2018 (genom samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 17 september 2018). -       Antal utestående teckningsoptioner av serie 2017/2018: 1 068 491 stycken. ....Read More
39

WntResearch ingår avtal med SAGA Diagnostics gällande biomarkören cirkulerande tumör-DNA

Published on : 2018/08/30

Genom att mäta ctDNA i blodprov kan cancersjukdomar följas under behandling och återfall observeras så tidigt som upp till 36 månader innan metastaser kan upptäckas med nuvarande bildteknologier. Studier har visat att KROMA-teknologin är mer robust och har högre precision i jämförelse med ....Read More
40

WntResearch meddelar positivt resultat i en interaktionsstudie med Foxy-5 och immunterapier

Published on : 2018/08/27

Forskare, under ledning av professor Peter J Holst, har studerat cancercellinjer som i studier visat sig känsliga för Foxy-5. Resultaten visar på en minskad tillväxt för cancertumörerna vid användning av immunterapier, utan att denna effekt minskas av samtidig behandling med Foxy-5. ”Resul ....Read More
41

WntResearch lämnar in patentansökan avseende ny tillverkningsprocess av Foxy-5

Published on : 2018/08/23

”Vår nya patentansökan har potential att ytterligare förlänga den framtida marknadsexklusiviteten för Foxy-5. Dessutom har den nya tillverkningsprocessen  mycket positiv påverkan på kostnadskalkylen och är således betydelsefull ur en kommersiell aspekt”, säger WntResearchs vd, Peter M ....Read More
42

WntResearch har idag via pressrelease meddelat att bolaget övertar en patentansökan gällande förmågan hos Foxy-5 att minska antalet cancerstamceller

Published on : 2018/08/21

För att läsa hela pressmeddelandet, se bifogad fil. ....Read More
43

WntResearch övertar patentansökan gällande förmågan hos Foxy-5 att minska antalet cancerstamceller

Published on : 2018/08/21

Allt fler ledande forskare menar att det är cancerstamceller som är orsaken till återinsjuknande i tumörsjukdom efter det att primärtumören avlägsnats och patienterna behandlats med cellgifter. En orsak är att cancerstamceller ”överlever” cellgiftsterapi, en betydande grupp av läkemede ....Read More
44

WntResearch AB lämnar delårsrapport Q2 April-Juni 2018

Published on : 2018/08/16

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 3,7 MSEK (11,5) Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-11,8) Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,69) FÖRSTA HALVÅRET (JAN – JUNI 2018) Rörelsens i ....Read More
45

WntResearch AB lämnar delårsrapport Q2 April-Juni 2018

Published on : 2018/08/16

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 3,7 MSEK (11,5) Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-11,8) Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,69) FÖRSTA HALVÅRET (JAN – JUNI 2018) Rörelsens i ....Read More
46

WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

Published on : 2018/08/15

Med denna typ av test ser Biovica och WntResearch möjligheten att kunna erbjuda en träffsäker och individanpassad behandling med Foxy-5. Bakgrunden till samarbetet ligger i ett flertal studier som har visat att enzymet tymidinkinas (TK) är starkt korrelerat till aggressiv tumörsjukdom. För at ....Read More
47

WntResearch väljer kontraktsforskningsföretag inför start av fas 2-studie med Foxy-5

Published on : 2018/07/12

WntResearch har nyligen slutfört den så kallade ”feasibility”-studien med väldigt positivt utfall och med stort intresse visat från kontaktade forskningskliniker. WntResearch har noggrant utvärderat studieupplägg och kartlagt vilka kliniker som har bäst kapacitet att snabbt inkludera ett ....Read More
48

WntResearch fortsätter förberedelserna inför klinisk fas 2-studie av Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer

Published on : 2018/06/11

Under de senaste månaderna har WntResearch fortsatt med planering och förberedelser inför en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 för att förhindra tumörspridning hos patienter med cancer i tjocktarmen. Feasability-studie ger viktigt beslutsunderlag inför start av fas 2-prö ....Read More
49

WntResearch meddelar positivt utfall i en in vitro interaktionsstudie med Foxy-5 och kemoterapi

Published on : 2018/06/07

I den preliminära utformningen av en planerad fas 2-studie med Foxy-5 avser WntResearch behandla patienter med tjocktarmscancer med Foxy-5 under perioden fram till dess att kemoterapi initieras. Även om behandlingskonceptet således inte innebär samtidig administration av Foxy-5 och kemoterapi, ....Read More
50

Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2018 i WntResearch AB

Published on : 2018/05/15

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vi ....Read More
51

WntResearch avger Q1-rapport Januari - Mars 2018

Published on : 2018/05/15

FÖRSTA KVARTALET (JAN– MARS 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 3,6 MSEK (8,0) Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-8,0) Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,47) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET WntRes ....Read More
52

WntResearch avger Q1-rapport Januari - Mars 2018

Published on : 2018/05/15

FÖRSTA KVARTALET (JAN– MARS 2018) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 3,6 MSEK (8,0) Resultatet före och efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-8,0) Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,47) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET WntRes ....Read More
53

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2018/04/13

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018; och  dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 8 maj 2018 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons ....Read More
54

WntResearch offentliggör Årsredovisning

Published on : 2018/04/09

För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch AB E-mail: pm@wntresearch.com Telefon: 0727 200711 Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tu ....Read More
55

WntResearch avger bokslutskommuniké Q4 Oktober - December 2017

Published on : 2018/02/22

FJÄRDE KVARTALET (OKT– DEC 2017) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 7,1 MSEK (6,1) Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-5,9) Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,35) HELÅRET 2017 (JANUARI – DEC) Rörelsens intäkter u ....Read More
56

WntResearch avger bokslutskommuniké Q4 Oktober - December 2017

Published on : 2018/02/22

FJÄRDE KVARTALET (OKT– DEC 2017) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 7,1 MSEK (6,1) Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-5,9) Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,35) HELÅRET 2017 (JANUARI – DEC) Rörelsens intäkter u ....Read More
57

WntResearch fördröjer starten av fas 2-studie med Foxy-5

Published on : 2018/02/13

Den reviderade studiedesignen baseras bland annat på resultaten från den genomförda fas 1b-studien, tillsammans med information från en retrospektiv studie av patienter med tjocktarmscancer i tumörstadium III. Patienter med tumörstadium III skiljer sig från stadium II i huvudsak genom att man ....Read More
58

WntResearch delays start of Phase 2 study with Foxy-5

Published on : 2018/02/13

The revised study design is based, inter alia, on the results of the completed phase 1b study, together with information from a retrospective study of patients with colon cancer in tumor stage III. Patients with stage III tumors differ from stage II mainly by the presence of tumor cells in lymph nod ....Read More
59

WntResearchs koncept för att förebygga tumörspridning stöds av subanalys från retrospektiv studie

Published on : 2018/02/09

I den retrospektiva analysen studeras uttrycket av proteinet Wnt-5a i primär tumörvävnad från patienter med tjocktarmscancer och ändtarmscancer i stadium III.  Patienter med tumörstadium III skiljer sig från stadium II i huvudsak genom att man finner tumörceller i lymfknutor som befinner si ....Read More
60

WntResearch har genomfört de avslutande dataanalyserna i en fas 1b-studie med Foxy-5

Published on : 2018/02/08

Den kliniska fas 1b-studien genomfördes för att dokumentera säkerheten och tolerabiliteten av Foxy-5 i patienter med metastaserad cancer som drabbats av återfall efter behandling. Patientgruppen var heterogen, och bestod av patienter med primära tumörer i bröstvävnad, prostata eller tjocktar ....Read More
61

WntResearch utser Peter Morsing till ny verkställande direktör

Published on : 2017/12/01

Peter Morsing, PhD (f. 1958) var adjungerad professor i fysiologi 2003-2007 och har över 20 års erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling. Han har tidigare arbetat som Chief Operating Officer och Global Head and Vice President for Strategy and Business Development på Vaccinogen Inc. Dessf ....Read More
62

Delårsrapport Januari-September 2017

Published on : 2017/11/16

Därmed är fas 1b-studien avslutad. · I samband med bolagets företrädesemission som avslutades den 29 april 2016 emitterades 299 649 teckningsoptioner av serie T0 2. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 - 30 maj 2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebar att teckningskursen fa ....Read More
63

Delårsrapport Januari-September 2017

Published on : 2017/11/16

Därmed är fas 1b-studien avslutad. · I samband med bolagets företrädesemission som avslutades den 29 april 2016 emitterades 299 649 teckningsoptioner av serie T0 2. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 - 30 maj 2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebar att teckningskursen fa ....Read More
64

Företrädesemissionen som genomfördes under oktober 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket

Published on : 2017/11/14

De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 23 november 2017.Efter utbokning av de nya aktierna uppgår antal aktier till 21 369 820 stycken och aktiekapitalet till 1 923 283,80 SEK. Härutöver finns 1 068 491 utestående teckningsoptioner av serie 201 ....Read More
65

Företrädesemissionen i WntResearch övertecknad

Published on : 2017/10/27

Tf. VD Ulf Björklund kommenterar- Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser att ta vår längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 vidare genom en fas II-studie. Resultaten från denna studie förväntas utgöra grunden för kommersiella partnerskap med ett eller flera internat ....Read More
66

Idag inleds teckningstiden i WntResearch AB:s företrädesemission av units

Published on : 2017/10/09

Företrädesemissionen i sammandragEn extra bolagsstämma i Bolaget den 20 september 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av högst 1 068 491 units. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en unit bestående av fyra nya aktier samt en vederlag ....Read More
67

WntResearch offentliggör prospekt

Published on : 2017/09/29

Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.wntresearch.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Aqurats hemsida www.aqurat.se. Direktr ....Read More
68

WntResearch Provides Further Information on the Planned Phase 2 Trial with the Drug Candidate Foxy-5

Published on : 2017/09/25

The completed Phase 1b study with Foxy-5 aimed at documenting the drug candidate's safety profile, pharmacokinetics and determining the dose for Phase 2. WntResearch is very pleased with the results of the study, which provide a good foundation for continuing the project into Phase 2.The relevance o ....Read More
69

WntResearch lämnar fördjupad information om den planerade fas 2-prövningen med läkemedelskandidaten Foxy-5

Published on : 2017/09/25

Den genomförda fas 1b-studien med Foxy-5 syftade till att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil, farmakokinetik och bestämma dos för fas 2. WntResearch är mycket nöjda med resultaten av studien, vilka ger en god grund för att ta projektet vidare in i fas 2.Relevansen av cirkulera ....Read More
70

Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 september 2017 i WntResearch AB

Published on : 2017/09/20

Beslut om företrädesemission av unitsStämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission av högst 1 068 491 units bestående av högst 4 273 964 aktier och högst 1 068 491 teckningsoptioner av serie 2017/2018.De som på avstämningsdagen den 5 oktober 2017 är aktie ....Read More
71

