Extra bolagsstämma

WntResearch AB avser att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 55 MSEK till samma villkor som befintliga teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Stämman sker onsdagen den 10 mars 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för Wntresearch AB (”WntResearch”) beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Läs hela pressmeddelandet från 5 februari här

Kallelse extra bolagsstämma

Anmälan och formulär förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen