Box-5

”Box-5 tycks hämma metastasbildning i vissa specifika tumörtyper, där den till skillnad från Foxy-5, blockerar WNT-5A.”

Professor Tommy Andersson, CSO och grundare WntResearch

Box-5 är ett annat av WntResearch projekt som för närvarande är vilande.

Box-5 är en WNT5A antagonist, till skillnad från Foxy-5 som ju är en agonist. Prekliniska studier har visat att även Box-5 har potential att hämma metastaser fast vid andra typer av cancer än Foxy-5. WntResearch har valt att avvakta fortsatt utveckling av Box-5.

I cancerformer såsom malignt melanom, bukspottkörtel- och magcancer ökar WNT5A tumörcellernas möjligheter att röra sig i kroppen och att metastasera. WntResearch driver därför även läkemedelsprojektet Box-5, baserat på en molekyl med diametralt motsatta egenskaper jämfört med Foxy-5. Till skillnad från Foxy-5, som är en agonist (receptorstimulerare), blockerar Box-5 WNT5A-proteinets verkan och är alltså en antagonist. Box-5 är med andra ord utvecklat för att förhindra spridning av andra typer av cancerceller än de som avses förhindras av Foxy-5. Box-5 har i relevanta prekliniska försöksmodeller visat en god förmåga att reducera melanomcellernas rörelseförmåga och Bolaget har arbetat med att optimera substansens farmakokinetiska egenskaper.