WNTRESEARCH offentliggör företrädesemission av units om cirka 64 miljoner kronor

Published on : 2017/09/05

Sammanfattning- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 5 oktober 2017.- Teckningsperioden löper ....Read More
72

Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

Published on : 2017/09/05

Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: ·dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 september 2017; och ·dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 september 2017 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per ....Read More
73

Dagens notis från WntResearch innehåller felaktig information kring forskningsartikel

Published on : 2017/09/04

Artikeln har ännu ej hunnit publiceras i PLOS ONE.Vi beklagar detta och kommer att publicera en korrekt länk till artikeln så snart den har publicerats i ovannämnda tidsskrift.För ytterligare information kontakta:Ulf Björklund, tf VDE-mail: ulf@ub-consulting.seTelefon: +46 70 667 0440Om WntRes ....Read More
74

WntResearchs vd Henrik Lawaetz lämnar sin position

Published on : 2017/08/25

Ulf Björklund är apotekare med över 30 års erfarenhet från utveckling och kommersialisering av läkemedel. Bland tidigare positioner märks rollerna som vd för Aprea AB och vd för OxyPharma, Han är styrelseordförande i Lipum AB och styrelseledamot i WntResearch AB, Annexin Pharmaceuticals A ....Read More
75

Henrik Lawaetz Resigns as CEO of WntResearch

Published on : 2017/08/25

Ulf Björklund, M.Sc. in Pharmacy, has over 30 years of experience in the development and commercialization of pharmaceuticals. Prior engagements include CEO of Aprea AB and CEO of OxyPharma. He is Chairman of the Board of Lipum AB and Board Director of WntResearch AB, Annexin Pharmaceuticals AB and ....Read More
76

WntResearch AB lämnar delårsrapport Q2 April-Juni 2017

Published on : 2017/08/17

Dessutom har bolaget erhållit positiva preliminära resultat från en pågående retrospektiv studie, som visar att indikationen för Foxy-5 i fas 2-studien kan breddas från koloncancer till kolorektalcancer. ·Bolaget höll årsstämma där resultat- och balansräkning samt resultatdisposition f ....Read More
77

WntResearch AB lämnar delårsrapport Q2 April-Juni 2017

Published on : 2017/08/17

Dessutom har bolaget erhållit positiva preliminära resultat från en pågående retrospektiv studie, som visar att indikationen för Foxy-5 i fas 2-studien kan breddas från koloncancer till kolorektalcancer. ·Bolaget höll årsstämma där resultat- och balansräkning samt resultatdisposition f ....Read More
78

WntResearch announces that the last patient has been treated in a Phase 1b study with the drug candidate Foxy-5

Published on : 2017/08/14

Preliminary results from the dose-finding part of the study showed that Foxy-5 has a favorable safety profile and provides clear signals of biological effect. Based on these positive results, a dose level was selected for evaluation in a further few patients, who have now completed their treatment. ....Read More
79

Samtliga patienter färdigbehandlade i WntResearchs fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

Published on : 2017/08/14

Preliminära resultat från studiens dosfinnande del visade att Foxy-5 har en god säkerhetsprofil och ger tydliga signaler på biologisk effekt. Baserat på dessa positiva resultat valdes en dosnivå för utvärdering i ytterligare några patienter, vilka nu slutfört sin behandling. Vald dosnivå ....Read More
80

WntResearch AB (publ) offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner

Published on : 2017/07/04

I samband med WntResearch AB (publ) (”WntResearch”) företrädesemission som avslutades den 29 april 2016 emitterades 299 649 teckningsoptioner av serie T0 2. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 – 30 maj 2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebär att teckningskursen fastst ....Read More
81

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts och teckningstiden inleds i morgon

Published on : 2017/05/31

Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje tecknings-option, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs om 70% av den volymvägda genomsnittskursen för aktien för perioden 9 – 30 maj 2017. Teckningskursen kan dock inte understiga 30 kronor per aktie. Den volymv ....Read More
82

Kommuniké från årsstämma den 18 maj 2017 i WntResearch AB

Published on : 2017/05/19

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vin ....Read More
83

WntResearch lämnar kvartalsrapport Q1 januari-mars 2017

Published on : 2017/05/18

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MARS 2017) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 8,0 MSEK (2,8) Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-2,8) Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,18) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KV ....Read More
84

WntResearch lämnar kvartalsrapport Q1 januari-mars 2017

Published on : 2017/05/18

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MARS 2017) Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0) Kostnaderna uppgick till 8,0 MSEK (2,8) Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-2,8) Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,18) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KV ....Read More
85

WntResearch provides update on the preparations for the start of a Phase 2 study with the drug candidate Foxy-5

Published on : 2017/05/17

Patients treated so far with Foxy-5 have received an experimental drug formulation that complicates the logistics and is unsuitable for larger studies. WntResearch has therefore devoted considerable resources and time to securing a more effective pharmaceutical form ahead of the start of Phase 2, an ....Read More
86

WntResearch lämnar uppdatering om förberedelserna inför starten av en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

Published on : 2017/05/17

De patienter som hittills behandlats med Foxy-5 har erhållit en experimentell läkemedelsform som komplicerar logistiken och lämpar sig dåligt för större studier. WntResearch har därför ägnat betydande resurser och tid åt att säkra en mer ändamålsenlig läkemedelsform inför starten av f ....Read More
87

WntResearch offentliggör Årsredovisning

Published on : 2017/04/26

För ytterligare information kontakta: Henrik Lawaetz, VD E-mail: hl@wntresearch.com Telefon: +46 72 702 4694 Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas ....Read More
88

Kallelse till årsstämma i WntResearch AB (publ)

Published on : 2017/04/18

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017; och dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 12 maj 2017 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons ....Read More
89

Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

Published on : 2017/04/18

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Ström, Tommy Andersson Ulf Björklund och Kjell Stenberg. Vidare föreslås nyval av Nils Brünner. Peter Ström föreslås för omval som styrelsens ordförande ....Read More
90

WntResearch senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen avseende versamhetsåret 2016

Published on : 2017/04/13

WntResearch har beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016 till senast 27 april 2017. Årsredovisningen var tidigare planerad att offentliggöras 13 april 2017. Årsstämman påverkas inte av det senarelagda offentliggörandet och årsstämman ä ....Read More
91

WntResearch announces positive results from clinical study with drug candidate Foxy-5

Published on : 2017/03/21

In the Phase 1b study, a total number of 12 patients with advanced cancer in colon, prostate or breast have been treated with Foxy-5. Gene expression analyses show that the second highest of four investigated dose levels results in the best biological effect in patient tumour tissue. The safety prof ....Read More
92

WntResearch tillkännager positiva resultat från klinisk studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

Published on : 2017/03/21

I fas 1b-studien har totalt 12 patienter med avancerad cancer i tjocktarm, prostata eller bröst behandlats med Foxy-5. De analyser av geners aktivering som nu slutförts visar att den näst högsta av de fyra dosnivåer som studerats resulterar i bäst biologisk effekt i patienternas tumörvävnad. ....Read More
93

WntResearch avger bokslutskommuniké Q4 Oktober - December 2016

Published on : 2017/02/24

VD har ordet                         Under hösten 2016 kunde vi dokumentera signaler på att vår läkemedelskandidat Foxy-5 ger en biologisk effekt i cancerpatienter. Även om vi sedan tidigare har en omfattande preklinisk dokumentation och positiva data från den tidigare ....Read More
94

WntResearch avger bokslutskommuniké Q4 Oktober - December 2016

Published on : 2017/02/24

VD har ordet                         Under hösten 2016 kunde vi dokumentera signaler på att vår läkemedelskandidat Foxy-5 ger en biologisk effekt i cancerpatienter. Även om vi sedan tidigare har en omfattande preklinisk dokumentation och positiva data från den tidigare ....Read More
95

WntResearch lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5

Published on : 2017/02/21

Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellers rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. I den pågående fas 1b-studien utvärderas läkemedelskandidaten i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. Signaler på biologisk effekt som kan ....Read More
96

WntResearch provides update on the clinical development of the drug candidate Foxy-5

Published on : 2017/02/21

In preclinical models, Foxy-5 has been shown to reduce tumor cell mobility, thus preventing the emergence of metastases. In the ongoing Phase 1b study, the drug candidate is evaluated in patients with colon, prostate or breast cancer. Signals on biological effect that could form the basis for dose-s ....Read More
97

Kvartalsrapport Q3 juli - september 2016

Published on : 2016/11/25

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPT 2016)  Rörelsens intäkter uppgick till 3,5 MSEK (5,4)  Kostnaderna uppgick till 5,0 MSEK (6,5)  Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,1)  Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,07) ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JANUARI – SEPT 2016 ....Read More
98

Kvartalsrapport Q3 juli - september 2016

Published on : 2016/11/25

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPT 2016)  Rörelsens intäkter uppgick till 3,5 MSEK (5,4)  Kostnaderna uppgick till 5,0 MSEK (6,5)  Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,1)  Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,07) ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER (JANUARI – SEPT 2016 ....Read More
99

WntResearch provides update on the clinical development of its drug candidate Foxy-5

Published on : 2016/11/24

Preclinical experimental models have shown that Foxy-5 reduces the mobility of tumour cells, thereby preventing the occurrence of metastases. In the on-going phase 1b study, the drug candidate’s safety profile and biological effects are being evaluated in patients with advanced cancer in colon, pr ....Read More
100

WntResearch lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5

Published on : 2016/11/24

Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellers rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. I den pågående fas 1b-studien utvärderas läkemedelskandidatens säkerhet och biologiska effekt i patienter med framskriden cancer i tjocktarm, prostata eller b ....Read More
101

WntResearch has received an approval on its patent application from the Canadian patent office for its drug candidate Box-5

Published on : 2016/09/06

WntResearch has received an approval from the Canadian patent office, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), on its patent application for its drug candidate Box-5 and similar peptides for the treatment of malignant melanoma and gastric cancer. Box-5 is currently in a pre-clinical developmen ....Read More
102

WntResearch har erhållit besked om godkännande från det kanadensiska patentverket för läkemedelskandidaten Box-5

Published on : 2016/09/06

WntResearch har mottagit ett besked om godkännande från det kanadensiska patentverket, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), för sin läkemedelskandidat Box-5 och andra liknande peptider för behandling av hud- och magcancer. Box-5 är för närvarande i preklinisk utvecklingsfas. VD He ....Read More
103

WntResearch utnyttjar aktiehandelstjänst för att stimulera till en stabilare handel i bolagets aktie

Published on : 2016/09/05

Q2Trade™ är en strikt matematisk modell baserad på historiska handelsdata och används för att erhålla en stabilare handel i ett bolags aktie. För ytterligare information kontakta: Henrik Lawaetz, VD E-mail: hl@wntresearch.com Telefon: +46 72 702 4694 Om WntResearch WntResearch utvecklar en n ....Read More
104

WntResearch use a share trading service to support a more stable trade of the company's stock.

