About Us

Management team

VD sedan december 2017. PhD i fysiologi från Lunds Universitet med över 20 års erfarenhet från läkemedels och bioteknikindustrin, från preklinisk utveckling till strategiarbete och affärsutveckling. Han har varit VP för strategi och affärsutveckling och därefter Chief Operating Officer för Vaccinogen Inc. Före det var han verksam på ett flertal olika positioner inom AstraZeneca, både inom avdelningen för farmakologi och global strategi och affärsutveckling. Han har även arbetat som portföljförvaltare på Andra AP-fonden med ansvar för de svenska och europeiska läkemedels- och bioteknikportföljerna. Född 1958. 

Chief Financial Officer. Civilekonom från Lunds universitet med 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin. Har bidragit till noteringen av två företag på Nasdaq. Tidigare CFO på Idogen, LIDDS, Lund University Bioscience och Probi. På Probi var han under en tid dessutom vice vd med ansvar för bolagets affärsverksamhet. Per-Ola Forsberg har dessförinnan innehaft positioner som controller på Rexam Beverage Can Fosie och Head of Administration på PolyPeptide Laboratories (ett dotterbolag till Ferring). Per-Ola tillträdde sin tjänst 1 mars 2016. Född 1961.

Chief Scientific Officer. Även styrelseledamot sedan 2007. Professor i experimentell patologi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet sedan 1996. Har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom områdena intracellulär signalering, celladhesion och cellmigration. Tommy Andersson är en av WntResearch grundare och uppfinnare till de tre patentfamiljer vilka utgör basen för Bolagets verksamhet. Han innehade tidigare en forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet vid Linköpings universitet. Därefter utnämndes han till docent och universitetslektor i cellbiologi vid samma lärosäte, en position han innehade fram till dess han 1996 rekryterades som professor till Lunds universitet. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har under många år erhållit finansiellt stöd från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och en rad andra forskningsstiftelser. Född 1956.

Chief Technology Officer. M.Sc. in Chemical Engineering från Danmarks Tekniske Universitet med över 20 års erfarenhet från små och medelstora bioteknikföretag i Skandinavien och USA. Tidigare Vice President med ansvar för forskning och utveckling på BioNebraska Inc., där ingick i bolagets ledningsgrupp. Han har dessutom innehaft positioner som Vice President på Nordic Bioscience A/S, Chief Operating Officer på Verigen Europe A/S, Vice President på Osteometer Biotech, Managing Director på BION och Chief Executive Officer på Sanos Biosciences, ett företag han grundade 2003 och var verksam vid fram till 2011 då det såldes vidare. Dennis Henriksen har omfattande erfarenhet av att utveckla och implementera cGMP-processer i små och medelstora bioteknikföretag och har varit involverad i forsknings- och utvecklingsprojekt inom terapiområdena osteoporos, artros, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, spinalkirurgi, svampinfektioner och olika typer av cancer. Tillträdde 1 augusti 2016. Född 1962. 

Apotekare från Köpenhamns universitet. Nicklas har en bakgrund som konsult inom Regulatory Affairs och CMC samt har stor erfarenhet av specialist- och projektledningsroller i utvecklingsprojekt i små och medelstora biofarmaceutiska företag. Nicklas har tidigare arbetat vid IWA Consulting och arbetade därefter som oberoende konsult i eget bolag. Han har varit involverad i utvecklingen av WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 de senaste 6 åren och har en gedigen erfarenhet. Född 1985.