About Us

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt indikationer på biologisk aktivitet. Målet i fas 1b-prövningen är fastställande av dosen för fas-2 studien. Dessutom genomförs en retrospektiv studie av kolon- och rektalcancer patienter för fastställande av cancertyp och patientantal i fas 2-studien.  Resultat från en tidigare genomförd fas 1-prövning visar att substansen har en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik. Efter genomförd klinisk fas 1b studie är Bolagets avsikt att initiera en klinisk fas 2-studie under 2017, men innan dess kommer en processutveckling och produktion av Foxy-5 i en egentlig läkemedelsform att genomföras. 

 

Bakgrund

WntResearch grundades i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Patienters nivåer av Wnt-5a indikerar svårighetsgrad av bröstcancer. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har visat att proteinnivåerna av Wnt-5a i primärtumörens cancerceller vid bröst-, kolon- och prostatacancer korrelerar med utfallet av sjukdomen, det vill säga att avsaknad eller låga nivåer av Wnt-5a i primärtumören är förknippat med en högre risk för metastasering och därmed minskad chans för patienten att överleva. Prekliniska försök visar att Foxy-5 minskar tumörcellernas rörelseförmåga och motverkar uppkomst av metastaser. Bolaget har fått patent på syntetiska peptider, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch har patenterat två molekyler, dessa är syntetiska peptider modifierade på olika sätt; Foxy-5 och Box-5. Såväl Foxy-5 som Box-5 är syntetiska kopior på en specifik del av proteinet Wnt. Att behandla med hela Wnt-5a proteinet skulle inte fungera eftersom proteinet inte skulle nå tumörcellerna. Den framtagna Foxy-5 molekylen i djurmodeller har visat sig hämma metastasering av bröstcancer. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1b-studie med peptiden Foxy-5.