Published on : 2016/09/05

Q2Trade™ is a strictly mathematical model based on historical stock trade information and is used to achieve a more stable trade on the stock market. For further information contact: Henrik Lawaetz, CEO E-mail: hl@wntresearch.com Telephone: +46 72 702 4694 About WntResearch WntResearch is develop ....Read More
105

Delårsrapport Q2 april - juni 2016

Published on : 2016/08/26

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2016)  Rörelsens intäkter uppgick till 4,2 MSEK (2,4)  Kostnaderna uppgick till 6,3 MSEK (3,3)  Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 MSEK (-0,9)  Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,06) FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2016)  Röre ....Read More
106

Delårsrapport Q2 april - juni 2016

Published on : 2016/08/26

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2016)  Rörelsens intäkter uppgick till 4,2 MSEK (2,4)  Kostnaderna uppgick till 6,3 MSEK (3,3)  Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 MSEK (-0,9)  Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,06) FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2016)  Röre ....Read More
107

WntResearch provides update from the ongoing phase 1b-study with Foxy-5

Published on : 2016/08/25

Next to the primary study centre in Denmark, dosage of patients has recently been able to commence at the Northern Centre for Cancer Care (NCC), Freeman Hospital in Newcastle, UK. After deliberations with the Swedish Medical Products Agency, WntResearch has decided to refrain from the previously pla ....Read More
108

WntResearch lämnar uppdatering om den pågående fas 1b-prövningen med Foxy-5

Published on : 2016/08/25

Vid sidan av studiens primära prövningscentra i Danmark har dosering av patienter nyligen kunnat påbörjas vid Northern Centre for Cancer Care (NCCC), Freeman Hospital i Newcastle, Storbritannien. Efter samråd med det svenska Läkemedelsverket har bolaget beslutat att avstå från den tidigare p ....Read More
109

WntResearch announces organizational changes

Published on : 2016/08/24

By the instalment of the position as Chief Technical Officer and by the recruitment of Dennis Henriksen, the company strengthens its in-house competence and resources within the areas of regulatory affairs, clinical trials, production planning and intellectual property. Dennis Henriksen (b. 1962), ....Read More
110

WntResearch genomför organisatoriska förändringar

Published on : 2016/08/24

Genom inrättandet av tjänsten som Chief Technical Officer och rekryteringen av Dennis Henriksen stärks bolagets kompetens och resurser inom det regulatoriska området, utförandet av kliniska prövningar, produktionsplanering och patentärenden. Dennis Henriksen (f. 1962), M.Sc. i kemiteknik fr ....Read More
111

Change at the Board of Directors

Published on : 2016/07/15

”We congratulate Bengt Glimelius with the prestigious assignment to lead the health authorities important task to update the national cancer care guidelines, and are looking forward to his continued support to our company as an independent consultant” says Peter Ström, Chairman of the Board of ....Read More
112

Styrelseförändring i WntResearch

Published on : 2016/07/15

”Vi gratulerar Bengt Glimelius till det prestigefyllda uppdraget att leda Socialstyrelsens viktiga arbete med att uppdatera de nationella vårdrekommendationerna och ser fram emot hans fortsatta stöd i en mer fristående konsultroll”, säger Peter Ström, Styrelseordförande i WntResearch. Beng ....Read More
113

Kommuniké från årsstämma

Published on : 2016/05/27

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdispositionVid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vins ....Read More
114

Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2016

Published on : 2016/05/27

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2016)  Rörelsens intäkter uppgick till 0,7 MSEK (2,6)  Kostnaderna uppgick till 2,8 MSEK (3,6)  Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-1,0)  Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,07) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  I fe ....Read More
115

Tidsplan för omvandling av WntResearchs BTU till aktier och teckningsoptioner

Published on : 2016/05/23

WntResearch AB (publ.) meddelar att företrädesemissionen om 22,8 MSEK nu är registrerad. Sista handelsdag i BTU kommer att vara den 25 maj 2016 och första dag för handel i nya aktier samt teckningsoptioner (serie 2016/2017) kommer att infalla den 31 maj 2016. Utsökning av BTU för omvandling i ....Read More
116

Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

Published on : 2016/05/17

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Ström, Tommy Andersson och Kjell Stenberg. Vidare föreslås nyval av Ulf Björklund, Bengt Glimelius och Birgit Stattin-Norinder. Peter Ström föreslås för o ....Read More
117

Årsredovisning 2015

Published on : 2016/05/09

(Se årsredovisning som bifogad pdf-fil) Om WntResearchWntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall res ....Read More
118

Företrädesemissionen om 22,8 msek övertecknad

Published on : 2016/05/09

Det slutliga resultatet visar att units motsvarande totalt 21 472 052 kronor tecknades med företräde. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 17 399 668 kronor. Därmed tecknades totalt 38 871 720 kronor i företrädesemissionen ....Read More
119

Kallelse till årsstämma i WntResearch

Published on : 2016/04/26

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 maj 2016; och dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 23 maj 2016 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons v ....Read More
120

Storägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser att delta i företrädesemissionen

Published on : 2016/04/22

WntResearch AB (publ) meddelar att enligt nedan styrelseledamöter, ledande befattningshavare och storägare avser att delta i den kommande företrädesemissionen.  WntResearchs styrelse har informerats att Kjell Stenberg (styrelseledamot och storägare), Lars-Erik Forsgårdh (storägare), Peter ....Read More
121

WntResearch har erhållit godkännanden från brittiska myndigheter för justerade doser i fas Ib-studien med Foxy-5

Published on : 2016/04/21

Fas 1b-studien kommer genomföras vid prövningscentra i Danmark, Storbritannien och Sverige. Screening inför inklusion av patienter har redan påbörjats vid studiens primära prövningscentra i Danmark. Ett startmöte med ansvariga prövare i Storbritannien kommer äga rum den 27 april. WntResear ....Read More
122

WntResearch has received approval from the UK authorities for adjusted doses in the Phase 1b study with Foxy-5

Published on : 2016/04/21

The Phase 1b study will be conducted at study centers in Denmark, the UK and Sweden. Screening for the inclusion of patients has already begun at the study's primary trial centers in Denmark. An opening meeting with the principal investigators in the UK will take place on April 27. WntResearch has ....Read More
123

WntResearch offentliggör emissionsmemorandum i samband med inbjudan till teckning av units i WntResearch

Published on : 2016/04/14

Memorandumet finns tillgängligt på WntResearchs kontor, på Bolagets hemsida (www.wntresearch.com), på Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se), samt på Aktietorgets hemsida om WntResearch under ”Årsredovisning, Prospekt, m.m.” För ytterligare information kontakta: Henrik Lawaetz, ....Read More
124

WntResearch provides update on ongoing Phase Ib study with Foxy-5 - a potential new drug to inhibit the spreading of tumors

Published on : 2016/04/12

In the previously completed Phase 1 study, no dose limiting toxicity for Foxy-5 was observed at any of the eight dose levels tested. A favorable safety profile enhances future possibilities to combine Foxy-5 with other anti-cancer treatments. Tumor samples were successfully obtained pre- and post t ....Read More
125

WntResearch lämnar uppdatering om den pågående fas Ib-studien med Foxy-5 - ett potentiellt nytt läkemedel mot tumörspridning

Published on : 2016/04/12

Resultaten från den tidigare genomförda fas 1-studien visar att ingen dosbegränsande toxicitet för Foxy-5 kan konstateras vid någon av de åtta dosnivåer som undersöktes. En god säkerhetsprofil är en viktig förutsättning för att Foxy-5 ska kunna kombineras med annan cancerbehandling. I d ....Read More
126

Beslutar om företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner

Published on : 2016/03/29

Nyemissionen i sammandrag: Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av 4 nya aktier samt en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017, för varje 52 befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 april 2016. Detta motsvarar villkor om 1 ny aktie f ....Read More
127

Bokslutskommuniké Q4 Oktober – December 2015

Published on : 2016/02/29

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet • En delrapport med kliniska data från fas 1-studien med Foxy-5 redovisades i november 2015. • Foxy-5 data presenterades vid den internationella onkologikongressen International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics i Boston n ....Read More
128

WntResearch meddelar slutresultaten från fas 1-studien med Foxy-5

Published on : 2016/02/29

Resultaten visar att ingen dosbegränsande toxicitet för Foxy-5 kan konstateras vid någon av de 8 dosnivåer som undersökts i studien. Låg toxicitet ger de bästa förutsättningarna för att Foxy-5 ska kunna kombineras med annan cancerbehandling. Från de två patienter där vi erhöll tumörp ....Read More
129

WntResearch announces final results from the phase 1 trial with Foxy-5

Published on : 2016/02/29

The results from the Phase 1 study shows that no dose limiting toxicity for Foxy-5 could be detected at any of the eight dose levels examined in the study. Low toxicity ensures the best conditions for Foxy-5 to be combined with other cancer treatment. Tumor samples successfully taken from 2 patient ....Read More
130

Information avseende publicerad felaktig artikel om nyemission

Published on : 2016/02/26

Med anledning av frågor avseende en artikel publicerad i World News Report den 22 februari 2016 avseende att WntResearch AB skulle ha genomfört en nyemission omfattande 0,33 miljoner USD, klargörs härmed att artikeln är felaktig. WntResearch AB har inte genomfört ovanstående transaktion under ....Read More
131

WntResearch meddelar att fas 1b-studien med Foxy-5 har godkänts

Published on : 2016/02/22

WntResearch meddelar idag att de Danska läkemedelsmyndigheterna och den etiska kommittén har godkänt protokollet för den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5. Därmed kommer studien att starta omgående. I och med att de Danska läkemedelsmyndigheterna och den etiska kommittén har godkänt studie ....Read More
132

WntResearch announces that the Phase 1b study with Foxy-5 is approved

Published on : 2016/02/22

WntResearch today announces that the Danish regulatory authorities and the ethics committee have approved the protocol for the Phase 1b study with Foxy-5. Thus, the study will start immediately. With the Danish regulatory authorities and the ethics committee having approved the protocol for the prev ....Read More
133

WntResearch recruits new CFO

Published on : 2016/02/19

Per-Ola Forsberg will from March 1st 2016 take over as CFO of WntResearch. His most recent assignment was as CFO at Idogen AB. Per-Ola Forsberg has extensive experience as CFO of several life science and research companies and was also involved in the introduction of Probi and LIDDS on the Nasdaq St ....Read More
134

WntResearch rekryterar ny CFO

Published on : 2016/02/19

Per-Ola Forsberg kommer den 1 mars 2016 att tillträda som CFO i WntResearch. Han kommer närmast från uppdrag hos Idogen AB. Per-Ola Forsberg har lång erfarenhet som CFO från flera andra life science- och forskningsföretag och har bland annat varit med om att introducera Probi och LIDDS på Nas ....Read More
135

WntResearch förstärker ledningsgruppen genom att utse ny VD

Published on : 2015/12/28

WntResearch har nyligen avslutat en fas 1-studie med företagets första läkemedelskandidat, Foxy-5. Företaget är på väg in i en intensiv klinisk fas då man inom kort startar upp en fas 1b-studie, samtidigt som man fortsätter planera för den efterföljande fas 2-studien. I och med den höga ....Read More
136

WntResearch strengthens the management team by appointing a new CEO

Published on : 2015/12/28

WntResearch recently completed a Phase 1 clinical trial with its first drug candidate, Foxy-5. The company is about to embark on an intensive clinical development phase when shortly starting up a Phase 1b study, while continuing to plan for the subsequent Phase 2 study. With the high intensity of wo ....Read More
137

Svenskt onkologicenter kommer att delta i fas 1b-studien med Foxy-5

Published on : 2015/12/22

WntResearch meddelar idag att Onkologiska kliniken och Kliniska Prövningsenheten (Fas I), FoU-Centrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund kommer att delta som ett prövningscenter i den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5. Fas 1b-studien kommer att startas så snart tillståndsansökan för studi ....Read More
138

WntResearch har lämnat in tillståndsansökan för fas 1b-studien

Published on : 2015/12/14

WntResearch meddelar idag att en ansökan om tillstånd att starta den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5 har lämnats in till de danska hälsovårdsmyndigheterna. Nils Brünner, VD: "Detta är en mycket viktig milstolpe för WntResearch. Jag är säker på att fas 1b-studien kommer att ge oss den i ....Read More
139

WntResearch has submitted phase 1b study application

Published on : 2015/12/14

WntResearch today announces that an application regarding permission to start the Foxy-5 clinical phase 1b study has been submitted to the Danish Health Authorities.  Nils Brünner, CEO: “This is a very important milestone for WntResearch. I feel confident that the phase 1b study will provide us ....Read More
140

Preclinical toxicology studies for Foxy-5 are completed

Published on : 2015/12/02

The final toxicology studies for Foxy-5 in rats and dogs have been completed. No adverse effects in either species have been observed even at the highest doses applied. The only reported observation was that male rats showed a slightly reduced body weight at the highest dose, whereas this tendency w ....Read More
141

WntResearch: De prekliniska toxikologistudierna för Foxy-5 är nu avslutade

Published on : 2015/12/02

De sista prekliniska toxikologistudierna för Foxy-5 hos råtta och hund har avslutats. Inga negativa effekter har observerats på någon given dos, vare sig på råtta eller hund. Den enda rapporterade observationen var att han-råttor visade en något minskad kroppsvikt vid den högsta dosen, meda ....Read More
142

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Published on : 2015/11/30

Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 – 2015-09-30)   Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 040 649 SEK (-5 703 410).   Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,37).   Soliditeten** uppgick per de ....Read More
143

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Published on : 2015/11/30

Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 – 2015-09-30)   Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 040 649 SEK (-5 703 410).   Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,37).   Soliditeten** uppgick per de ....Read More
144

Amerikanska patentverket avser bevilja nytt patent för Foxy-5

Published on : 2015/11/23

WntResearch AB meddelar idag att Amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) har meddelat bolaget att man avser att bevilja ett patent för Foxy-5 för behandling av prostatacancer. VD Nils Brünner kommenterar: "Det är mycket positivt att vi nu kommer att få ett patent i ....Read More
145

Presenterar en kommentar till fas 1-studien med Foxy-5

Published on : 2015/11/10

WntResearch meddelar idag att en kommentar till från bolaget rörande resultatet från fas 1-studien med Foxy-5 kommer att redovisas på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) under kvällen den 10 november. Kommentaren kommer att placeras under rubriken "Investor & media", underrubrik "Evenemang & ....Read More
146

WntResearch presents a commentary to the Foxy-5 phase 1 report

Published on : 2015/11/10

WntResearch today announces that a commentary report on the Foxy-5 phase 1 clinical data will be released on the company homepage (www.wntresearch.com) in the evening of November 10, under the heading ‘Investor & media’, subheading ‘Events & presentations’. CEO, Nils Brünner explains: “Th ....Read More
147

WNTResearch presenterar delrapport från fas 1-studien med Foxy 5

Published on : 2015/11/06

Rapporten finns även tillgänglig på WntResearch hemsida: www.wntresearch.com För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, CEO E-mail: nbr@wntresearch.com Telephone: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemede ....Read More
148

WntResearch presents an interim report with Foxy-5 phase 1-data

Published on : 2015/11/05

As previously communicated WntResearch will present an abstract with results from their studies on Foxy-5 at a major international congress on anti-cancer drug development in Boston on the 6th of November.* To ensure that all stakeholders have access to the same information at the same time, the co ....Read More
149

WntResearch redovisar en delrapport från fas 1-studien med Foxy-5

Published on : 2015/11/05

Som tidigare kommunicerats kommer WntResearch att presentera ett abstrakt med resultat från studierna på Foxy-5 vid en stor internationell kongress, med fokus på utveckling av läkemedel mot cancer, i Boston den 6 november.* För att säkerställa att alla berörda parter har tillgång till samma ....Read More
150

Announces phase 1 study with Foxy-5 is completed

Published on : 2015/09/14

WntResearch today announces that the last patient, in their on-going clinical phase 1 study with Foxy-5, has completed treatment at the last dose level (dose level 8) according to the protocol. As the Foxy-5 phase 1 study thereby is closed, data will be analysed and a summary report will be develope ....Read More
151

Meddelar att fas 1-studien med Foxy-5 är avslutad

Published on : 2015/09/14

WntResearch meddelar idag att den sista patienten, i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5, har avslutat behandling enligt protokollet på sista dosnivån (dosnivån 8). Därmed stängs fas 1-studien och data kommer nu att analyseras innan en sammanfattande rapport presenteras under Q4. V ....Read More
152

WntResearch presenterar Foxy-5 vid onkologikongress

Published on : 2015/09/08

WntResearch meddelar att ett abstract med data för Foxy-5 har accepterats för presentation vid en stor internationell onkolgikongress i Boston den 6 november. WntResearch har fått ett abstract, med resultat från de prekliniska- och kliniska studierna med Foxy-5, accepterat vid AACR-NCI-EORTC* In ....Read More
153

WntResearch presents Foxy-5 at oncology conference

Published on : 2015/09/08

WntResearch announces that an abstract presenting data on Foxy-5 has been accepted for presentation at a major international meeting in Boston at November 6. WntResearch has received acceptance on an abstract presentation of results from their preclinical and clinical studies with Foxy-5 at the join ....Read More
154

Halvårsrapport  2015-01-01 till 2015-06-30

Published on : 2015/08/28

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015 I april 2015 kommunicerade Bolaget ett klargörande om vilka data som kan förväntas från den pågående fas 1-studien (dos-eskalering) hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer samt en förklaring till varför Bolaget behöver ta emot ....Read More
155

Halvårsrapport  2015-01-01 till 2015-06-30

Published on : 2015/08/28

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015 I april 2015 kommunicerade Bolaget ett klargörande om vilka data som kan förväntas från den pågående fas 1-studien (dos-eskalering) hos patienter med kolon-, bröst- och prostatacancer samt en förklaring till varför Bolaget behöver ta emot ....Read More
156

WntResearch meddelar att sista patienten påbörjat behandling i den kliniska fas 1-studien

Published on : 2015/08/25

WntResearch meddelar idag att den sista patienten i den pågående kliniska fas 1-studien med Foxy-5 har inlett behandling på den sista dosnivån (dosnivå 8). Nils Brünner, VD säger, "Jag är mycket glad att meddela att vi idag har identifierat, registrerat och påbörjat behandlingen av den sis ....Read More
157

WntResearch announces last patient initiated treatment in the clinical phase 1 study

Published on : 2015/08/25

WntResearch today announces that the last patient has initiated treatment on the last dose level (dose level 8) in their on-going clinical phase 1 study with Foxy-5. Nils Brünner, CEO says, ”I am very satisfied that we have identified, enrolled and started to treat the last patient in our phase 1 ....Read More
158

WntResearch: Kommuniké från årsstämma

Published on : 2015/06/10

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vin ....Read More
159

WntResearch announces early data from Foxy-5 phase 1 study

Published on : 2015/06/01

WntResearch today announces that full data from the 3rd patient out of a total of 6 has been included in the last dose cohort of the Foxy-5 clinical phase 1 study. A full report will be presented after the last patient (6/6) has finalized treatment and the follow up period as per protocol in dose le ....Read More
160

WntResearch redovisar tidiga resultat från fas 1-studien med Foxy-5

Published on : 2015/06/01

WntResearch meddelar idag att den 3:e patienten av totalt 6 har slutfört behandlingen på den högsta dosnivån i den pågående fas 1-studien med Foxy-5. En fullständig rapport kommer att presenteras efter det att den sista patienten (6/6) har slutfört behandling och uppföljningstid i enlighet ....Read More
161

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Published on : 2015/05/29

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015    I februari 2015 meddelade WntResearch att bolaget har initierat behandling av den sista utav totalt tre patienter vid näst högsta dosnivå (dosnivå 7) i den kliniska fas 1-studien för Foxy-5 och att ingen läkemedelsrelaterad toxicitet o ....Read More
162

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Published on : 2015/05/29

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015    I februari 2015 meddelade WntResearch att bolaget har initierat behandling av den sista utav totalt tre patienter vid näst högsta dosnivå (dosnivå 7) i den kliniska fas 1-studien för Foxy-5 och att ingen läkemedelsrelaterad toxicitet o ....Read More
163

Årsredovisning 2014

Published on : 2015/05/18

(Se årsredovisning i bifogat dokument) ....Read More
164

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ)

Published on : 2015/05/08

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 juni 2015; och dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 juni 2015 skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 211 38 Malmö, eller ....Read More
165

WntResearch informs that Thomas Feldthus, CFO, will leave WntResearch

Published on : 2015/04/30

"WntResearch is an exciting company and I am honoured to have been allowed to participate in the company's development over the last two to three years. WntResearch is in a very strong position today with a strong financial position and an interesting program, which will soon enter Phase 2 clinical ....Read More
166

WntResearch meddelar att Thomas Feldthus, CFO, kommer att lämna WntResearch

Published on : 2015/04/30

"WntResearch är ett spännande företag och jag är hedrad över att ha fått delta i företagets utveckling under de senaste två till tre åren. WntResearch har en mycket stark position i dag med en stark finansiell ställning och ett intressant kliniskt forskningsprogram, som snart går in i fas ....Read More
167

The European Patent Office issues decision to grant patent for Foxy-5

Published on : 2015/04/09

CEO Nils Brünner comments: “I am extremely satisfied that we are now having a European patent protection for our lead compound Foxy-5. It is especially gratifying to have this patent in place since it is our principal patent.” For additional information please contact: Nils Brünner, VD ....Read More
168

Det Europeiska Patentverket avser bevilja patent för Foxy-5

Published on : 2015/04/09

VD Nils Brünner kommenterar: " Jag är oerhört nöjd med att vi nu får ett europeiskt patentskydd för vår läkemedelskandidat Foxy-5. Det är särskilt glädjande att ha detta patent på plats eftersom det är vårt huvudpatent.” För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD ....Read More
169

WntR clarifies data expected from the phase 1 trial

Published on : 2015/04/07

As previously announced WntResearch had planned to present the first results from the currently ongoing Phase 1 dose escalating study with Foxy-5 at the ASCO-conference in late May. However, although the abstract was not selected for presentation, the company will still present the results of the ph ....Read More
170

WntR förtydligar vilka resultat som kan förväntas från fas 1-studien

Published on : 2015/04/07

Som tidigare meddelats hade WntResearch planerat att presentera de första resultaten från den pågående fas 1-studien med Foxy-5 som ett abstract vid ASCO-konferensen i slutet av maj. Eftersom abstractet inte valdes ut för presentation, kommer företaget istället att presentera resultaten, frå ....Read More
171

WntResearch homepage up and running again

Published on : 2015/04/07

We apologize for any inconvenience this may have caused. For additional information please contact: Nils Brünner, CEO E-mail: nbr@wntresearch.com Telephone: + 45 2614 4708 About WntResearch WntResearch AB is a public company on the AktieTorget in Sweden. WntResearch develops the anti ....Read More
172

WntR presents data from Foxy-5 phase 1 at time for ASCO

Published on : 2015/03/31

Nils Brünner, CEO says, "WntResearch had filed for presentation of its dose escalation results at this year’s ASCO. However, when filing we expected to have reached the Recommended Dose for Foxy-5. Now that we know that the substance has no toxicity at given doses, we are aiming for higher doses ....Read More
173

WntR presenterar data från Foxy-5 i fas 1 vid tidpunkten för ASCO

Published on : 2015/03/31

VD Nils Brünner säger, "WntResearch hade planerat att presentera resultatet av dos-upptrappningen vid årets ASCO-kongress. Men då var planen att vi skulle ha nått den rekommenderade dosen för Foxy-5. Nu när vi vet att Foxy-5 inte uppvisar någon toxicitet vid de hittills givna doserna, siktar ....Read More
174

WntResearch announces changes to the Board

Published on : 2015/03/03

Nils Brünner, CEO says, "With Peter Ström on the Board, the company's work on business development will be greatly enhanced. I look forward to working with Peter, who is very knowledgeable and experienced and whose expertise fits very well into the current and future needs of WntResearch.” ....Read More
175

WntResearch meddelar förändring i styrelsen

Published on : 2015/03/03

Nils Brünner, VD, säger ”Med Peter Ström i styrelsen kommer bolagets affärsutveckling att förstärkas avsevärt. Jag ser fram emot att arbeta med Peter, som är mycket kunnig och erfaren och vars expertis på ett utmärkt sätt matchar nuvarande och framtida behov hos WntResearch. För y ....Read More
176

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

Published on : 2015/02/27

Väsentliga händelser under 2014 Första kvartalet - Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM (Global Emerging Markets) och dess partners 473 032 teckningsoptioner för nyteckning av 539 256 aktier till ett totalt värde av 4 497 395 SEK. Det totala antalet återstående teckningsopti ....Read More
177

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

Published on : 2015/02/27

Väsentliga händelser under 2014 Första kvartalet - Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM (Global Emerging Markets) och dess partners 473 032 teckningsoptioner för nyteckning av 539 256 aktier till ett totalt värde av 4 497 395 SEK. Det totala antalet återstående teckningsopti ....Read More
178

WntResearch slutför fas-1-studien med Foxy-5 och initierar fas 1b-studie

Published on : 2015/02/26

"Vi har nu nått dosnivåer av Foxy-5 i vår fas 1-studie som är biologiskt intressanta och vi kommer inom kort att slutföra studien som planerat", säger Nils Brünner, VD. "Jag är glad att kunna rapportera att vi inte har observerat några biverkningar, vilket innebär att Foxy-5, i de givna do ....Read More
179

WntResearch finalizing phase 1 study and initiating phase 1b study

Published on : 2015/02/26

WntResearch AB announces that they have now initiated treatment of the last patient out of three at the next highest dose level (dose level 7) in their clinical phase 1 trial with FOXY-5 and no drug-related toxicities have been observed. The study will continue as planned to dose level 8. Howeve ....Read More
180

The European patent office intends to grant a patent covering WntResearch’s Foxy-5

Published on : 2014/12/08

VD Nils Brünner comments: “We are very pleased that our patent portfolio is building up to be very strong and a valuable asset for the company.” For additional information please contact: Nils Brünner, VD E-mail: nbr@wntresearch.com Telephone: + 45 2614 4708 About WntResear ....Read More
181

Europapatentverket avser bevilja ett patent som omfattar WntResearchs Foxy-5

Published on : 2014/12/08

VD Nils Brunner kommenterar: " Vi är väldigt glada över att vår patentportfölj håller på att byggas upp till en mycket stark och värdefull tillgång för bolaget. " För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 ....Read More
182

Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-09-30

Published on : 2014/11/28

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014 ? I juli 2014 kunde WntResearch meddela att det japanska patentverket avser bevilja bolagets patentansökan nummer 2011-522940 avseende Box-5-peptiden. ? I augusti 2014 informerade WntResearch om att bolaget, baserat på Foxy-5:s goda toxcici ....Read More
183

Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-09-30

Published on : 2014/11/28

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014 ? I juli 2014 kunde WntResearch meddela att det japanska patentverket avser bevilja bolagets patentansökan nummer 2011-522940 avseende Box-5-peptiden. ? I augusti 2014 informerade WntResearch om att bolaget, baserat på Foxy-5:s goda toxcici ....Read More
184

WntResearch focus the enrollment of patients in Phase 1 with Foxy-5

Published on : 2014/11/10

VD Nils Brünner comments: “We have now reached dose levels where our pre-clinical work indicates that Foxy-5 may be effective in patients. I’m pleased that we have not seen any dose limiting toxicities and that we can focus the inclusion of patients to those who we expect will have the highest ....Read More
185

WntResearch fokuserar rekryteringen av patienter i företagets fas 1 studie med Foxy-5

Published on : 2014/11/10

VD Nils Brunner kommenterar: "Vi har nu nått dosnivåer där vår prekliniska arbetet visar att Foxy-5 kan vara effektivt för patienter. Jag är glad att vi inte har sett någon dosbegränsande toxicitet och att vi kan fokusera studien på patienter med cancer typer som vi förväntar oss kommer a ....Read More
186

WntR updates information from the European Patent Office, which has granted patent on peptides related to Foxy-5 - Corrected version

Published on : 2014/10/21

For additional information please contact: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB is a public company on the AktieTorget in Sweden. WntResearch develops the anti-cancer compound Foxy-5 to be used to combat the metastatic process ....Read More
187

WntR uppdaterar informationen om att Europapatentverket beviljar patent för peptider relaterade till Foxy-5 - Korrigerad version

Published on : 2014/10/21

För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har ....Read More
188

WntR updates information from the European Patent Office, which has granted patent on Foxy-5

Published on : 2014/10/21

For additional information please contact: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB is a public company on the AktieTorget in Sweden. WntResearch develops the anti-cancer compound Foxy-5 to be used to combat the metastatic proces ....Read More
189

WntR uppdaterar informationen om att Europapatentverket beviljar patent för Foxy-5

Published on : 2014/10/21

För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en ....Read More
190

WntResearch shares

Published on : 2014/09/16

Tommy Andersson, CSO, WntResearch has for personal and financial reasons sold a small amount of his shares in WntResearch. After this, Tommy Andersson still has a significant number of shares in WntResearch. It should be stressed that Tommy Andersson does not have any insider information about the ....Read More
191

WntResearch aktier

Published on : 2014/09/16

Tommy Andersson, CSO, WntResearch har av personliga ekonomiska skäl sålt en mindre del av sina aktier i bolaget. Efter denna försäljning har Tommy Andersson fortfarande ett betydande aktieinnehav i WntResearch. Det skall understrykas att Tommy Andersson inte känner till något negativt om bolag ....Read More
192

WntR updates the patent situation for Foxy-5 and Box-5

Published on : 2014/09/15

WntResearch AB wishes to inform that the company has been granted five additional patents. For the company’s product Foxy-5, we have received patent number 2 609 221 in Canada. For the company’s product Box-5, we have received patent number 5 583 668 in Japan, patent number 2 517 190 in Russia a ....Read More
193

WntR uppdaterar patentsituationen för Foxy-5 och Box-5

Published on : 2014/09/15

WntResearch AB informerar om att företaget har beviljats ytterligare fem patent. För bolagets produkt Foxy-5 har vi erhållit patent nummer 2 609 221 i Kanada. För bolagets produkt Box-5 har vi erhållit patent nummer 5 583 668 i Japan, patent nummer 2 517 190 i Ryssland och patent nummer ZL20098 ....Read More
194

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

Published on : 2014/08/29

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014: * I april 2014 meddelade bolaget att ett besked om godkännande mottagits av det kanadensiska patentverket för bolagets patentansökan avseende Foxy-5. * I april 2014 meddelades att den pågående fas 1-studien med Foxy-5 blivit utvald att pres ....Read More
195

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

Published on : 2014/08/29

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014: * I april 2014 meddelade bolaget att ett besked om godkännande mottagits av det kanadensiska patentverket för bolagets patentansökan avseende Foxy-5. * I april 2014 meddelades att den pågående fas 1-studien med Foxy-5 blivit utvald att pres ....Read More
196

WntR received approval for faster recruitment in Foxy-5 phase 1 study

Published on : 2014/08/08

CEO Nils Brünner comments: “We are very happy to be allowed to treat second and third patient simultaneously. This is possible because we have had no toxicity issues with Foxy-5 when administered to the cancer patients.” For further information please contact: Nils Brünner, CEO E-mail: ....Read More
197

WntR har erhållit ett godkännande för snabbare rekrytering i Foxy-5 fas 1 studien

Published on : 2014/08/08

VD Nils Brünner kommenterar: "Vi är mycket glada över att vi erhållit ett godkännande att påbörja behandlingen av andra och tredje patienten I varje dos nivå samtidigt. Detta är möjligt eftersom vi inte har haft några toxicitets problem med Foxy-5 hos de cancerpatienter som hittills erh ....Read More
198

WntResearch stocks

Published on : 2014/07/22

Nils Brünner, CEO and Tommy Andersson, CSO, WntResearch have of pure personal reasons sold a small part of their stocks in WntResearch. Both still have a significant amount of stocks in WntResearch and do not know of any negative information on the ongoing clinical phase 1 study which is running ac ....Read More
199

WntResearch aktier

Published on : 2014/07/22

Nils Brünner, CEO och Tommy Andersson, CSO, WntResearch har av personliga skäl sålt en mindre del av sina aktier i bolaget. Båda har dock en betydande del aktier kvar och känner inte till någon negativ information om bolagets FAS 1 studie. Denna studie går enligt plan och ingen dose limiting ....Read More
200

WntResearch to receive patent on Box-5 in Japan

Published on : 2014/07/01

CEO Nils Brünner comments: “In contrast to the majority of solid cancer diseases, malignant melanoma appears to be stimulated by Wnt5a. Therefore, our founder, Professor Tommy Andersson, Lund University, developed a Wnt5a antagonist which we hope will be useful in the treatment of patients wit ....Read More
201

WntResearch kommer att erhålla patent för Box-5 i Japan

Published on : 2014/07/01

VD Nils Brünners kommentarer: "I motsats till de flesta solida cancersjukdomar, så stimulerar Wnt5a tumörspridningen vid malignt melanom. Därför har WntResearchs grundare, professor Tommy Andersson, Lunds universitet, utvecklat en Wnt5a antagonist, som vi hoppas kommer att vara användbart ....Read More
202

Distribution av aktier

Published on : 2014/06/16

För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, VD - WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant mar ....Read More
203

Independent support for the Foxy-5 program in prostate cancer

Published on : 2014/06/13

CEO Nils Brünner comments: “The publication “WNT5A has anti-prostate cancer effects and protects against bone metastases” from a German independent research group confirms and expands the basis for using Foxy-5 in the treatment of patients with prostate cancer that has a low expression of th ....Read More
204

Stöd för Foxy-5 programmet vid prostatacancer ifrån oberoende forskare

Published on : 2014/06/13

VD Nils Brünner kommentarer: ”Publikationen ”WNT5A har anti-prostatacancer effekt och skyddar mot skelettmetastaser” från en oberoende tysk forskargrupp bekräftar och expanderar grunden för att använda Foxy-5 vid behandling av patienter med prostatacancer som har ett lågt uttryck av pro ....Read More
205

Kommuniké från årsstämma

Published on : 2014/06/12

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vi ....Read More
206

Pre-clinical results lends further support for WntResearch’s Box-5 anti-cancer drug candidate

Published on : 2014/06/11

CEO Nils Brünner comments: “I’m happy that the science behind Box-5 is building up and strengthening WntResearch’s pipeline. Box-5 is currently in the pre-clinical phase following the lead candidate Foxy-5 that is in a clinical Phase 1 study in cancer patients with solid tumors except malign ....Read More
207

Prekliniska forskningsresultat ger ytterligare stöd för WntResearchs läkemedelskandidat Box-5

Published on : 2014/06/11

VD Nils Brünner kommentarer: "Jag är glad att forskningen bakom Box-5 bidrar till att bygga upp och stärka WntResearchs pipeline. Box-5 är för närvarande i preklinisk fas efter företagets ledande kandidaten Foxy-5 som är i en klinisk fas 1 studie på cancerpatienter med solida tumörer utom ....Read More
208

WntResearch to Receive Patent in Europe

Published on : 2014/06/10

CEO Nils Brünner comments: “I’m very pleased to announce that our patent strategy for WntResearch’s lead compound Foxy-5 is processing as planned. Patents for Foxy-5 have already been granted in Australia, China, Japan, Canada and the United States.” For further information please con ....Read More
209

WntResearch på väg att erhålla patent i Europa

Published on : 2014/06/10

VD Nils Brünner kommenterar: "Jag är mycket glad att kunna meddela att vår patentstrategi för WntResearch huvudprodukt Foxy-5 fortgår enligt plan. Patent omfattande Foxy-5 har redan beviljats i Australien, Kina, Japan, Kanada och USA. " För ytterligare information vänligen kontakta: N ....Read More
210

Sista dag för handel med BTA

Published on : 2014/06/04

2 528 160 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 16 juni 2014. När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 15 467 753 aktier. Aktiekapitalet kommer ....Read More
211

Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

Published on : 2014/05/30

VD Nils Brünner kommenterar Kära aktieägare, Det har blivit dags att summera den tid som förflutit av 2014 och ett antal händelser av vikt bör nämnas. Som tidigare kommunicerats tecknades i mars 2013 en miljon teckningsoptioner av GEM (Global Emerging Markets) med en löptid om fem år. ....Read More
212

Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

Published on : 2014/05/30

VD Nils Brünner kommenterar Kära aktieägare, Det har blivit dags att summera den tid som förflutit av 2014 och ett antal händelser av vikt bör nämnas. Som tidigare kommunicerats tecknades i mars 2013 en miljon teckningsoptioner av GEM (Global Emerging Markets) med en löptid om fem år. ....Read More
213

Årsredovisning 2013

Published on : 2014/05/21

214

WntResearch presenterar fas 1-studien med Foxy-5 vid ASCO-kongressen måndag 2 juni kl 08:00 AM lokal tid

Published on : 2014/05/21

För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant mar ....Read More
215

Kallelse till årsstämma i WntResearch AB (publ)

Published on : 2014/05/13

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2014; och • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 juni 2014 skriftligen till WntResearch AB, Södra Promenaden 69, 211 38 Malm ....Read More
216

The rights issue completed

Published on : 2014/05/02

Nils Brünner, CEO, comments ” I would like to thank our shareholders for showing significant commitment during this rights issue. We appreciate that both existing and new shareholders have decided to support us with a considerable investment in WntResearch. Thanks to this financing, we are now a ....Read More
217

Företrädesemissionen genomförd

Published on : 2014/05/02

VD Nils Brünner kommenterar ”Jag vill tacka våra aktieägare för ert stora engagemang under nyemissionen. Det är ett ansenligt belopp som såväl befintliga som nya aktieägare nu stöttar oss med. Med detta kapital kan vi nu arbeta i full fart med förberedelserna för fas 2-studien parallel ....Read More
218

WntResearch presenterar fas 1-studien med Foxy-5 vid ASCO-kongressen

Published on : 2014/04/24

VD Nils Brünner kommenterar: “Jag är väldigt nöjd att vår poster för fas 1-studien med Foxy-5 har blivit utvald för presentation som en del av ”Trials in Progress”-postersessionen vid årets ASCO-kongress. Vi ser fram emot att få presentera studien och det värde som en sådan present ....Read More
219

Teckning från styrelse, ledning och tre största huvudägare

Published on : 2014/04/23

Styrelse, ledning och huvudägare har beslutat att teckna i nyemissionen enligt nedan. • Styrelseordförande Peter Buhl - cirka 50 000 kronor. • Styrelseledamot Tommy Andersson (näst största ägare) - cirka 45 000 kronor. • Styrelseledamot Carl Borrebaeck - cirka 50 000 kronor. • Sty ....Read More
220

Webbhearing den 23 april 2014

Published on : 2014/04/22

Den 23 april 2014 klockan 10.00 kommer VD Nils Brünner och CFO Thomas Feldthus att finnas tillgängliga via en webbhearing på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) för att informera om bolagets verksamhet och framtid. Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att stäl ....Read More
221

WntResearch har erhållit besked om godkännande från det kanadensiska patentverket för Foxy-5

Published on : 2014/04/10

VD Nils Brünner kommentarer: "Jag är mycket glad att kunna meddela att vår patentstrategi för WntResearch huvudprodukt Foxy-5 återigen har varit framgångsrik, denna gång i Kanada. Patent för Foxy-5 har redan beviljats i Australien, Kina, Japan och USA. " För ytterligare information v ....Read More
222

WntResearch receives Notice of Allowance from the Canadian Patent Office for Foxy-5

Published on : 2014/04/10

CEO Nils Brünner comments: “I’m very pleased to announce that our patent strategy for WntResearch’s lead compound Foxy-5 has been successfully carried through this time in Canada. Patents for Foxy-5 have already been granted in Australia, China, Japan and the United States.” For furt ....Read More
223

Nyemissionen inleds idag

Published on : 2014/04/10

Erbjudandet i sammandrag • Företrädesrätt: Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 april 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 april 2014. Avstämningsdag var den 4 april 2014. För varje befintlig ....Read More
224

Förtydligande om nyemission och kliniska studier

Published on : 2014/04/07

Säker dos undersöks i fas 1 Under 2013 inledde WntResearch en fas 1-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Fas 1-studien genomförs primärt för att fastställa vilken mängd (dos) av Foxy-5 som är säker att använda i patienter i en kommande klinisk fas 2-studie (en större studie som genom ....Read More
225

Prospekt tillgängligt

Published on : 2014/03/31

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission Telefon: 0431-47 17 00 E-post: info@sedermera.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 ....Read More
226

Beslut om företrädesemission

Published on : 2014/03/28

Erbjudandet i sammandrag • Företrädesrätt: Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 april 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 april 2014. Avstämningsdag är den 4 april 2014. För varje befintlig ....Read More
227

WntResearch announces Foxy-5 is safe and well tolerated and qualifies for next dose level

Published on : 2014/03/19

CEO Nils Brünner comments: “I’m very pleased to announce that Foxy-5 on its first dose level is safe and well tolerated and I look forward to advance the program to establish the dose for use in phase 2.” About the Phase 1 study The Phase 1 trial is a dose-escalating study to evaluate th ....Read More
228

WntR meddelar att Foxy-5 visat sig vara säker och väl tolererad och därför kan fortsätta till nästa dos nivå

Published on : 2014/03/19

VD Nils Brünner kommenterar: "Jag är mycket glad att kunna meddela att den första dosen av Foxy-5 visat sig vara säker och tolereras väl, och jag ser fram emot att gå vidare med programmet för att fastställa säkerhet och dos för användning i fas 2 studien. " Om fas 1 studie Fas 1 -st ....Read More
229

WntResearch has now received a US Patent for its Lead Cancer Compound Foxy-5

Published on : 2014/03/19

CEO Nils Brünner comments: ”This grant of a Foxy-5 patent in the USA is a real important milestone for WntResearch and it will provide the Company with a strong position for future development and commercialization of Foxy-5 as a first in class anti-metastatic cancer drug and I also like to tha ....Read More
230

WntResearch har nu erhållit ett patent för sin ledande anti-metastatiska peptid produkt Foxy-5 i USA

Published on : 2014/03/19

Patent för Foxy-5 har redan beviljats i Australien, Kina och Japan. VD Nils Brünner kommentarer: "Detta beviljande av ett patent för Foxy-5 i USA är en riktig milstolpe för WntResearch och det kommer att ge bolaget en stark position för framtida utveckling och kommersialisering av Foxy-5 ....Read More
231

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

Published on : 2014/02/28

Väsentliga händelser under 2013 Första kvartalet - I januari 2013 meddelade WntResearch att patentansökan för WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 beviljades i Kina, Australien och Japan. - Under februari 2013 avslutades tillverkningen av GMP-certifierat Foxy-5. Bolaget har därmed ....Read More
232

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

Published on : 2014/02/28

Väsentliga händelser under 2013 Första kvartalet - I januari 2013 meddelade WntResearch att patentansökan för WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 beviljades i Kina, Australien och Japan. - Under februari 2013 avslutades tillverkningen av GMP-certifierat Foxy-5. Bolaget har därmed ....Read More
233

WntResearch förväntas få patent för sin ledande anti-metastatiska peptid produkt Foxy-5 i USA

Published on : 2014/02/27

För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 har en betydande marknadspotential inom onkologiområdet. Foxy-5 representerar ett första klassens koncept för behandling av cancer. Studiedrogen inrikta ....Read More
234

WntResearch to Recieve a US Patent for its Lead Cancer Compound Foxy-5

Published on : 2014/02/27

For further information please contact: Nils Brünner, CEO E-mail: nbr@wntresearch.com Telephone: +45 2614 4708 About Foxy-5 Foxy-5 has a significant market potential within oncology. Foxy-5 represents a first-in-class concept for the treatment of cancer. The study drug targets the metastatic ....Read More
235

Bolaget tillförs cirka 4,5 MSEK genom nyttjande av optioner i enlighet med GEM-avtalet

Published on : 2014/02/26

I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM med en löptid om fem år. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,34 SEK per aktie. ....Read More
236

Den första patienten har nu behandlats i WntResearch's fas 1 studie med Foxy-5

Published on : 2013/12/10

CEO Nils Brünner kommentarer: "De prekliniska resultaten är mycket lovande för Foxy-5 och vi är mycket glada att kunna studera denna substans i kliniken. Vi är stolta över att samarbeta med professionella personer vid Herlev Universitetssjukhus i denna fas 1 studie vars primära syfte är at ....Read More
237

First patient dosed in WntResearch’s Phase 1 study with Foxy-5

Published on : 2013/12/10

CEO Nils Brünner comments: “The preclinical results hold great promise for Foxy-5 and we are very excited about advancing this compound into the clinic. We are proud to collaborate with highly professional people at Herlev University Hospital on this trial which primary objective is to evaluate ....Read More
238

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30

Published on : 2013/11/29

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 ? * Under juli 2013 startades fas 1-studien med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis skickades en beg ....Read More
239

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30

Published on : 2013/11/29

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 ? * Under juli 2013 startades fas 1-studien med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis skickades en beg ....Read More
240

WntR announces the nomination for the Malmo Cities Business Price

Published on : 2013/11/25

CEO Nils Brünner comments: "We are very proud to receive this nomination which builds on Professor Tommy Anderssons innovative and cutting edge scientific work aimed to fight metastatic cancer. The challenge of helping cancer patients is the driving force for all employees at WntResearch. The no ....Read More
241

WntR tillkännager att företaget blivit nominerat till Malmö Stads Näringslivspris

Published on : 2013/11/25

VD Nils Brünner kommentarer: "Vi är mycket stolta över att få denna nominering som bygger på professor Tommy Anderssons innovativa och banbrytande vetenskapligt arbete som syftar till att bekämpa metastaserande cancer. Utmaningen att hjälpa cancerpatienter är drivkraften för alla anställd ....Read More
242

The first six patients screening is being processed in the ongoing Foxy-5 phase 1 study

Published on : 2013/11/06

The company is running the trial at the Oncology Unit at Herlev University Hospital in Denmark in patients with metastatic breast, colorectal or prostate cancers with no or low expression level of the protein called Wnt-5a in their primary tumors. By offering treatment with Foxy-5 to patients with ....Read More
243

De första sex patienterna har screenats och resultaten bearbetas nu i den pågående Foxy-5 fas 1 studien

Published on : 2013/11/06

Företaget kör studien vid enheten för onkologi vid Herlev Universits Hospital i Danmark på patienter med metastaserad bröstcancer, kolorektal eller prostata cancer med ingen eller låg uttrycks nivå av proteinet kallat Wnt-5a i sina primära tumörer. Genom att erbjuda behandling med Foxy-5 ti ....Read More
244

Foxy-5 study is open but screening procedures delayed for further two weeks

Published on : 2013/10/11

The company is running the trial at the Oncology Unit at Herlev University Hospital in Denmark in patients with metastatic breast, colorectal or prostate cancers with no or low expression level of the protein called Wnt-5a in their primary tumors. By offering treatment with Foxy-5 to patients with ....Read More
245

Foxy- 5 studien är öppen men screening procedure av patienter försenas ytterligare två veckor

Published on : 2013/10/11

Företaget genomför Foxy-5 studien vid onkologisk enheten vid Herlev Universitetssjukhus i Danmark på patienter med metastaserande bröst-, kolorektal. eller prostatacancer med ingen eller låga nivåer av proteinet Wnt - 5a i sina primära tumörer. Genom att erbjuda dessa patienter behandling me ....Read More
246

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Published on : 2013/08/30

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013 - Forskarpatent i Syd AB har genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch minskat ägandet ifrån 2 miljoner aktier motsvarande 20,89 % till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10 % av den utestående aktiestocken, inbe ....Read More
247

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Published on : 2013/08/30

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013 - Forskarpatent i Syd AB har genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch minskat ägandet ifrån 2 miljoner aktier motsvarande 20,89 % till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10 % av den utestående aktiestocken, inbe ....Read More
248

Patientunderlaget för Foxy-5 studien breddas

Published on : 2013/07/10

Studien är en dosupptrappning vars primära mål är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet för att säkerställa den dos av Foxy-5 som kan rekommenderades för en klinisk fas 2-studie. Den kliniska prövningen genomföras vid enheten för onkologi vid Herlevs Universitetssjukhus i Danmar ....Read More
249

Kommuniké från årsstämma

Published on : 2013/06/19

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vi ....Read More
250

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31

Published on : 2013/05/31

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 -? I januari 2013 meddelade WntResearch att patentansökan för WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 beviljades i Kina, Australien och Japan. -? I februari 2013 meddelade WntResearch att tillverkningen av GMP-certifierat Foxy-5 är avsluta ....Read More
251

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31

Published on : 2013/05/31

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 -? I januari 2013 meddelade WntResearch att patentansökan för WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 beviljades i Kina, Australien och Japan. -? I februari 2013 meddelade WntResearch att tillverkningen av GMP-certifierat Foxy-5 är avsluta ....Read More
252

Årsredovisning 2012

Published on : 2013/05/29

253

Approval received to run Clinical Phase 1Trial with Foxy-5 for metastatic breast-, colorectal- and prostate cancers

Published on : 2013/05/27

Background and Rationale Cancer affects one in three individuals and is the leading cause of death below the age of 75 in most Western countries. The industry and academia have invested significant resources on improving diagnostics and therapeutics for cancer. This development has led to an extens ....Read More
254

Godkännande mottaget för initiering av klinisk fas 1-studie avseende metastaserande bröst-, kolon- och prostatacancer

Published on : 2013/05/27

Bakgrund och motiv Cancer påverkar en av tre individer och är den ledande dödorsaken för människor under 75 års ålder i de flesta länder i västvärlden. Industrin och akademin har investerat betydande resurser för att förbättra både diagnostik och terapi för cancer. Denna utveckling h ....Read More
255

Försäljning av egna aktier stärker likviditeten med cirka 2,1 MSEK

Published on : 2013/05/27

Som kommunicerades under augusti 2011 erhöll WntResearch en gåva från en av bolagets grundare i form av 177 500 befintliga egna aktier. Enligt Aktiebolagslagen ska egna aktier avyttras inom tre år efter förvärvet. WntResearch har därför sålt dessa aktier under perioden 23 april till 21 maj ....Read More
256

Improves liquidity with SEK 2.1 million through the sale of 177,500 shares

Published on : 2013/05/27

WntResearch has previously announced that it had received 177,500 shares as a gift from one of the founders. WntResearch is obliged to sell these shares in accordance to the Swedish Companies Act. WntResearch has consequently sold the shares in the market during the period April 23 to May 21, 2013. ....Read More
257

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ)

Published on : 2013/05/21

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2013; och • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 12 juni 2013 skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 211 38 Ma ....Read More
258

Sista dag för handel med BTA

Published on : 2013/04/17

2 393 969 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 april 2013. Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 11 969 845 aktier och aktiekapitalet kommer att ....Read More
259

Forskarpatent flaggar i WntResearch AB

Published on : 2013/04/09

Forskarpatent i Syd AB har genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch minskat ägandet ifrån 2 miljoner aktier motsvarande 20,89% till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10% av den utestående aktiestocken, inberäknat registrerade aktier och WntResearch BTA efter den ....Read More
260

Framgångsrik företrädesemission tecknades till 165 %

Published on : 2013/03/27

VD Nils Brünner kommenterar - Det är mycket glädjande att vår verksamhet har genererat så stort intresse. Den övertecknade nyemissionen tycker jag är ett bevis på att det finns en stor tro på både WntResearch som bolag och mer generellt på de läkemedelskandidater vi utvecklar. Via den n ....Read More
261

Clinical Trial Application filed for Phase 1 study with Foxy-5 for metastatic breast, colorectal and prostate cancers

Published on : 2013/03/25

The trial is planned to be carried out at the Oncology Unit at the Herlev University Hospital in Denmark in patients with metastatic breast, colorectal or prostate cancers with no or low level of Wnt-5a expression in the primary tumor. The primary objective is to evaluate safety and tolerability ....Read More
262

Ansökan om klinisk prövning inlämnad för fas 1- studien med Foxy-5 för metastaserande bröst-, kolorektal- och prostatacancer

Published on : 2013/03/25

Den kliniska prövningen är planerad att genomföras vid enheten för onkologi vid Herlevs Universitetssjukhus i Danmark på patienter med metastaserande bröst-, kolorektal- eller prostatacancer, vars primärtumörer uppvisat avsaknad av eller ett låga nivåer av proteinet Wnt-5a. Det primär ....Read More
263

Webbhearing med Thomas Feldthus och Nils Brünner

Published on : 2013/03/15

Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Information återfinns på www.aktietorget.se. För ytterligare information angående den pågående nyemissionen Teckningstiden i den pågående nyemissionen pågår fram til ....Read More
264

Idag inleds nyemissionen

Published on : 2013/03/12

WntResearch i korthet WntResearch utvecklar en helt ny typ av behandling mot cancer som är direkt riktad mot själva metastaseringsprocessen, mer specifikt cancercellernas förmåga att metastasera (sprida sig). Bolaget har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets hu ....Read More
265

Beslut om emission

Published on : 2013/03/01

Huvudsakligt motiv för emission Under november 2012 genomförde WntResearch en nyemission som tillförde bolaget cirka 4,9 MSEK efter emissionskostnader. Det kapital som anskaffades gav bolaget förutsättningar att fortsätta mot sina mål, om än med mindre budget än förväntat. Med anledning ....Read More
266

Stämmokommuniké

Published on : 2013/02/25

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen bemyndigades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt det antal aktier som motsvarar ett belo ....Read More
267

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

Published on : 2013/02/25

Väsentliga händelser under 2012 Första kvartalet - Professor Nils Brünner presenterades i januari 2012 som ny VD för WntResearch. Nils Brünner har en läkarexamen ifrån Köpenhamns Universitet, med en specialisering inom klinisk onkologi. Nils har dessutom genomfört cancerstudier på c ....Read More
268

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

Published on : 2013/02/25

Väsentliga händelser under 2012 Första kvartalet - Professor Nils Brünner presenterades i januari 2012 som ny VD för WntResearch. Nils Brünner har en läkarexamen ifrån Köpenhamns Universitet, med en specialisering inom klinisk onkologi. Nils har dessutom genomfört cancerstudier på c ....Read More
269

Positive GLP pre-clinical toxicology studies on Foxy-5

Published on : 2013/02/20

CEO Nils Brünner comments: "We are pleased to have reached the last but very important pre-clinical milestone. These very positive results mean that we now can finalize the package for filing a Clinical Trial Application in order to initiate the planned Phase 1 clinical trial 2013." For furt ....Read More
270

Positiva resultat ifrån den prekliniska toxikologiska GLP studien av Foxy-5

Published on : 2013/02/20

VD Nils Brünner kommenterar: "Vi är glada att ha uppnått denna sista men mycket viktig prekliniska milstolpe. Dessa mycket positiva resultat innebär att vi nu kan slutföra ansökningen (CTA) till den danska hälsovårdsmyndigheten för tillstånd att initiera den planerade kliniska fas 1 pröv ....Read More
271

Nytt datum för Bokslutskommuniké

Published on : 2013/02/19

För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 ....Read More
272

Release of Foxy-5 GMP material for planned clinical trial

Published on : 2013/02/11

CEO Nils Brünner comments: "This important milestone means that the Company has sufficient FOXY-5 GMP certified material for performing the planned Phase 1 clinical trial in 2013." For further information please contact: Nils Brünner, CEO E-mail: nbr@wntresearch.com Telephone: +45 2614 ....Read More
273

Framgångsrik produktion av Foxy-5 GMP för planerad klinisk prövning

Published on : 2013/02/11

VD Nils Brünner kommenterar: "Denna viktiga milstolpe innebär att bolaget har tillräckligt Foxy-5 GMP certifierat material för att utföra den planerade kliniska fas 1 prövningen under 2013." För ytterligare information kontakta: Nils Brunner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: ....Read More
274

Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ)

Published on : 2013/02/07

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska * vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 februari 2013, och * anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 februari 2013 skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 2 ....Read More
275

Information om kallelse till extra bolagsstämma

Published on : 2013/02/07

WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 i början av 2013. För ....Read More
276

Sista dag för handel med BTA

Published on : 2013/01/16

1 921 721 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 24 januari 2013. Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 9 575 876 aktier och aktiekapitalet kommer att ....Read More
277

Patent beviljat för Foxy-5 i Kina, Australien och Japan

Published on : 2013/01/10

VD Nils Brunner kommenterar: "Beviljandet av patent för WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 i Kina, Australien och Japan är mycket tillfredsställande och i enlighet med IP-strategin för Foxy-5. Beviljande är ett viktigt steg mot utveckling och kommersialisering. Det är en förutsättning ....Read More
278

Patents granted for Foxy-5 in China, Australia and Japan

Published on : 2013/01/10

CEO Nils Brünner comments: "The grant of patents for WntResearch's lead compound Foxy-5 in China, Australia and Japan is very satisfactory and in line with the IP-strategy for Foxy-5. The granting is an important step towards development and commercialization. It is a pre-requisite for partner neg ....Read More
279

Ändrade villkor för TO 1

Published on : 2012/11/28

Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid ytterligare ett tillfälle, vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. En anmälningssedel med omräknade villkor finns från och med idag att tillgå på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) samt p ....Read More
280

Företrädesemission genomförd

Published on : 2012/11/26

Antal aktier och aktiekapital När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 9 575 876 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 861 828,84 SEK. Handel med betalda tecknade aktier Handel med BTA sker på AktieTo ....Read More
281

Sista dag för teckning den 22 november 2012

Published on : 2012/11/21

Analysföretaget Smallcap följer WntResearch. För ytterligare information se www.smallcap.se. WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen ....Read More
282

Deltar vid Stora Aktie- och Fonddagen i Malmö 21 november 2012

Published on : 2012/11/19

För mer information om Stora Aktie- och Fonddagen http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Stora-Aktiedagen/Stora-Aktie-och-Fonddagen-i-Malmo-2012/Stora-Aktie-och-Fonddagen-i-Malmo-2012/ Informationsträff i Göteborg Onsdagen den 21 november 2012 kl. 18.00 deltar bolaget dessutom vid en inform ....Read More
283

Bolagspresentation och VD-intervju från informationsträff tillgängliga

Published on : 2012/11/19

Vidare vill bolaget informera om att analysföretaget Smallcap följer WntResearch och senast igår publicerade en artikel. Bolagspresentation http://www.redeye.se/webcast/wntresearch-presenterar-pa-smabolagsdagen VD-intervju http://www.redeye.se/webcast/vd-intervju-med-wntresearch Artike ....Read More
284

Tillgänglig bolagspresentation från informationsträff i Malmö

Published on : 2012/11/13

Bolagspresentation Thomas Feldthus, CFO i WntResearch, berättade om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Bolagspresentationen finns nu att tillgå på hemsidorna ovan, alternativt på nedanstående länkar till bolagspresentation. Länk till bolagspresentation (svensk version): https://vimeo ....Read More
285

Tillgänglig intervju med grundare professor Tommy Andersson

Published on : 2012/11/12

Länk till intervju: http://vimeo.com/53259209 WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk ....Read More
286

Idag startar emissionen

Published on : 2012/11/08

WntResearch i korthet WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, vara ....Read More
287

Informationsträffar och webbhearing

Published on : 2012/11/05

I samband med WntResearchs planerade nyemission under det fjärde kvartalet 2012 kommer ett antal informationsträffar samt en webbhearing att anordnas under november 2012. Nedan följer ytterligare information om dessa tillfällen. Informationsträff - 8 november 2012 - kl. 18.30 i Malmö Pla ....Read More
288

Positive pre-clinical toxicology studies on Foxy-5

Published on : 2012/10/30

CEO Nils Brünner comments: "These very positive results mean that we can keep our time plan and expect to initiate the clinical phase 1 study end of 2012/beginning of 2013." For further information please contact: Nils Brünner, CEO E-mail: nbr@wntresearch.com Telephone: +45 2614 4708 ....Read More
289

Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5

Published on : 2012/10/30

Nils Brünner, CEO, kommenterar: "Dessa mycket positiva resultat gör att vi kan hålla vår tidsplan som planerat och räknar därför med att inleda den kliniska fas 1 studien i slutet av 2012/början av 2013." Kontakt WntResearch: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + ....Read More
290

Beslut om företrädesemission

Published on : 2012/10/26

Huvudsakligt motiv för emission: Det huvudsakliga syftet med emissionen är att säkra fortsatt utveckling av Foxy-5, med stöd från Eurostars-programmet, planerar WntResearch nu att genomföra en nyemission om högst cirka 12,8 MSEK. Erbjudandet i korthet: Avstämningsdag: 2 november 2012. ....Read More
291

Avstamp inför vintern 2012/2013

Published on : 2012/10/26

Bakgrund, verksamhet och läkemedelskandidater Det är relativt ovanligt att patienter med cancer avlider av den ursprungliga tumören, det stora problemet är att cancern ofta sprider sig i samma organ eller till andra organ. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har upptäckt att de brösttumö ....Read More
292

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30

Published on : 2012/10/19

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012 * I juli 2012 meddelade WntResearch att Thomas Feldthus tillträder som CFO. Thomas har mer än två decenniers erfarenhet inom Life Science-industrin och har varit en av grundarna av tre olika bioteknikföretag, varav ett är danska Symphogen A/ ....Read More
293

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30

Published on : 2012/10/19

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012 * I juli 2012 meddelade WntResearch att Thomas Feldthus tillträder som CFO. Thomas har mer än två decenniers erfarenhet inom Life Science-industrin och har varit en av grundarna av tre olika bioteknikföretag, varav ett är danska Symphogen A/ ....Read More
294

Stämmokommuniké

Published on : 2012/10/18

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen bemyndigades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om företrädesemissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller k ....Read More
295

Nytt datum för delårsrapport

Published on : 2012/10/18

Med anledning av WntResearchs planerade nyemission under det fjärde kvartalet 2012 har bolaget för avsikt att tidigarelägga sin delårsrapport. Nytt datum för offentliggörande av delårsrapporten är imorgon den 19 oktober 2012. För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-po ....Read More
296

Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ)

Published on : 2012/10/02

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska * vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 oktober 2012, och * anmäla sig till bolaget senast fredagen den 12 oktober 2012 skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 211 ....Read More
297

Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30

Published on : 2012/08/31

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012 * I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med Global Emerging Markets (GEM). Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp til ....Read More
298

Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30

Published on : 2012/08/31

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012 * I april 2012 kommunicerade WntResearch att ett avtal kring finansiering träffats med Global Emerging Markets (GEM). Totalt kan bolaget tillföras nytt kapital om 19,5 MSEK fördelat på en equity line (ett antal riktade nyemissioner på upp til ....Read More
299

Thomas Feldthus joins WntResearch as CFO

Published on : 2012/07/11

CEO Nils Brünner comments: I'm very happy that we have been able to attract a capacity as Thomas Feldthus as a CFO of the Company. Thomas is a highly respected entrepreneur in Danish biotech he has a proven and successful track record of raising capital and has a strong international network. I be ....Read More
300